BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XVII/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 28-go grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 11.25.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego i radnego Mirosława Szymanowskiego. W trakcie obrad przybyła radna Wiesława Masłowska i od tej pory Rada obradowała w 15-toosobowym składzie. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Z kolei wobec braku uwag ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.
8. Prezentacja budżetu na 2012 rok:
a) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015.
b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2011 – 2014 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2015-2018”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVI-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XIV i XV -ej zwyczajnych Sesji Rady Powiatu, które miały miejsce w dniu 8 listopada 2011 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za III kwartał 2011 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego: w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej, a także w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Ponadto Zarząd podjął 3 uchwały: w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Jankowa Skarbowa i Jankowa Młodzianowa w Gminie Nowogród w ilości 31 szt; w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2012; a także uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Na zakończenie Zarząd rozpatrzył dodatkową informację przedłożoną przez Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży.
W dniu 21 listopada br. podczas drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu: uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”; w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015; oraz w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Z kolei Zarząd podjął 4 uchwały: w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2012 projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013; oraz 2 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XVI – ej Sesji Rady Powiatu.Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczył Wicestarosta lub też pozostali członkowie Zarządu Powiatu wymienił:
29.11-02.12.2011r. – Seminarium „Nowa polityka zatrudnienia na Węgrzech”, organizator ZDZ Białystok,
01.12.2011r. – Uroczystość otwarcia hali sportowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowogrodzie. Uczestniczył p. Adam Sowa – Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego i p. Romuald Kozłowski,
03.12.2011r: XXVII Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej. Koncert Finałowy – P. Wicestarosta,
– Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych „Wolontariusz przyjacielem osoby niepełnosprawnej” – p. Wicestarosta,
– Mikołajkowy przegląd – Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
– Otwarcie nowego zakładu kamieniarskiego EPITAFIUM w Nowogrodzie,
– Wręczenie Pucharu Starosty Łomżyńskiego Mecz ŁKS – Powiat Łomżyński,
7.12.2011r. – Konferencja pt. „Wspieranie inicjatyw ekonomii społecznej przez samorząd”, OWOP Białystok, p. Wicestarosta,
7-8.12.2011r. – Konferencja dot. zaangażowania prac w inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka, Goniądz – uczestniczył p. Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,
9.12.2011r. – Święto szkół im. Bogdana Jańskiego, sesja naukowa,
10.12.2011r. – XVI Łomżyńskie Dni Społeczne, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, uczestniczył p. Romuald Kozłowski,
12.12.2011r. – Sesja Rady Gminy Śniadowo oraz Rada Społeczna Pogotowie, w której uczestniczył p. Wicestarosta,
14.12.2011r. – Seminarium podsumowujące działania realizowane w ramach projektu systemowego – „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” PCPR Łomża,
– Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
– Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Podlaskiego,
15.12.2011r. – Konferencja podsumowująca projekt „Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę”,
– Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”,
– Konferencja pt. ”Współpraca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz nowe procedury zlecania zadań w trybie otwartych konkursów ofert” ROPS Białystok – P. Wicestarosta,
– Otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych w Szkole Podstawowej w Drozdowie,
16.12.2011r. – Posiedzenia Komisji: Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa; Rozwoju Gospodarczego; Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu,
– Posiedzenie regionalnej Sieci Tematycznej – Białystok p. Wicestarosta,
18.12.2011r. – Konsekracja i ingres Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego,
19-20.12.2011r. – Konferencja pt. „Spółdzielczość socjalna jako forma reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” – Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, uczestniczył p. Wicestarosta,
22.12.2011r.: Spotkanie opłatkowe w Starostwie Powiatowym w Łomży oraz Betlejemskie Światełko Pokoju, w którym uczestniczył p. Wicestarosta.
