BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 38/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 maja 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie (na ogólną liczbę pięciu członków Komisji), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotorowskiego. lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad mają być następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego.
2. Sprawy różne.
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące pierwszego zagadnienia, po czym o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę ds. kultury i oświaty.

Elżbieta Gosk – stwierdziła, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją wniosków, które zostały złożone w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa następującym osobom: Starszemu brygadierowi w stanie spoczynku – Lucjanowi Porowskiemu – wieloletniemu Komendantowi Rejonowemu Państwowej Straży Pożarnej, a później Komendantowi Miejskiej PSP w Łomży, sprawnie organizującemu rejonowy system ratownictwa gaśniczego; Druhowi Czesławowi Babińskiemu – ur. w 1912 r. i działającemu w Straży Ogniowej od 1930r., wychowawcy wielu pokoleń strażaków; Druhowi Henrykowi Florczykowi – działającemu w ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy od 1948r., pełniącemu m.in. funkcję Przew. Kom. Rewizyjnej Zarządu Woj. Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Łomżyńskiego. W związku z tym, w myśl § 8 pkt.10 a statutu Powiatu Łomżyńskiego – do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach nadawania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego. Tytuł ten nadawany jest osobom, które wykazały szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz Powiatu i jego mieszkańców. W 2010 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży zgłosiła wniosek do Rady Powiatu o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela trójce strażaków. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w najbliższym czasie zaopiniuje projekt niniejszej uchwały i wymienione w tej uchwale kandydatury. Wszystkie w/w osoby mają trwały i znaczący wkład w działania na rzecz skutecznej ochrony i ratowania tego co najważniejsze – zagrożonego zdrowia, życia i mienia ludzkiego mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego. Zasługują w pełni na to zaszczytne wyróżnienie. Intencją wnioskodawcy generalnie jest to, żeby docenić i uhonorować osoby, które swoim wieloletnim doświadczeniem i ciężką pracą ratowali mienie, zdrowie i życie ludzi przez wiele lat. Organizacja ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu liczy kilka tysięcy członków, czyli jest to podkreślenie roli i znaczenia tej organizacji. Oczywiście można się zastanawiać czy honorowe obywatelstwo powinno być nadawane za szczególne osiągnięcia kulturalne lub oświatowe czy też także za poświęcenie swojej długoletniej i wytężonej pracy na rzecz pomocy społeczeństwu.

Z kolei członkowie Komisji, po dokonaniu oceny przedłożonego materiału ustalili, że aktualnie – bezpośrednio przed sesją Rady Powiatu, Komisja ma zbyt mało czasu, aby przeprowadzić pełną analizę przedmiotowego tematu, wobec czego wobec powstałych wątpliwości – dotyczących między innymi tego, czy utytułowanie honorowym obywatelstwem trzech strażaków nie będzie deprecjonować tak szczególnego wyróżnienia, opowiedzieli się za przełożeniem niniejszego tematu na kolejne posiedzenie Komisji.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 1 głosem „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” i 2 głosami przeciwnymi negatywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 38-me posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: wtorek, 28 cze 2011 09:29
Data opublikowania: wtorek, 28 cze 2011 09:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1652 razy