BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 16/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 kwietnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 14.15, natomiast zakończenie o godz. 15.25.
Komisja początkowo obradowała w czteroosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (w trakcie posiedzenia przybył radny Henryk Krajewski i od tego momentu Komisja obradowała w pełnym 5-cioosobowym składzie. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Przyjęcie protokołu z 15-go posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2009 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Zgromadzeni omówili protokół z 15-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej, po czym Przewodniczący Komisji zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do treści zawartych w ww. protokole.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 15-go posiedzenia Komisji został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o o przedstawienie wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.
Barbara Gorzęba – budżet powiatu na 2009 rok przewidywał łączne dochody na kwotę 17.342.687 zł oraz wydatki w kwocie 18.594.921 zł, a więc wyższe wydatki o 1.252.234 od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 23.769.483 tj. o 6.426.796 zł czyli o 37,06 %, a plan wydatków o 7.173.707 zł tj. o 38,58 %, do wysokości– 25.768.628 zł, i tym samym zwiększony został planowany deficyt budżetu do wysokości 1.999.145 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu: pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości 1.885.842 zł; pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 1.512.650 zł na finansowanie przebudowy drogi na odcinku Chmielewo–Grądy–Sławiec; uzyskania dodatkowej dotacji z budżetu państwa na realizację takich zadań jak: geodezja i gospodarka przestrzenna, opieka społeczna, oświata oraz kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 1.506.382 zł; dotacji rozwojowych na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej 1.521.922 zł. Chciałam zaznaczyć, że środki pozyskane na rzecz powiatu są znaczenie wyższe o czym była mowa w Raporcie Monitoringowym, ponieważ nie wszystkie przechodzą przez budżet powiatu ale przyczyniają się do jego rozwoju. Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 94,28 % w stosunku do globalnej kwoty planu. Zaniżony wskaźnik wykonania planu wystąpił w dziale 801” Oświata i wychowanie”, ponieważ w sposób drastyczny zmniejszyła się liczba słuchaczy w szkołach niepublicznych oraz uległy zmniejszeniu koszty utrzymania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem w związku z przejęciem szkoły przez Gminę Jedwabne. Ponadto zaplanowane zadania inwestycyjne w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, które miały być realizowane przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, z przyczyn od nas niezależnych będą realizowane w 2010 roku. Zabezpieczono plan w wysokości 2.900.142 zł w dziale 852 „ Pomoc społeczna”, z czego wydatkowano 2.609.219,65 zł w 89,96%, ponieważ część kosztów sfinansowanych zostało w ramach projektu unijnego. Uszczegóławiając informacje o wysokości zaplanowanych i wykonanych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” wskazuję, że poniesiono ich w 2009 roku na kwotę – 6.088.833,18 zł, co stanowi 23,63% wydatków całego budżetu za 2009 rok. Inwestycje drogowe, koszty utrzymania bieżącego dróg oraz koszty pozapłacowe funkcjonowania ZDP w Łomży (1.495.024,14 zł) stanowią 31,21% całego budżetu. Jest to największy udział, chociaż należy stwierdzić, że 2008 roku nie był gorszy. Dla porównania podam dane z dwóch poprzednich lat a mianowicie; wydatki inwestycyjne w 2007 roku wyniosły 1.147.241 zł; w 2008 roku 3.396.508,71 zł a jak już wspomniałem w 2009 roku 6.088.833,18 tj. więcej o 2.692.324,47 zł od 2008 roku. Z kwoty 6.088.833,18 zł zaangażowano:
- 329.953 zł na zakupy inwestycyjne tj.: samochodu dostawczego, osobowego, 2 głowic do ciągnika Lamborghini, 3 pługów do koparko-ładowarek, koparki kołowej oraz kserokopiarki;
- 5.758.880,18 zł na zadania inwestycyjne i dokumentację projektową i geodezyjną (szczegółowy opis w przedłożonym dla Państwa sprawozdaniu).
Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych rzeczowych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2009 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Realizacja dochodów własnych była poprawna, ponieważ wpłynęły w kwotach zbliżonych do pierwotnego planu. Tak było w przypadku dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, które zostały wykonane w 100,78% tzn. powyżej planu o kwotę 7.853,30 zł. Natomiast wpływy z udziału w podatku PIT i CIT zostały wykonane na kwotę 2.699.327,07 zł, która jest wyższa od planu o 299.327 zł, co stanowi 112,47 % planu rocznego. Jednakże kwota uzyskanych udziałów z podatki PIT jest niższa o kwotę 264.233 zł od planowanych przez Ministerstwo Finansów dla powiatu łomżyńskiego Ponadto dochody z opłat jak i udziały są niższe od dochodów z tego tytułu za 2008 rok o kwotę 272.479 zł. Powiat w wyniku rozliczenia udziałów PIT za 2009 rok zobowiązany został zwrócić do Ministerstwa Finansów nadpłacone dochody w wysokości 12.657 zł z tytułu podatku PIT. Co tez spowodowało uszczuplenie dochodów. Wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za realizację wydatków stale zwracano uwagę na przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach. Budżet roku 2009 zamknął się w efekcie deficytem budżetowym na kwotę 346.710,70 zł, który sfinansowany został z nadwyżek z lat ubiegłych. Należy zauważyć, że sytuacja finansowana powiatu w związku z kryzysem w kraju nieznacznie się pogorszyła, ponieważ dochody własne w porównaniu z poprzednimi latami uległy zmniejszeniu. Jednakże Zarząd rozważnie gospodarował środkami budżetu, o czym świadczą wskaźniki przedstawione w sprawozdaniu i deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 1.652.434,30 zł.

