BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 40/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 22 lipca 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.35.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie (na ogólną liczbę pięciu członków Komisji), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Wojciech Kubraka. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad mają być następujące tematy:
1. Zaopiniowanie przyznania dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2009.
2. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że doroczne nagrody Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane są na podstawie § 5 uchwały Nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/188/06 z dnia 22 lutego 2006r. Kontynuując zapoznała zebranych z twórczością i osiągnięciami zawodowymi pani Anny Archackiej – Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie, po czym odczytała uzasadnienie w sprawie przyznania jej nagrody za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury (pełna treść uzasadnienia stanowi załącznik do wniosku Komisji)

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było, przyjęli wniosek w sprawie przyznania dorocznej nagrody Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2009 – za całokształt działalności pani Annie Archackiej – Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie (wniosek Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

W następnym głosowaniu członkowie Komisji, 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali przyznanie nagród wg następującego układu:
1) Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo (nagroda zespołowa w wysokości 2 tys. zł),
2) Pani Annie Archackiej – Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie, (nagroda za całokształt działalności 1,4 tys. zł,)
3) Panu Zbigniewowi Zygmuntowi Pieńkowskiemu choreografowi tańca (nagroda za całokształt działalności 1,3 tys. zł),
4) Panu Kazimierzowi Krupińskiemu – twórcy ludowemu – rzeźbiarzowi (nagroda za całokształt działalności 1,3 tys. zł).
(opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).


Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 40-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: środa, 29 cze 2011 10:35
Data opublikowania: środa, 29 cze 2011 10:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1525 razy