BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2011 roku (wtorek).Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
17. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2010.
18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2010.
19. Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2010 roku.
20. Sprawozdanie z działalności Inspektoratu Inspekcji Handlowej za 2010 rok.
21. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2010 roku.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski
24. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Data powstania: środa, 25 maj 2011 12:54
Data opublikowania: środa, 25 maj 2011 12:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 cze 2011 10:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1117 razy