Ponadto w miesiącu grudniu br. uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach opłatkowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały po stronie wydatkowej i dochodowej zwiększa się plan budżetu na zadania własne w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 35.520,00 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku”. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały został zaktualizowany po uwzględnieniu zmian jakie były wprowadzone Uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzono zadania, po podpisaniu nowych porozumień o pomocy finansowej dla powiatu z Gminy Śniadowo (84.080 zł), Gminy Łomża (30.000 i gm. Przytuły (28.961 zł) oraz rozwiązano część rezerwy celowej „drogowej” na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji na terenie gm. Wizna (11.469 zł) i przesunięcie decyzją Dyrektora ZDP w Łomży (50.000 zł z poz. 1 wykazu) na utrzymanie bieżące dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVII/72/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – omawiając kolejny projekt uchwały stwierdziła, że Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w dniu 8 grudnia 2011 roku Znak: GN.III.6641.2.26.2011 o przesunięcie terminu wykonania prac dotyczących założenia i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji w/w zadań przez wykonawcę. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji roboty do 15 marca 2012 roku. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, z którym zawarto umowę nr GN-III.6641.2.26.2011 w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVII/73/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – Rozpatrywane dzisiaj przez Wysoką Radę, a wcześniej opiniowane przez wszystkie Komisje projekt budżetu na 2012 rok i uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 opracowane zostały przez Zarząd Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego stanu prawnego, w ramach którego funkcjonują powiaty. Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałami Nr IV.-00310-10/11, Nr IV.-00311-10/111 z 12 grudnia 2011 roku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 8.715.353 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 5.145.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 8.056.514 zł. Łącznie więc dochody stanowią kwotę 21.916.867 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano na rok 2012 na kwotę 24.285102 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 2.368.235 zł który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Należy zwrócić uwagę, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2012 trudno dzisiaj przewidzieć. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostałe środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych zmniejszeń w projekcie budżetu na 2012 r. W sytuacji gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny. Została zachowana ustawowa zasada, obowiązująca od 2012 roku, nadwyżki prognozowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi. Ponadto zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zaplanowany został wzrost o 6% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych oraz zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizacje zadań w ramach programów unijnych i rządowych. Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok i WPF na lata 2012-2015 przekazano wszystkim Państwu. Komisje Rady IV kadencji zapoznały się z tymi projektami uchwał i nie wysunęły wniosków oznaczających zdaniem Zarządu Powiatu, konieczność przekonstruowania ich na tym etapie. Pragnę zaakcentować kilka istotnych kwestii rzeczowych dot. projektu budżetu. Mianowicie poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2012 rok. Uważam także, że sytuacja finansowa powiatu jest korzystna w świetle trudności finansowych w naszym kraju. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 15 listopada 2011 roku przyjął projekt budżetu na 2012 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne. Zadania inwestycyjne w stosunku do poprzedniego roku 2011 roku zostały zabezpieczone na kwotę wyższą, z czego na zadania i zakupy inwestycyjne - drogowe o kwotę 522.074,00 zł. Należy nadmienić, że mimo trudności i zwiększenia wydatków na zadania obligatoryjne, Zarząd także zaprojektował wyższą kwotę na bieżące utrzymanie tj. 237.400 zł, mając na uwadze problemy finansowe z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie instytucji kultury na poziomie wyższym niż w 2011 roku, w związku z utratą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez te instytucje, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie i z budżetu Ministra Kultury. Zarząd zabezpieczył środki na pokrycie wkładu własnego na projekt realizowany przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, rozpoczęty w 2011 roku w ramach projektów unijnych oraz dodatkowo przeznacza na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Należy mieć na uwadze, że planowane środki nie zabezpieczają w pełni pokrycia kosztów utrzymania naszych instytucji kultury. Jednakże decydujący wpływ na kształt budżetu powiatu będą miały wskaźniki uchwalone na rzecz powiatu w ramach ustawy budżetowej na 2012 rok. Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2012 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Należy nie zapominać o instrumencie finansowym, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015, którą rada powiatu uchwala przed budżetem powiatu dopiero po raz drugi. Wielkość dochodów i wydatków jest zgodna z projektem uchwały budżetowej, zaś planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Natomiast w prognozie na 2013–2015 zaplanowano, że wydatki na te lata pokrywają się z prognozowanymi dochodami. Wnoszę, zatem o przyjęcie budżetu i WPF. