BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zapytanie ofertowe na dostawe materiałów szkoleniowych

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 159.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) oraz zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 78/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku dot. Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów szkoleniowych w związku z realizacją projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać listownie, na adres Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża e-mailem: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl. Faksem: (86) 215-69-04 lub osobiście w biurze projektu: Starostwo Powiatowe w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 322 do dnia 16 sierpnia 2010 do godziny 14:00 (data i godzina wpływu).

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem 1 (poniżej). Do oferty proszę załączyć wizualizację dla przedmiotów zaproponowanych w ofercie.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku oferentów oraz prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie, Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie. Oferent może złożyć ofertę cząstkową

Kontakt:
Edyta Zawojska
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel: (86)215-69-13/14; fax:(86)215-69-04,
e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 10 sie 2010 14:14
Data opublikowania: wtorek, 10 sie 2010 14:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sie 2010 14:32
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 951 razy