BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 15/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 lutego 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 10.00, natomiast zakończenie o godz. 12.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym stwierdził: „Uprzejmie dziękuje za przybycie. Na początku pragnę przedstawić zaproszonych gości. A więc Witam p. A. Prokopowicza- Sołtysa wsi Nowe Krzewo, p. A. Samluk – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, p. J. Olszewskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, p. B. Kuczyńskiego – Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, p. T. Chomentowską – mieszkankę wsi Nowe Krzewo 18, p. B. Kuźniecow – Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych, p. P. Bronowicz – redaktor Gazety Współczesnej, p. D. Kossakowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica i p. K. Kozickiego – Starostę Łomżyńskiego. Pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przy Radzie Powiatu Łomżyńskiego. Nazywam się Krzysztof Chrostowski. W związku z ukazaniem się w Gazecie Współczesnej artykułu p. red. P. Pauliny Bronowicz Pt. „Ratunku jesteśmy odcięci od świata” z dnia 08.02.2010 r. Ze względu na treść tego artykułu postanowiono powołać wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i Gminy Piątnica, żeby wyjaśnić podane informacje w/w artykułu przez p. Wójta Gm. Piątnica p. E. Ładę z którego wynika, że za nieprzejezdne drogi gminne odpowiada Powiat Łomżyński. Wobec czego proponuję następujący porządek obrad Komisji: 1, 2 i 3 pkt. Sprawy różne. Chcę zaznaczyć, że wg listy obecności jest zachowane tzw. quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Kto z panów Radnych ma uwagi co do porządku obrad, kto za, kto przeciw itd. Przystępujemy do pkt.1. Następnie przystępujemy do pkt. 2. Analiza przeprowadzona wspólnie z Kom. Rewizyjną Rady Gminy Piątnica nastąpi, żeby wprowadzić szanownych państwa w temat. Odczytałem artykuł jaki ukazał się 8 lutego 2010 r. w Gazecie Współczesnej p. red. Paulina Bronowicz: Ratunku jesteśmy odcięci od świata. Mieszkańcy aby kupić chleb, muszą brnąć przez zaspy śniegu. Sami Państwo widzicie i słyszycie, że dość ostra krytyka nastąpiła w stosunku do Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Dlatego może dyskusje na ten temat i w ogóle na temat dróg, bo zima w sezonie 2009-2010 okazała się i jest w dalszym ciągu bardzo uciążliwa, dlatego proponuję żeby w dyskusji pierwszy zabrał głos p. Dyrektor Dróg Powiatowych – J. Olszewski. Chcę również zapewnić, że wszyscy zaproszeni państwo będą mogli zabrać głos, a na koniec na pewno podejmiemy jakąś uchwałę, ażeby było lepiej na tych drogach bo transport to bardzo ważny resort w gospodarce, życiu, bo przecież jako Rada Powiatu czy Gminy od tego jesteśmy”.
Kontynuując Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 14-go posiedzenia Komisji.
2. Analiza przeprowadzona wspólnie z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Piątnica następujących materiałów:
a). Planu zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Piątnica, z uwzględnieniem:
 odśnieżania dróg gminnych przebiegających przez miejscowość Nowe Krzewo;
 czasu w jakim po ustąpieniu opadów śniegu powinno nastąpić odśnieżanie dróg gminnych – wg ustaleń przeprowadzonych przez Wójta Gminy Piątnica.
b). Zestawienia poniesionych kosztów na zimowe utrzymanie dróg w Gminie Piątnica.
c). Zestawienia podpisanych porozumień i zleceń na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.
d). Zestawienia rachunków za zakup przez Gminę Piątnica piasku i piaskosoli.
e). Zestawienia porozumień i umów zawartych z Samorządem Powiatu Łomżyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg, w tym udokumentowanych kosztów (w postaci faktur) poniesionych przez Gminę Piątnica na odśnieżanie dróg powiatowych.
3. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku.

Radny Andrzej Piotrowski – uznał, że zadaniem Komisji Rewizyjnej nie jest analizowanie artykułów prasowych, wobec czego nie powinno być zwoływanych posiedzeń o takim proponowanym porządku obrad.

Agnieszka Samluk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica – poinformowała, że jej zdaniem także nie jest zadaniem komisji rewizyjnych badanie zaproponowanych spraw i z tego powodu tylko ona reprezentuje Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piątnica.

Radna Barbara Zalewska – poparła przedmówców.

Radny Henryk Krajewski – stwierdził, że jeżeli już posiedzenie zostało zwołane to warto dokonać analizy przedstawionych zagadnień. Dodał przy tym, że z Gminy Piątnica powinien być oddelegowany na te posiedzenie przez Wójta pracownik merytoryczny odpowiedzialny za kwestie odśnieżania dróg gminnych.

