BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wykonanie diagnozy i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 100 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w tym psychiatryczną - w celu utworzenia zakładu aktywizacji zawodowej. Numer ogłoszenia: 112074 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 100510-2010 z dnia 2010-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomża
Przedmiotem zamówienia jest - wykonanie diagnozy 100osób-długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z orzeczoną niepełnosprawnością znaczną lub psychiatryczną w stopniu umiarkowanym-poprzez wykonanie badań w 5-ciu grupach po...
Termin składania ofert: 2010-04-16
________________________________________
Łomża: Wykonanie diagnozy i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 100 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w tym psychiatryczną - w celu utworzenia zakładu aktywizacji zawodowej.
Numer ogłoszenia: 112074 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100510 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Szosa Zambrowskiego 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156904, faks 086 2156904.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie diagnozy i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 100 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w tym psychiatryczną - w celu utworzenia zakładu aktywizacji zawodowej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - wykonanie diagnozy 100osób - długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z orzeczoną niepełnosprawnością znaczną lub psychiatryczną w stopniu umiarkowanym - poprzez wykonanie badań w 5-ciu grupach po dwadzieścia osób, na 5-cio dniowych turnusach -zorganizowanych w ośrodku szkoleniowym w zakresie psychiatrii lekarz psychiatra - 100 godzin, psychologii psycholog - 100 godzin, medycyny pracy lekarz medycyny pracy - 100godzin i aktywizacji zawodowej doradca zawodowy indywidualnie - 200 godzin i w 10-cio osobowych grupach - 200 godzin pod kątem pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej, zakończonej wytypowaniem 30 osobowej grupy z przeznaczeniem do odbycia szkolenia oraz przygotowaniem listy rezerwowej. Badania muszą być zrealizowane w formie wyjazdowej z zapewnieniem uczestnikom podczas każdego turnusu: specjalistów do przeprowadzenia badań, sali do przeprowadzenia badań, 4 noclegów (w pokojach nie więcej niż dwuosobowych z łazienką z sanitariatem i prysznicem kabinowym), wyżywienia (cztery śniadania, pięć obiadów, cztery kolacje), transportu z Łomży do miejsca badań i z powrotem, ubezpieczenia od NNW. Przeszkolenie 30 osób w 3 dziesięcioosobowych grupach na 5-cio dniowych szkoleniach z zakresu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych integracja grupy, obraz samego siebie, poczucie własnej wartości, komunikacja interpersonalna, wartość pracy w życiu człowieka, osoby niepełnosprawne na rynku pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, sposoby radzenia sobie ze stresem, asertywność, spotkanie z pracodawcą. Szkolenia muszą być zrealizowane w formie wyjazdowej z zapewnieniem uczestnikom podczas każdego szkolenia: trenera, 4 noclegów (w pokojach nie więcej niż dwuosobowych z łazienką z sanitariatem i prysznicem kabinowym), wyżywienia (cztery śniadania, pięć obiadów, cztery kolacje, przerwa kawowe w każdym dniu szkolenia), sali szkoleniowej wraz ze sprzętem niezbędnym do realizacji szkolenia, transportu z Łomży do miejsca szkolenia i z powrotem, ubezpieczenia od NNW, materiałów szkoleniowych, certyfikatu ukończenia szkolenia. Przeszkolenie 30 osób na 28-dniowym szkoleniu zawodowym z zakresu prowadzenia małej gastronomii i prac porządkowych pomieszczeń biurowych. Zakres szkolenia dla jednej grupy - 140 godzin dydaktycznych w tym 100 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne w grupach 10-cio osobowych - turnus składający się z czterech następujących po sobie 5-dniowych od poniedziałku do piątku szkoleniach. Zajęcia praktyczne w grupach 5-cio osobowych - 8 dniowe szkolenie nie więcej niż 5 godzin dziennie. Zajęcia teoretyczne muszą być zrealizowane w formie wyjazdowej z zapewnieniem uczestnikom podczas każdego szkolenia: nauczyciela praktycznej nauki zawodu, noclegów (w pokojach nie więcej niż dwuosobowych z łazienką z sanitariatem i prysznicem kabinowym), wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje, przerwa kawowe w każdym dniu szkolenia), sali szkoleniowej wraz ze sprzętem niezbędnym do realizacji szkolenia, transportu z Łomży do miejsca szkolenia i z powrotem, ubezpieczenia od NNW, materiałów szkoleniowych, certyfikatu ukończenia szkolenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9, 85.12.12.70-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o. o., ul. St. Augusta 73/4, 03-846 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 629625,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 619437,00
• Oferta z najniższą ceną: 619437,00 / Oferta z najwyższą ceną: 619437,00
• Waluta: PLN.


Data powstania: wtorek, 20 kwi 2010 15:12
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2010 15:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 kwi 2010 09:15
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 1504 razy