BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Nabór na stanowisko Asystent/ka Koordynatora Projektu w ramach realizacji projektu "Europejska Szkoła Wolontariatu"

Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na stanowisko Asystent/ka Koordynatora do projektu "Europejska Szkoła Wolontariatu" w ramach Priorytetu VII Działania 7.3 inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Przewidywany okres realizacji usługi: 16.08.2010-30.11.2010

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• min. roczny staż pracy w administracji publicznej,
• min. roczne doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (m.in. granty, dotacje, itp.),
• znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych, (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Asystent/ka Koordynatora Projektu:
• Zastępstwo koordynatora podczas jego nieobecności,
• Odpowiedzialność za przebieg i realizację wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego,
• Prowadzenie kampanii promocyjnej,
• Odpowiedzialność za wyłonienie wszystkich podwykonawców w projekcie,
• Prowadzenie projektu pod kątem organizacyjnym (przygotowywanie zarządzeń, ogłoszeń, zapytań ofertowych, protokołów, prowadzenie całej dokumentacji projektu itp.)
• Opracowanie albumu promocyjnego (tekst, zdjęcia)
• Udzielanie informacji oraz przygotowywanie artykułów promocyjnych dla mediów i na stronę internetową Zleceniodawcy.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń.

Przy wyborze osoby na w/w stanowisko Zleceniodawca będzie kierował się posiadanym przez nią wykształceniem, doświadczeniem i innymi dodatkowymi kwalifikacjami, gwarantującymi prawidłową realizację projektu. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Kancelaria
z dopiskiem: Asystent/ka Koordynatora
w terminie do 16 sierpnia 2010 roku, do godz. 12:00 (data i godzina wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Łomży po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów i instytucji spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Data powstania: poniedziałek, 9 sie 2010 12:58
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sie 2010 13:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sie 2010 14:32
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1016 razy