BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 35/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 marca 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45.

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z miastem Łomża w tym zakresie.
4. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok stwierdził: w 2009 roku Komisja obradowała dziewięciokrotnie, przy czym frekwencja wyniosła 82,23 %. Pierwsze posiedzenie, nr 24/09, odbyło się 15 stycznia 2009 roku. Podczas posiedzenia Komisja opracowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2009 rok oraz zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarła porozumienie z Miastem Łomża w tym zakresie. Kolejne posiedzenie, nr 25/09, miało miejsce 27 stycznia 2009 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie. Komisja zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku Programu Współpracy powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Posiedzenie nr 26/09 odbyło się dnia 11 marca 2009 roku. Na posiedzeniu tym zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Komisji w 2008 roku. Ponadto Komisja zaopiniowała:
1. projekt uchwały w sprawie wykazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt.: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3. projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół.
4. projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
5. projekt uchwały w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
6. projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, tryby i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
Na posiedzeniu nr 27/09, które odbyło się dnia 14 kwietnia 2009 roku Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań w 2008 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz planem pracy instytucji na 2009 rok. W trakcie obrad zaopiniowano:
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie, przyznanie oraz określenie wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
2. oferty na realizację zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego,
3. projekt uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
4. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
Na posiedzeniu, nr 28/09 w dniu 22 czerwca 2009 roku zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Na kolejnym posiedzeniu, nr 29/09 w dniu 9 września 2009 roku zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Z kolei na posiedzeniu, nr 30/09, w dniu 18 listopada 2009 roku Komisja zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na posiedzeniu, nr 21/09 w dniu 3 grudnia 2009 roku zaopiniowano projekt budżetu powiatu na 2010 rok. Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń, nr 32/09, odbyło się w dniu 23 grudnia 2009. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Z kolei Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – poinformował, że Zarząd PFRON corocznie przeznacza środki na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych, jednak w tym roku jest to mniej o ponad 56.000 zł. Wynika to z tego, że kryzys jest odczuwalny we wszystkich dziedzinach, niestety także w przypadku wsparcia osób niepełnosprawnych. Podział środków pfron na realizację zadań w 2010 r. w powiecie łomżyńskim na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację to: dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie – kwota 466.074 zł; zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – kwota 160.000 zł, w tym: dofinansowanie szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – kwota 35.937 zł, w tym przewidziano dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Razem środki dla powiatu na realizację zadań w 2010 roku to kwota 762.011 zł. Analogicznie do poprzednich lat w iv kwartale powinniśmy otrzymać wyrównanie na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych. Poza tym ważne jest to, że wsparcie tej grupy społecznej odbywa się również w ramach projektów, które realizujemy ze środków zewnętrznych. Niestety, jeżeli chcielibyśmy zaspokoić potrzeby, które zostały wykazane we wnioskach złożonych tylko w styczniu i lutym to przyznanych nam środków by już zabrakło.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty – stwierdziła, że projekt uchwały wynika z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który to nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy. Z kolei w ust. 3 powyższego artykułu nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu. Ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010 określa sferę zadań publicznych oraz zasady współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację. Ponadto pragnę dodać, że zgodnie z sugestiami z poprzedniego roku, kiedy to była podejmowana analogiczna uchwała przez Radę Powiatu, w załączniku w przekazanych materiałach znajduje się wykaz księgozbioru, który został zakupiony ze środków przekazanych przez nasz samorząd.
Reasumując Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty podkreśliła, że taką uchwałę Rada Powiatu podejmuje corocznie od kilku lat, co wynika z faktu, iż Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży ma dobrze wyposażaną bazę i kadrę, natomiast żadna z bibliotek gminnych nie jest w stanie przejąć zadań powiatowej biblioteki – na takim poziomie jak proponuje Bibliotek Miejska.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z miastem Łomża w tym zakresie (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 35-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2010 13:25
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2010 13:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1592 razy