BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 39/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 8.45.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie (na ogólną liczbę pięciu członków Komisji), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotorowskiego. (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad mają być następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Sprawy różne.
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych zostały wprowadzone liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Akty prawa miejscowego w zakresie finansowym należy przystosować do nowych uregulowań. Zgodnie z 234 ustawy o finansów publicznych organ stanowiący j.s.t. określa w uchwale tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt uchwały, który określa procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, jakie są niezbędne przy pracach nad projektem budżetu. Należy zwrócić uwagę na § 7 projektu uchwały budżetowej, który zawiera zapis o wieloletniej prognozie finansowej, która po raz pierwszy sporządzana będzie na 2011 rok. Jednakże trwają jeszcze na szczeblu Ministerstwa Finansów uzgodnienia, co do zasad jej sporządzania, ponieważ okazało się, że ustawodawca nie sprecyzował jak ma wyglądać WPF. Wiadomo tylko, że ma mieć postać uchwały, która równolegle będzie uchwalana z uchwałą budżetową i każda jej zmiana pociągnie za sobą zmianę w uchwale budżetowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosem „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 39-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: środa, 29 cze 2011 10:34
Data opublikowania: środa, 29 cze 2011 10:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1538 razy