BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 30/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 listopada 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla ,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu ,,Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kossaki”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży poinformował, że projekt niniejszej uchwały jest wynikiem przyjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwały w sprawie sfinansowania projektu „Przebudowa ciągu drogowego na odc. „Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kossaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Przy tym jednym z warunków podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą jest wskazanie formy zabezpieczenia umowy. W naszej ocenie najlepszą i najmniej kosztowną formą zabezpieczenia umowy jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Wartość zabezpieczenia ustala się w kwocie 7.807.070,35 zł tj. 60% ogólnej wartości projektu. Zabezpieczenie ustanowione zostanie na okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.

Radny Krzysztof Chrostowski – jaką kwotę dokłada Gmina Piątnica?

Jan Olszewski – ponad 5 mln zł.

Radny Krzysztof Chrostowski – w jakim terminie przewidywane jest zakończenie inwestycji?

Jan Olszewski – do końca 2010 roku, z tym, że rozstrzygnięcie przetargu może przeciągnąć się nawet do 3 miesięcy.

Wicestarosta – po przetargu okaże się jakie będą rzeczywiste koszty inwestycji, jesteśmy przekonani, że kwota kosztorysowa znacznie spadnie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla ,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu ,,Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzym-Żelechy-Kosaki” został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Z kolei Objaśniając dodała – zmiana dotyczy terminu realizacji inwestycji a zatem również przesunięcie środków zabezpieczonych w budżecie powiatu łomżyńskiego z roku 2009 na rok 2010. Dnia 31 sierpnia 2009r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z w/w inwestycją. Termin wykonania zamówienia określono na 2 miesiące. Oferty można było składać do dnia 22 września br. Do siedziby Muzeum nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie o udzielenie zamówień zostało unieważnione. Tym samym dnia 22 września br. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony. Termin składania ofert wyznaczono do 15.10.2009 r. i wpłynęły dwa zgłoszenia. Wartość inwestycji to kwota 411.000 zł, natomiast po przetargu oferent zaproponował 50 % tej kwoty – 207.000 zł. Jest to firma, która posiada duże doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych prac remontowo-budowlanych. Ponadto zaoferowała nam granit polski – strzegomski, natomiast inny oferent za wyższą cenę zaoferował nam granit chiński. Termin wykonania robót 31.05.2010 r. Spowodowane jest to długim okresem oczekiwania na materiały – granit, który jest niezbędny do wykonania zadania w zaplanowanym okresie. Zmieniona uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego stanowić będzie podstawę do zmiany terminu zakończenia inwestycji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który w ramach PROW współfinansuje zadanie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – należy pamiętać, że wymagane jest zezwolenie Rady Powiatu, aby było możliwe sfinansowanie zadania, natomiast refundacja nastąpi po kończeniu inwestycji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 30-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: środa, 17 lut 2010 14:19
Data opublikowania: środa, 17 lut 2010 14:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2038 razy