BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 14/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 lutego 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 9.30, natomiast zakończenie o godz. 9.45.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 930, natomiast zakończenie o godz. 945. Komisja obradowała w czteroosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Przyjęcie protokołu z 13-go posiedzenia Komisji.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
3. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z protokołem z 13-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej, po czym zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do treści zawartych w ww. protokole.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 13-go posiedzenia Komisji został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o propozycje do planu pracy Komisji na 2010 rok.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji ustalili, że ww. plan pracy będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok – I kwartał.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2009 – I kwartał.
3. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu – I kwartał.
4. Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego – II kwartał.
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2010 roku – III kwartał.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2010 rok zostało uwzględnione wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.
W zarządzonym głosowaniu plan pracy Komisji na 2010 rok został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 14-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 10:55
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 10:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1142 razy