BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 36/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny Rday Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.05.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotorowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad mają być następujące tematy:
1. Analiza rozliczenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Łomżyńskiego przyznanej stowarzyszeniom kulturalno-oświatowym i kultury fizycznej w roku 2009.
2. Opinia Komisji Konkursowej ds. powierzenia przez Powiat Łomżyński w roku 2010 zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
3. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące pierwszego zagadnienia, po czym o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę ds. kultury i oświaty.

Elżbieta Gosk – zapoznała zebranych z rozliczeniem dotacji celowej z budżetu Powiatu Łomżyńskiego przyznanej stowarzyszeniom kulturalno-oświatowym i kultury fizycznej w roku 2009 (materiały dotyczące niniejszego tematu stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.2 Przewodniczący Komisji ponownie o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę ds. kultury i oświaty.

Elżbieta Gosk – zapoznała zebranych z wnioskami złożonymi przez poszczególne organizacje działające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu, które zostały złożone w celu powierzenia ich i dofinansowania przez Powiat Łomżyński (ww. wnioski znajdują się w aktach Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych).
Członkowie Komisji po przeprowadzeniu analizy, jednogłośnie – 5 głosami za, zaakceptowali dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu wg wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do protokołu – opinia Komisji.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 36-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: środa, 7 kwi 2010 11:59
Data opublikowania: środa, 7 kwi 2010 12:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1898 razy