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowane projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie. Zmiany wprowadzone do budżetu, które wpłyną na wynik budżetu spowodują automatycznie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 (uchwała Nr IV.00311-10/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVII/74/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu (uchwała Nr IV.00310-10/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały przyjmując opinię o następującej treści: po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych Komisja Budżetu ocenia, iż projekt budżetu opracowany przez Zarząd Powiatu jest zgodny z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów został oszacowany na kwotę 21.916.867 zł w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z przyjętych dochodów, które należy uznać za realne do uzyskania, będą mogły być realizowane wydatki zaplanowane na kwotę 24. 285.102 zł. Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2012 rok jest deficytowy. Deficyt budżetowy ustalony na kwotę 2.368.235 zł, został wprowadzony z nadwyżek z lat ubiegłych na zadania inwestycyjne. Zachowana została zasada zawarta w art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że planowane wydatki bieżące muszą być niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wyższe dotacje podmiotowe dla instytucji kultury stwarzają korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności, ale przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu przyznanymi środkami. Zadania obligatoryjne jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na poziomie zadawalającym. W sytuacji ujawnionych ocen o coraz bardziej realnych trudnościach na skutek kryzysu finansowego w gospodarce państw Europy i naszego kraju należy mieć na uwadze „ewentualne zmniejszenia w budżecie powiatu na 2012 rok” a utworzone rezerwy pozwolą złagodzić te zmiany. Oceniając całokształt budżetu na 2012 rok Komisja opiniuje go pozytywnie. Zachowana ostrożność przy ustalaniu budżetu z umiarkowanym deficytem budżetowym na rok 2012, mającym pokrycie w nadwyżkach z lat ubiegłych, pozwoli na wprowadzenie nowych ustawowych zasad budżetowania w latach przyszłych, bez drastycznych cięć wydatków w budżecie powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2012 została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVII/75/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarząd powiatu sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Integralną częścią tego programu jest powiatowy plan gospodarki odpadami, który jest sporządzany na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Program został opracowany na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 przez firmę „SUKCES” s. c. Urszula Ilkowska, Ewa Magrel z Sobolewa wybraną w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dla zamówień o wartości nieprzekraczajacej równowartości 6000 euro i uzyskał wymagane prawem opinie: Zarządu Województwa Podlaskiego, Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz gmin z terenu naszego powiatu. Dla projektów przedmiotowych dokumentów przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko – w jej ramach projekty dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały udostępnione do konsultacji społecznych oraz przeszły procedurę przewidzianą art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2011 – 2014 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2015-2018” została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVII/76/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – projekt uchwały przewiduje wprowadzenie następujących wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdów oraz wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym:
1) rower lub motorower – za usunięcie – 105 zł; za każdą dobę przechowywania – 16 zł,
2) motocykl – za usunięcie – 209 zł; za każdą dobę przechowywania – 23 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 459 zł; za każdą dobę przechowywania – 35 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 574 zł; za każdą dobę przechowywania – 47 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 813 zł; za każdą dobę przechowywania – 68 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1199 zł; za każdą dobę przechowywania – 126 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1459 zł, za każdą dobę przechowywania – 188 zł.
Natomiast wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powodującej powstanie kosztów, a następnie odstąpienia od jego usunięcia wynoszą:
1) rower lub motorower – 52,50 zł,
2) motocykl – 104,50 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 229,50 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 287 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 406 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 599,50 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 729,50 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVII/77/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady poinformował, że radny Henryk Krajewski wyraził wolę uczestnictwa pracy w drugiej stałej Komisji Rady Powiatu – Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego. Wobec tego został przygotowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVII/78/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie piątym nie zostały zgłoszone żadne interpelacje bądź zapytania.

Ad.13 W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennym, zamknął obrady XVII-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 21 lut 2012 13:07
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2012 13:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1643 razy