Dariusz Kossakowski – Przewodniczący Rady Gminy Piątnica – przyznał rację przedmówcy, jednak zaznaczył, że w dniu 17 lutego br. wójt osobiście rozmawiał ze Starostą łomżyńskim i osobiście wyjaśnił całe nieporozumienie.

Przewodniczący Komisji – poprosił o rozdanie materiałów dotyczących niniejszego zagadnienia, po czym zachęcił do dalszego zabierania głosu (kopia ww. materiałów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Radny Andrzej Piotrowski – zaproponował przyjęcie porządku obrad z modyfikacją punktu nr 1 w postaci zamiany sformułowania „wspólnie z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Piątnica” na „wspólnie z przedstawicielami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica”.

Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie ww. poprawkę, która została przyjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei porządek obrad został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 14-go posiedzenia Komisji.
2. Analiza przeprowadzona wspólnie z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Piątnica następujących materiałów:
a) Planu zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Piątnica, z uwzględnieniem:
 odśnieżania dróg gminnych przebiegających przez miejscowość Nowe Krzewo;
 czasu w jakim po ustąpieniu opadów śniegu powinno nastąpić odśnieżanie dróg gminnych – wg ustaleń przeprowadzonych przez Wójta Gminy Piątnica.
b) Zestawienia poniesionych kosztów na zimowe utrzymanie dróg w Gminie Piątnica.
c) Zestawienia podpisanych porozumień i zleceń na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.
d) Zestawienia rachunków za zakup przez Gminę Piątnica piasku i piaskosoli.
e) Zestawienia porozumień i umów zawartych z Samorządem Powiatu Łomżyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg, w tym udokumentowanych kosztów (w postaci faktur) poniesionych przez Gminę Piątnica na odśnieżanie dróg powiatowych.
3. Sprawy różne.

Następnie zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z protokołem z 14-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej, po czym zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do treści zawartych w ww. protokole.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 14-go posiedzenia Komisji został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – nasza jednostka ma do odśnieżania 515 km dróg, na terenie gminy Piątnica mamy 74,3 km dróg. Są to drogi 5 i 6 standardu odśnieżania, o standardzie odśnieżania 48 godzin i 72 godziny. Natomiast taka zima jak obecnie była standardem w latach 70-tych i 80-tych. W tym roku opady były bardzo obfite w nawałnice. Takich nawałnic odnotowaliśmy aż kilkanaście tej zimy. Nie dopuszczaliśmy, aby gdzieś zaistniała nieprzejezdność do 72 godzin, zdajemy sobie sprawę, aby społeczeństwo miało zapewnione bezpieczeństwo – dojazd karetki pogotowia, pojazdów z mleczarni itp. Utrudnienia występowały, ale nie było to nigdy 72 godziny. Zwały śniegu sięgają około 3 – 4 metrów, porobiły się tunele. Należy podkreślić, że w pierwszej kolejności musimy swoje drogi odśnieżyć, następnie możemy pomóc odśnieżyć drogi gminne. Priorytetem jest zapewnienie przejezdności a następnie ciężkim sprzętem poszerzamy przejazd. Staramy się z gminami współpracować jak najlepiej i ta współpraca się układa bardzo dobrze, także z gminą Piątnica. Uważam, że niepotrzebnie nastąpił ten zgrzyt i nieprawdziwe informacje. Nie możemy komuś odśnieżać dróg bez porozumienia, bowiem ktoś może zarzucić korupcję, nawet jeżeli z życzliwości ludzkiej byśmy chcieli pomóc. Straż odśnieżająca drogi gminne nie zdała egzaminu, ponieważ nie dysponuje ciężkim sprzętem, który jest niezbędny podczas nawałnic.
Chciałbym podziękować Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który jako jedyny radny uczestniczył w objeździe i wizji dróg po przejściu nawałnic śnieżnych.

Sołtys wsi Nowe Krzewo – Pokropowicz Antoni – drogi są przejezdne w naszej wsi, codziennie jest chleb we wsi i jest odbierane mleko. Czasami występuje chwilowa nieprzejezdność. Natomiast pani redaktor przyjechała samochodem i napisała, że drogi są nieprzejezdne.

Mieszkanka wsi Nowe Krzewo – Chomontowska Teresa – owszem droga jest przejezdna, ale po prawej stronie – od strony sołtysa, natomiast nasza lewa strona wsi jest zaśnieżona. Pług przejechał, ale odśnieżył tylko prawą stronę. Wójt na moją interwencję w ww. opisanej sprawie kazał mi wziąć łopatę i odśnieżać. Z tego powodu zadzwoniłam do Gazety Współczesnej. Pani redaktor po około 3 godzinach przyjechała, a w między czasie przyjechał syn sołtysa i odśnieżył nam drogę.

