BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 31/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 grudnia 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.35.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego oraz radnego Wojciecha Kubraka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.
2. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt budżetu powiatu na 2010 rok, po czym o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – rok 2010 rok będzie rokiem zmian w sferze finansów publicznych ustanowionych nową ustawą o finansach publicznych oraz ustawą wprowadzającą z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Tymi ustawami wprowadzono kilkadziesiąt zmian w różnych ustawach i stworzono obowiązek uregulowania wielu kwestii w nowych rozporządzeniach wykonawczych. Pośród zmian wywołujących merytoryczne i organizacyjne następstwa są między innymi takie, że tylko do 31 grudnia 2010 roku będą mogły funkcjonować gospodarstwa pomocnicze, rachunek dochodów własnych i powiatowe fundusze celowe. Zmieniają się także zasady finansowania projektów z udziałem ze środków unijnych, zwłaszcza to, iż Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie tego typu projektów. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 16 listopada 2009 roku przyjął projekt budżetu na 2010 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony w ramach części przewidywanej nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Wydatki na inwestycje drogowe zostały ustalone na poziome 2.556.103 zł wyższe w stosunku do 2009 roku o kwotę 575.503 zł. Chciałabym podkreślić, że zostały zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie instytucji kultury, ponieważ na realizację zadań z ich zakresu zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 784.000 zł, a w uchwale budżetowej na 2009 rok była to kwotą 425.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na wkład własny na projekty zaplanowane do realizacji przez Muzeum Przyrody w Drozdowie na wartość 238.928 zł.
Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą Nr IV.0033-8/09 z 30 listopada 2009 roku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 9.089.621 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 4.278.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 6.182.469 zł. Łącznie więc zaprojektowano dochody na kwotę 19.550.090 zł. Natomiast na wydatki przeznaczono kwotę 20.945.566 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 1.395.476 zł, który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadmienić tu należy, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2010 trudno dzisiaj przewidzieć. Śledząc publicznie przekazywane informacje o sytuacji finansów publicznych jak też o rynku finansowym w naszym kraju prawdopodobne są duże napięcia w budżecie państwa. Nie wiadomo tylko, w jakim stopniu dotkną one nasz powiat. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostały środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych dochodów niższych od założonych w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok. W przypadku gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny, ponieważ zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizację zadań w ramach programów unijnych i rządowych.
Poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2010 rok. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ nowa ustawa o finansach publicznych już od 2011 roku wprowadza budżet j.s.t. zrównoważony, czyli wydatki bieżące nie będą mogły być pokryte deficytem.
Z kolei Barbara Gorzęba omówiła poszczególne działy projektu budżetu podlegające pod kompetencje Komisji.

Henryk Kłosiński – czy środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można przeznaczać na zadania realizowane przed inne, zewnętrzne podmioty?

Wicestarosta – Marek Dworakowski – poinformował, że z ww. puli środków można wspierać działania także działania realizowane przez jednostki zewnętrzne, ale musi być to zgodne z wytycznymi ustawowymi w tym zakresie.

Stefan Popiołek – czy przewiduje się wprowadzenie podwyżek dla pracowników administracji w 2010 roku?

Barbara Gorzęba – ze względu na niepewną sytuację w 2010 roku podwyżki będą ewentualnie wprowadzone od II półrocza, po zapoznaniu się z ostatecznymi wskaźnikami do budżetu powiatu. Uważam, że podwyżka w wysokości 2 % się deprecjonuje, natomiast w II półroczu prawdopodobnie będzie możliwe kilkuprocentowe zwiększenie wynagrodzeń. Ponadto na koniec bieżącego roku Starosta planuje przekazanie nagród finansowych dla pracowników.

W związku z brakiem innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt budżetu powiatu na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 31-sze posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: wtorek, 9 lut 2010 09:07
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2010 09:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1487 razy