BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego w ramach realizacji projektu pn. "Nowy zawód - nowe możliwosci"

W dniu 30.07.2010 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323 nastąpiło otwarcie ofert, którego przedmiotem zamówienia było: „Przeprowadzenie szkoleń dla grupy 110 osób bez zatrudnienia – długotrwale bezrobotnych lub nie aktywnych zawodowo – w ramach realizacji projektu pn. „Nowy zawód – nowe możliwości” o nr WND-POKL.06.01.01.-20-014/10”
Łomża, dn. 02.08.2010

PRS.0718-5.1./5/6.1.1./22/10

Wykonawcy
wg rozdzielnika


Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego: „Przeprowadzenie szkoleń dla grupy 110 osób bez zatrudnienia – długotrwale bezrobotnych lub nie aktywnych zawodowo – w ramach realizacji projektu pn. „Nowy zawód – nowe możliwości” o nr WND-POKL.06.01.01.-20-014/10”

1. Starostwo Powiatowe w Łomży informuje że kierując się kryteriami oceny ofert, jakim była cena – w części 1; oraz cena i doświadczenie wykonawcy w części 2, dokonała wyboru oferty:
Część 1 :
Oferta Nr 3. ICONN SP.z o.o., ul Poznańska 121, 18-400 Łomża
cena oferty brutto: 123 000,00 zł
Jedyna zgodna oferta ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 2:
Oferta Nr 2 Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża
cena oferty brutto: 154 000,00 zł
Oferta zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia została uznana za najkorzystniejszą.

2. Starostwo Powiatowe w Łomży, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, informuje, że zostały złożone następujące oferty podlegające ocenie dokonanej przez Zamawiającego, poza ofertami przedstawionymi powyżej:
Część 1 :
Oferta Nr 3. ICONN SP.z o.o., ul Poznańska 121, 18-400 Łomża
cena oferty brutto: 123 000,00 zł
Jedyna zgodna oferta ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 2:
Oferta Nr 1 Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
Cena oferty brutto: 90.500,00 zł

Oferta Nr 2 Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża
cena oferty brutto: 154 000,00 zł
Oferta zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia została uznana za najkorzystniejszą.

3. Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że na podstawie art. 89 1 pkt. 2 Ustawy Pzp oferta wykonawcy: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, została odrzucona ponieważ treść oferty nie odpowiadała zapisom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W SIWZ pkt. 1 str 3. Zamawiający ustalił, że:
„Zajęcia należy zrealizować na terenie miasta Łomży w salach dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych. - Sale wykładowe, warsztatowe, pracownie komputerowe–maksymalnie 1 osoba na stanowisku komputerowym, sprzęt (rzutnik, ekran), materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, pendrive), dydaktyczne (zbindowany konspekt szkolenia), catering (kawa, herbata, woda, ciastka) podczas szkoleń, zaświadczenia o ukończeniu kursu, ubezpieczenie uczestników zapewnia osobiście i na własny koszt wykonawca”.

Przedłożona oferta wykazuje, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, ul. Długa 13, 18-400 Łomża, która odpowiadając na zapytanie Starostwa Powiatowego w Łomży przedstawiła w dniu 30.07.2010 telefoniczną informację a w dniu 02.08.2010 – informację pisemną o dyspozycji salami niespełniającymi warunków postępowania.

4. Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że podpisanie umów z wykonawcami nastąpi:
Dla części 1: 04.08.2010 r.
Dla części 2: nie wcześniej niż 09.08.2010 r.

W załączeniu:
1. Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12)
2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (druk ZP-21)
3. Wykaz możliwych do wykorzystania sal w Miejskiej Bibliotece w Łomży, przy ul. Długiej 13, 18-400 Łomża
Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2010 14:21
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2010 14:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sie 2010 09:26
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1209 razy