Agnieszka Samluk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica – czy nie lepiej było zamiast pisać skargę to wspólnie odśnieżyć te około 200 metrów drogi?

Chomontowska Teresa – nie pisałam skargi, jedynie napisałam wniosek o to, aby zaliczyć tę drogę do kategorii dróg powiatowych. Poza tym jak wiadomo było kilkanaście nawałnic, a u nas pług był 3 razy. Ja jedynie chcę, aby spychacz jak przyjedzie to i u nas odśnieżył drogę.

Pokropowicz Antoni – to nie jest prawdą, to są kłamstwa.

Przewodniczący Komisji – uważam, ze w pierwszej kolejności Pani powinna iść do sołtysa z prośbą o odśnieżenie.

Redaktor Gazety Współczesnej – Paulina Bronowicz – uważam, że państwo czytacie bez zrozumienia, dokładnie tak było jak wspomniała pani Teresa. Dokładnie wyartykułowałam, że na tamtą chwilę droga była prawie nieprzejezdna, była lekko odśnieżona. Mieszkańcy sami mówili, że wcześniej musieli chodzić po chleb 2 km pieszo.

Radna Barbara Zalewska – ja w ogóle nie czytam takich gazet jak Współczesna, ponieważ spotkałam się z przypadkami, że dziennikarze nie sprawdzając informacji piszą oszczerstwa.
W problemowej sprawie uważam, że pług powiatowy powinien odśnieżyć drogę gminną o długości około 300 metrów, jednak po przejęciu tej drogi przez powiat lub po podpisaniu porozumienia o odśnieżaniu.

Chomontowska Teresa – my prosiliśmy o kilka wywrotek żwiru, a sołtys powiedział nam, żebyśmy szli tam gdzie podatki płacimy.

Radny Andrzej Piotrowski – naszym zadaniem nie jest rozstrzyganie tych sporów i o tego czy ten odcinek ma być przejęty. Nie powinniśmy dopuszczać do lobowania jednej gminy.

Bogusław Kuczyński – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – my zrobiliśmy wam kawałek drogi a wy przyjechaliście z Komisję i pokazaliście, że to wasza zasługa, nie stać nas jako gminy na realizację wszystkich inwestycji na drogach powiatowych. Poza tym nie dziwię się tej Pani, że zadzwoniła do redakcji i zgłosiła całą sprawę. Droga ta powinna być odśnieżona w momencie kiedy przyjechał pług.

Dariusz Kossakowski – Przewodniczący Rady Gminy Piątnica – gmina Piątnica opiekuje się około 70 km dróg i odśnieża także drogi powiatowe umożliwiając dojazd gimbusom, nie oglądamy się na powiat i sami odśnieżamy, dysponujemy 3 wozami strażackimi – zgodnie z przedłożonym Państwu materiałami. Sytuacja jest specyficzna, nie można mieć zastrzeżeń co do odśnieżania dróg na ternie gminy Piątnica. Nie mamy ciężkiego sprzętu i na pewno nie udało się odśnieżyć tego roku bardzo dobrze. Na zakup paliwa wydaliśmy 15.000 zł. W problemowym artykule Powiat został oszkalowany, zostało przedstawione to tak, że współpracy między samorządami nie ma, co jest nieprawdą. Realizujemy razem wiele inwestycji i współpraca jest bardzo dobra. Nie ma sensu antagonizować społeczeństwa. Jeżeli fundusz sołecki przewiduje to ta droga będzie wyżwirowana, my jako radni gminy nigdy o problemach z tą drogą nie słyszeliśmy.

Chomontowska Teresa – jeżeli jest Pan radnym gminy Piątnica to po posiedzeniu Komisji proszę przejechać drogą do wsi Nowe Krzewo i zobaczyć czy jest odśnieżona.

Dariusz Kossakowski – za tę drogę jest odpowiedzialny konkretny pracownik, który zostanie rozliczony.

Barbara Kuźniecow – Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych – mieszkam na wsi od około 20 lat i asfaltu nie było przez wiele lat, jako gmina położyliśmy asfalt na drodze powiatowej, natomiast jeżeli jest robiony tunel przy pierwszym opadzie śniegu to chyba pomylił się, ponieważ powinien przewidzieć, iż opady śniegu wystąpią jeszcze w dalszym etapie śniegu. Przy takiej zimie odśnieżanie jest na bardzo wysokim poziomie.