Andrzej Piotrowski – zwrócił uwagę na fakt, że postrzeganie zaangażowania poszczególnych gmin w inwestycje drogowe jedynie na poziomie przeznaczenia wielkości środków nie jest obiektywne, bowiem np. Gmina Przytuły w drogę powiatową zainwestowała 1,1 mln zł co stanowi około 30 % budżetu Gminy, mimo że np. w porównaniu ze środkami przeznaczonymi przez inne gminy jest to stosunkowo niewielka kwota.

Przewodniczący Komisji – przyznał rację przedmówcy.

Andrzej Piotrowski – dodał, że jest zadowolony z ilości inwestycji realizowanych przez powiat wspólnie z samorządami gminnymi.

Z kolei na prośbę Barbary Zalewskiej zostało przedstawione zestawienie wielkości środków wydatkowanych na drogi powiatowe w II i III kadencji.

Barbara Gorzęba dodała, że RIO uchwałą nr IV.0035-28/10 z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiotowej sprawie pozytywnie oceniło wykonanie budżetu powiatu łomżyńskiego za 2009 rok.

Jan Kuczyński – uznał, że sprawozdanie potwierdza, iż w powiecie jest realizowany szereg inwestycji infrastrukturalnych, dofinansowywana jest kultura i wykazana dbałość także o inne dziedziny. Przy tym największe zadowolenie wyraził z inwestycji drogowych, ponieważ w jego ocenie na początku kadencji drogi były w fatalnym stanie.

Henryk Krajewski – stwierdził, że bardzo aktywnie budżet był realizowany przy udziale środków unijnych, co zdecydowanie zwiększyło początkowe wskaźniki finansowe. Podsumowując podziękował Zarządowi Powiatu i Pani Skarbnik za tak rzetelną i racjonalną gospodarkę finansami powiatu. Na zakończenie zapytał jakie są rozważania w kwestii zaciągnięcia kredytu?

Barbara Gorzęba odpowiedziała, że przy tak niewielkich dochodach własnych jakie mają powiaty ziemskie kredyt nie może być zaciągnięty w dużych wysokościach – które jednym ruchem pozwoliłyby na poprawę stanu dróg – bowiem powiat nie będzie miała możliwości spłaty takiego kredytu.

Barbara Zalewska zwróciła uwagę, że niektóre samorządy gminne w naszym powiecie są już tak zadłużone, że zupełnie zablokowały się pod względem inwestycyjnym.

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają inne uwagi lub pytania odnoszące się do problemowego zagadnienia. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu powiatu łomżyńskiego za 2009 rok (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu (wniosek Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach zebrani omówili kwestię możliwości podwyżek dla pracowników Starostwa Powiatowego i podległych jednostek oraz przydzielenia nagród dla Starosty.

Ponadto nie poruszano innych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 16-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 10:58
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 11:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1665 razy