BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert

Starostwo Powiatowe w Łomży realizator projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego"ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA PROJEKTU: „Specjalizacja – motorem sukcesu zawodowego” WND-POKL.08.01.01.-20-066/11. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (Planowany termin rozpoczęcia pracy to 01.10.2012. Planowany termin zakończenia: 30.06.2013 r.) w wymiarze 60 godz./m-c.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków unijnych,
• doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,
• znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
• płynna obsługa oprogramowania biurowego (typu Excel, Word, PowerPoint)
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe na stanowisku zarządzającym w ramach realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (preferowane w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki)
• znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami;
• umiejętność zarządzaniami projektami;
• umiejętność prowadzenia sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. sporządzanie wniosków o płatność);
• umiejętność zarządzania personelem
• komunikatywność, odpowiedzialność
• bardzo dobra organizacja pracy własnej i innych osób

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• nadzór nad realizacją projektu;
• koordynacja działań według harmonogramu projektu;
• nadzór nad działaniami związanymi z zastosowaniem Ustawy PZP oraz Ustawy o finansach publicznych, w tym tworzenie stosownej dokumentacji projektowej
• opracowywanie wszelkiej dokumentacji projektowej związanej z wyborami usługodawców, dostawców itp. w ramach realizacji projektu,
• współpraca z personelem na poziomie zarządzającym i zadaniowym;
• kontakty z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku
• monitoring realizacji projektu oraz koordynacją nad prowadzoną ewaluacją projektu;
• sprawozdawczość i raportowanie (m.in. sporządzanie wniosków o płatność, obsługa kontroli, współpraca przy sporządzaniu PEFS itp.);
• rozliczanie kosztów oraz rezultatów projektu;
• reprezentowanie projektu na zewnątrz.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów, szkoleń, doświadczenia zawodowego (np. umowy, referencje);
• formularz oferty (załącznik nr 1)
• informacja o zatrudnieniu (załącznik nr 2)
• oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 3)
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 4)

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
(p. 323, II piętro)
z dopiskiem: Kierownik Projektu

w terminie do dnia 26.09.2012 roku do godz. 10.30 (data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży www.powiatlomzynski.pl/bip.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 wrz 2012 13:38
Data opublikowania: środa, 19 wrz 2012 13:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2012 13:23
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1018 razy