BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 32/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego oraz radnego Wojciecha Kubraka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekty przedmiotowych uchwał, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – od lipca ubiegłego roku realizowany jest przez nas projekt systemowy p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Również w tym roku realizowaliśmy ten projekt dzięki czemu pozyskaliśmy około 640.000 zł. W roku 2010 chcemy kontynuować te dzieło, jest to zadanie powiatu, które możemy wesprzeć bardzo dużymi środkami zewnętrznymi.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – kolejny projekt uchwały dotyczy kwoty około 10.000 zł, która pozostała Powiatowemu Urzędowi Pracy na utworzenie i doposażenie stanowisk pracy dla niepełnosprawnych. Nam pozwoli to na zrealizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli nie dokonamy proponowanego przesunięcia to wspomniane środki będziemy musieli odprowadzić do budżetu centralnego.

W związku z brakiem innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 32-gie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: wtorek, 9 lut 2010 10:02
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2010 10:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1388 razy