BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XXXVI/10

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 29 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.40.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Stefana Żebrowskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku na prośbę przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku zaproponował przeniesienie realizacji punktu nr 13 do punktu nr 4 – po przyjęciu protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.

W przeprowadzonym głosowaniu ww. propozycja została przyjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2009 rok.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania planów finansowych zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.
13. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ziemskiego w 2009 roku.
14. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXV-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXV-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Alicja Godula – przedstawicielka Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku omówiła najistotniejsze elementy informacji o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2009 rok (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – zwrócił uwagę na to, że oczyszczalnia ścieków w Łomży wydziela okropny odór. W nawiązaniu do powyższego zapytał czy są możliwe jakieś działania, które zmuszą ten podmiot do ograniczenia uciążliwości w tym zakresie.

Alicja Godula – stwierdziła, że nie ma jeszcze ustalonych centralnie wskaźników, które mogłyby określić przekroczenie norm odorowych. Wobec tego nie ma możliwości nałożenia jakichkolwiek sankcji.

Radny Krzysztof Chrostowski – zapytał czy są podejmowane działania w zakresie utworzenia spalarni odpadów.

Alicja Godula – poinformowała, że jej zdaniem takie rozwiązanie wspomnianego problemu jest najwłaściwsze, jednak spotyka się z dużym oporem mieszkańców terenów przyległych do tych gdzie ma być wybudowana spalarnia odpadów.

Radny Jan Kuczyński – zapytał jak przedstawia się walka i zapobieganie nielegalnym składowiskom odpadów, szczególnie z tymi składowiskami, które są usytuowane w lasach.

Rafał Bujko – przedstawiciel Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – poinformował, że we wspomnianym zakresie sprawa jest dość trudna, ponieważ ujęcie sprawcy na gorącym uczynku lub udowodnienie nielegalnego składowania odpadów jest skomplikowane. Przy tym dodała, że w sytuacji kiedy nie znaleziono sprawcy, to do likwidacji nielegalnych wysypisk obligowani są właściciele posesji lub gruntów, na których zlokalizowane są te wysypiska. Wynika to z tego, że każdy powinien dbać o swoją własność i wiedzieć co się na niej znajduje, natomiast jeżeli uda mu się zlokalizować sprawcę to swoich praw może dochodzić na drodze cywilnej.

Radny Wojciech Kubrak – zwrócił uwagę, że w podanej w opracowaniu liczbie kilometrów dróg powiatowych, którymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jest błąd.
Ponadto zapytał czym kieruje się Inspektorat przy wyznaczaniu miejsc do badania wody w rzekach.

Alicja Godula – poinformowała, że punkty do badania wody w rzekach wyznaczane są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie map, niestety nie są brane pod uwagę w tym zakresie wskazania jednostek terenowych.