Radny Henryk Krajewski – uważam, że szukamy problemów, których nie ma, współpraca w mojej ocenie między Wójtem a Starostą układa się bardzo dobrze. W danym dniu akurat może ta droga była słabo przejezdna, ale nie ma potrzeby dalszego szkalowania współpracy między tymi samorządami, gdzie są realizowane wielomilionowe wspólne inwestycje.

Radna Barbara Zalewska – hałas medialny wokół tej sprawy jest bezcelowy, uważam, iż warto podjąć działania na rzecz przejęcia tej drogi przez powiat, może nasz samorząd przejmie ten odcinek.

Jan Olszewski – tunele są na tych odcinkach gdzie droga była bardzo wąska i nie było możliwości zepchnięcia na boki śniegu. Z tego powodu będzie potrzeba zakupu dodatkowego sprzętu, który wyrzuci śnieg na zewnątrz.

Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki – dziękuję samorządom, że zajęły się tematem, jest obowiązek reagowania na krytykę prasową i dobrze, iż komisje się tym zajęły. Zasadniczo to jakieś nieporozumienie, ponieważ współpraca między naszymi samorządami układa się bardzo dobrze. Wójt bez zastanowienia wypowiedział jakąś opinię i w osobistej rozmowie ze mną tłumaczył, że to nieporozumienie. Słabsi samorządowcy chcą przerzucać swoje niepowodzenia na innych, podobnie było w dniu wczorajszym z Wójtem Gminy Wizna, a tak się nie postępuje, to jest faulowanie. Popieram zdanie przedmówczyni, że na taką zimę to stan utrzymania dróg jest bardzo dobry. Zarząd Dróg Powiatowych ma dyżury nocne. Przedstawiliśmy Państwu raporty z zimowego utrzymania dróg i tam możecie dokładnie zapoznać się z zadaniami, które wykonaliśmy i ze sprzętem którym dysponujemy. Oczywiście, że nie jest idealnie. Na pewno strażacy nie są w stanie odśnieżyć dróg po obfitych opadach śniegu, ponieważ nie posiadają odpowiedniego sprzętu. Cieszę się, że państwo zajęliście się tym problemem. Dziękuję za to. Myślę, że inni wójtowie zanim rzucą oszczerstwa to przeanalizują to głębiej i będą bardziej powściągliwi.
Po posiedzeniu Komisji zapraszam Państwa do dokonania wizji siedziby naszego samorządu.

Przewodniczący Komisji – jak Państwo uważacie, czy nasze posiedzenie powinno zakończyć się podjęciem jakiejś uchwały lub opinii?

Radny Henryk Krajewski – może nasze gremium powinno podjąć jakieś stanowisko z apelem o zapobieganie takim nieporozumieniom?

Redaktor Gazety Współczesnej – Paulina Bronowicz – formalnie jeżeli Państwo uznacie, iż należy sprostować problemowy artykuł to należy wysłać takie prośbę do redaktora naczelnego w Białymstoku i kancelaria prawna ustosunkuje się do tego.

Starosta Łomżyński – Komisja może swoje wnioski przedstawić Gazecie Współczesnej i poprosić o ich opublikowanie.

Agnieszka Samluk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica – uważam, że z naszych wniosków należy odnotować, iż konfliktu nie ma na szczeblu samorządów a współpraca przebiega pomyślnie, natomiast pojawiają się pewne niedociągnięcia, których nie da się uniknąć.
Poza tym w kwestii odśnieżania można zawrzeć porozumienie na odśnieżanie problemowego odcinka drogi.

Radna Barbara Zalewska – w mojej ocenie problem z odśnieżaniem odcinka na ternie wsi Nowe Krzewo należy do Gminy Piątnica a nie do Powiatu i tam powinno to zostać uregulowane.

Dariusz Kossakowski – gazeta nie załatwiła jeszcze takich problemów i z tymi sprawami mieszkańcy gminy powinni zgłaszać się do radnych, których wybierają.

Przewodniczący Komisji – możemy podjąć uchwałę, która upoważni ZDP do zakup odpowiedniego sprzętu.

Starosta Łomżyński – budżet ZDP zwiększyliśmy o ponad 100 % w porównaniu do tego jak było w poprzednich latach i sprzęt będziemy nadal kupowali, także inwestycje na drogi zwiększyliśmy wielokrotnie i o to proszę się nie obawiać.

Redaktor Gazety Współczesnej – Paulina Bronowicz – zgodnie z przebiegiem dyskusji z tego posiedzenia przedstawię notatkę lub artykuł w Gazecie Współczesnej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

Z kolei zgromadzeni dokonali bezpośredniej wizji pomieszczeń siedziby starostwa Powiatowego i innych organizacji i podmiotów publicznych.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 15-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 10:56
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 10:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1346 razy