BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 41/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 września 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Sprawy różne:
 opinia dotycząca stanowiska Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania korekty wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt budżetu powiatu na 2010 rok, po czym o zabranie głosu gł. specjalista ds. kultury i oświaty.

Elżbieta Gosk – ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła istotne zmiany, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących dotowania ze środków publicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie. Zmienione przepisy doprecyzowały przeznaczenie dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez wyżej wymienione osoby. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą one być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. Wprowadziły one ponadto po stronie organu dotującego uprawnienie do kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przez dotowaną szkołę lub placówkę. Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając, w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji. W świetle powyższego niezbędne stało się zastąpienie dotychczas obowiązującej uchwały nr XX/101/01 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych do zmian wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy. Niniejsza uchwała – po podjęciu przez Radę Powiatu – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.0.9.2010r.

Radny Wojciech Kubrak – w naszym przypadku pozostały tylko szkoły niepubliczne, czy wobec tego wysokość dotacji równa jest przyznanym subwencjom?

Elżbieta Gosk – tak.

Radny Wojciech Kubrak – czy przyznanie zwiększenia środków ponad subwencję jest możliwe dla placówek niepublicznych? W Polsce są samorządy, które praktykują takie działania.

Elżbieta Gosk – tak, jest to możliwe, zależy to w zasadzie od możliwości finansowych danego samorządu.

Przewodniczący Komisji – np. w gminie Łomża są dodatkowo wspierane niepubliczne placówki tego typu.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty – projekt niniejszej uchwały jest wynikiem nowelizacji ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. W konsekwencji art. 5 ust. 5 stwierdza, że organ stanowiący rady powiatu ma konsultować program i zakres program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co najmniej jednej z podanych form: konsultacje pisemne; spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; wysłuchanie publiczne; powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego. Dopuszczane są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy dopuszczające użycie nowoczesnych technik informatycznych. Proponowane rozwiązanie będzie szczególnie pomocne dla organizacji pozarządowych, którym zlecamy zadania, ponieważ już na początku roku będą one dysponować środkami przekazanymi z naszego budżetu, co ułatwi realizację np. zaproponowanego na dany rok kalendarza imprez sportowych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zaopiniowali pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych głos zabrał Marek Dworakowski – Wicestarosta, który poinformował, że dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy zostało już zaakceptowane przez Radę Powiatu, jednak powstałą potrzeba dokonania pewnej korekty co wynika z faktu, że wielkości kosztów realizacji tego zadania zostały nieco zmienione po rozstrzygnięciu przetargu. Forma uchwały nie jest już wymagana w tej sprawie, wg ministerstwa wystarczy zajęcie stanowiska przez organ stanowiący i stąd przedmiotowy dokument. Reasumując dodał, że z oszczędności jakie uzyska PUP będzie można między innymi doposażyć urząd w środki trwałe.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie członkowie Komisji przyjęli pozytywną opinię dotyczącą stanowiska Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania korekty wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy – 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 41-sze posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: środa, 8 sie 2012 13:02
Data opublikowania: środa, 8 sie 2012 13:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1278 razy