Starosta – wracając do problemu składowania odpadów poinformował, że w momencie kiedy zostanie wprowadzony obowiązek zawierania umów z podmiotami zajmującymi się wywozem odpadów, gospodarstwa domowe zostaną zmuszone do bardziej racjonalnej i ekologicznej gospodarki odpadami.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: od XXXV-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 maja 2010 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 24 maja 2010 roku Zarząd Powiatu: podjął 2 uchwały w sprawie zmian w budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok oraz zatwierdził arkusz organizacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży na rok szkolny 2010/2011.
Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca br. Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeniesienia środków finansowych; przyjął porozumienie z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża; przyjął porozumienie z Gminą Śniadowo w sprawie przejęcia w zarząd części drogi powiatowej nr 1996B w miejscowości Śniadowo (działka nr 678/1), ul. Kościelna, bezpośrednio graniczącej z działką oznaczoną nr geodezyjnym 391, przez Gminę Śniadowo; oraz na zakończenie rozpatrzył wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o udzielenie pomocy finansowej.
Na trzecim posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. Zarząd Powiatu: zajął stanowisko w sprawie sprzedaży lokali we wsi Gać gm. Łomża – w tym przypadku dodam, że zainteresowani liczyli na znacznie większe obniżenie ceny lokali niż 50 %, które zaproponowaliśmy. Z kolei Zarząd podjął 5 uchwał: w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie; w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok; 2 uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego; oraz uchwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Z kolei przyjął projekty 6-ciu uchwał Rady Powiatu: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów; w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu; w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego; w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego; w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych; oraz uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 r. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 23 maja uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, gdzie wręczyłem wyróżnionym strażakom pamiątkowe wyróżnienia, listy gratulacyjne i albumy. Na tych obchodach zostaliśmy wyróżnieni jako Powiat brązowym krzyżem zasługi przez Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Uważam te wyróżnienie za bardzo ważne;
 W dniach 25 – 29 maja byłem na wizycie studyjnej w Norwegii zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wizyta dotyczyła systemów i sposobów walki z bezrobociem, które realizowane są w Norwegii;
 1 czerwca uczestniczyłem w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowo-widowiskowej w Nowogrodzie;
 6 czerwca w Szczepankowie odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy upamiętniającej wywózkę Polaków na Syberię. W tych uroczystościach Powiat reprezentował radny Tomasz Wysocki;
 8 czerwca miało miejsce doroczne otwarcie Teatru w Walizce. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem;
 Na początku czerwca odbyło się także otwarcie dróg w Kubrze i Kalinowie;
 9 czerwca podpisaliśmy umowę na drogę realizowaną w ramach tzw. schetynówek – modernizacja odbędzie się na odcinku Kupnina – Serwatki;
 11 czerwca braliśmy udział w Olimpiadzie Samorządowej zorganizowanej w Kolnie, gdzie uczestniczyło 10 samorządów, w tym także licznie reprezentowany Urząd Marszałkowski. Natomiast 27 czerwca nasza reprezentacja uczestniczyła w Igrzyskach LZS. Cały szereg pucharów, które możecie Państwo zaobserwować na stole prezydialnym to właśnie z tych imprez sportowych. Pragnę pochwalić pana Marcina Pieńkowskiego, który zbiera i organizuje składy naszych reprezentacji na różnego typu imprezy i przedsięwzięcia sportowe. Udział w takich imprezach sportowych jest pozytywnie odbierany;
 13 czerwca odbyły się Dni Kultury Kurpiowskiej, w których bierze udział kilka tysięcy osób;
 15 czerwca uczestniczyłem w uroczystości nadania praw miejskich dla miasta Łomży, było to 592 rocznica;
 W czerwcu przebywała u nas delegacja z powiatu Dingolfing-Landau, która była także gośćmi Marszałka Województwa Podlaskiego, w naszym wyjeździe Marszałek i Wicemarszałek także uczestniczył;
 19 czerwca mieliśmy imprezę integracyjną, dziękuję tym wszystkim, którzy przybyli i uczestniczyli w tym spotkaniu
 W czerwcu miał miejsce także jubileusz 60-lecia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, w którym uczestniczyło wiele znakomitości z całego kraju, intelektualistów i przedstawicieli kadry profesorskiej różnych uczelni;
 22 czerwca odbyło się podsumowanie projektu Akademia Aktywnej Nauki, którego wartość obejmuje blisko 900.000 zł, był realizowany w 15 szkołach podstawowych, został nagrany film z tego projektu, w którym zawarte są wypowiedzi zarówno nauczycieli jak i uczniów, uważam, że warto obejrzeć ten film;
 24 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczo-podsumowującym Euroregionu Niemen, wspólnie z Euroregionem realizujemy projekt, który jest na ukończeniu i z kolei przygotowujemy się do następnego projektu na wykonanie dokumentacji technicznej na drogi, będzie to trudny projekt ale wierzymy, ze uda nam się go przeforsować;
 25 czerwca odbyła się konferencja EFS Nowa Droga do Sukcesu, jest to kolejny projekt przez nas realizowany na rzecz bezrobotnych;
 26 czerwca odbyła się w Nowogrodzie uroczystość związana z Nocą Świętojańską;
 27 czerwca odbyło się otwarcie Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
 28 czerwca uczestniczyłem w zebraniu Funduszu Poręczeń Kredytowych, jest to już liczący się podmiot w zakresie udzielania pożyczek.
Dodatkowo zapraszam w dniu dzisiejszym na spotkanie z Marszałkiem Województwa o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały proponuje się w § 1 i 2 zwiększenie budżetu powiatu o kwotę 68.105 zł po stronie dochodów i wydatków tytułem otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych w latach 2007-2008 w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kosaki” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego. Ponieważ zwrot dotyczył lat ubiegłych, zgodnie z zasadami rachunkowości należało ten zwrot przyjąć na dochody. W sytuacji braku środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, o czym informował Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na poprzedniej Sesji Rady Powiatu. Zarząd proponuje wskazaną wyżej kwotę przeznaczyć na zakup materiałów i przeznaczyć je na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Natomiast w § 3 proponuje się dokonać zmiany w załączniku Nr 1 pn. „Wykaz wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne” przyjętym Uchwałą Rady z dnia 24 marca 2010 roku poprzez:
- skreślenie zadania inwestycyjnego zapisanego w poz. 11 pn” Przebudowa przepustu w drodze powiatowej Nr 1996B m. Strzeszewo gm. Śniadowo o wartości 150.000 zł i w to miejsce wpisanie zadania pn „ Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1937B stara Łomża – Rybno o wartości 50.000 zł
- i skreślenie w poz. 6 w kolumnie 7 kwoty 250.000 zł a wprowadzenie wartości 350.000 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1949B – dr. woj. 677 Szczepankowo-Czaplice”, które realizowane będzie wspólnie z gm. Łomża i Śniadowo po podpisaniu porozumienia.
Zmiany przedstawione w niniejszym projekcie uchwały zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2010 roku. Uzasadnienie do proponowanych zmian przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVI/181/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawno- finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Akty prawa miejscowego w zakresie finansowym należy przystosować do nowych uregulowań. Zgodnie z 234 ustawy o finansów publicznych organ stanowiący j.s.t. określa w uchwale tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.
Otrzymaliście Państwo projekt uchwały, który określa procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, jakie są niezbędne przy pracach nad projektem budżetu.
Należy zwrócić uwagę na § 7 projektu uchwały budżetowej, który zawiera zapis o wieloletniej prognozie finansowej, która po raz pierwszy sporządzana będzie na 2011 rok. Jednakże trwają jeszcze na szczeblu Ministerstwa Finansów uzgodnienia, co do zasad jej sporządzania, ponieważ okazało się, że ustawodawca nie sprecyzował jak ma wyglądać WPF. Wiadomo tylko, że ma mieć postać uchwały, która równolegle będzie uchwalana z uchwałą budżetową i każda jej zmiana pociągnie za sobą zmianę w uchwale budżetowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego poinformowali, że komisji pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVI/182/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały także jest wynikiem wprowadzenia nowej ustawy o finansach publicznych i dotyczy zakresu i formy składnia informacji przez Zarząd Powiatu o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na I półrocze roku budżetowego.
W § 1 określone jest, z jakich części ma się składać informacja z wykonania budżetu a w § 2 dotycząca wieloletniej prognozy finansowej. Należy zwrócić uwagę, gdyż informacja o WPF przedkładana będzie w takiej szczegółowości, w jakiej będzie zawarta w uchwale o WPF. Jak już wspomniałam, przy omawianiu procedury uchwalania budżetu, że w chwili obecnej trudno określić szczegółowość prognozy finansowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVI/183/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały ma podobny charakter do poprzedniego, gdyż dotyczy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych naszych jednostek podległych, a mianowicie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury tj.: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Zapisy w uchwale określają, co powinna taka informacja zawierać, którą składają wspomniane jednostki na podstawie art. 265 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący określa zakres i formę wspomnianej informacji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania planów finansowych zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVI/184/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały, który przestawię Państwu na tej sesji jest także wynikiem wprowadzenia nowej ustawy. Określa on zasady, sposoby i tryb udzielenia ulg dotyczących należności mających charakter cywilno-prawny. Jest to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty.
Poprzednia uchwała rady powiatu regulowała zasady w stosunku do należności do których nie stosowało się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Nowa ustawa sama reguluje kwestie dotyczące udzielania ulg w stosunku do środków publicznych stanowiących należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym. Natomiast należności charakterze cywilno-prawnym zgodnie z art. 59 ust 1 nowej ustawy o finansach publicznych mogą być umarzane albo ich spłata może być odroczona lub rozłożona na raty na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowo zostały przestawione sytuacje, w których można stosować wskazane ulgi, określone kwoty i organy upoważnione do ich stosowania. Kwoty należności w stosunku do których można zastosować określoną ulgę wskazane zostały w § 8 projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVI/185/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – w związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy: kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu lub nie posiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. Także w przypadku kiedy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Decyzję o przemieszczaniu lub usunięciu pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Usunięty pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Ponieważ przepisy nie określają szczegółowych zasad wyznaczania wysokości opłat, dając w tym względzie swobody wybór radom powiatu, propozycja przedstawiona w projekcie uchwały opracowana została w oparciu o zaproponowane ceny usług przez podmioty, które zadeklarowały gotowość świadczenia usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów jak również rozwiązania funkcjonujące w innych powiatach. Wyznaczenie jednostek następuje na czas określony, nie dłużej niż 3 lata.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVI/186/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Alicja Grzeszczuk – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży – zapoznała zgromadzonych z informacją nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ziemskiego w 2009 roku (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – zwrócił uwagę, że zdarza się iż woda jest często zanieczyszczona i ma kolor brunatny, mimo tego, że instalacja sanitarna w gospodarstwie domowym jest nowa. Nawiązując do powyższego zapytał czy jest możliwość wpłynięcia na to aby woda była czysta np. poprzez przeprowadzenie badań.

Alicja Grzeszczuk – przepisy prawne wyraźnie wskazują, że to dostarczyciel wody a nie np. Inspektor Sanitarny jest odpowiedzialny za jej jakość. Można wpływać w różny sposób na to aby woda była lepszej jakości. Można naciskać na władze gminne, aby dokonały modernizacji sieci wodociągowej itp. Przy tym kolor ciemnobrunatny najprawdopodobniej wynika z tego, że występuje zanieczyszczenie manganem i żelazem, które nie mają negatywnego wpływu na organizm ludzki. Generalnie najgroźniejsze zanieczyszczenia, to te które mają charakter mikrobiologiczny.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 6 porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji bądź zapytań.

Ad.14 W wolnych wnioskach głos zabrał Tomasz Bilbin – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach, który przedstawił działalność Agencji ze szczególnym uwzględnieniem zadań Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Z kolei zachęcił zebranych do odwiedzania punktu konsultacyjnego świadczącego usługi informacyjne dla bezrobotnych i przedsiębiorców. Punkt ten od ponad roku znajduje się na pierwszym piętrze siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży.

Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki – serdecznie podziękował Prezesowi Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach za wygłoszenie referatu, po czym jeszcze raz zachęcił zebranych do uczestnictwa o godzinie 1400 w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

Zgromadzeni nie zgłosili innych wolnych wniosków.

Ad.15 Następnie Przewodniczący Rady – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXVI-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 29 lip 2010 10:04
Data opublikowania: czwartek, 29 lip 2010 10:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1647 razy