BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 32/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 – 4 luty 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło w dniu 3 lutego 2010 roku o godzinie 900, obrady zostały przerwane o godzinie 1010. Druga etap obrad miał miejsce w dniu 4 lutego 2010 roku – otwarcie o godzinie 9.15 a zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2010 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu krótkich konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2010 rok 6 głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) wg następującego układu:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok – I kwartał.
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok – I kwartał.
3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2009 roku – III kwartał.
4. Zapoznanie z projektem budżetu na 2010 rok – IV kwartał.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2010 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Z kolei Radny Krzysztof Chrostowski zaznaczył, że Komisję Budżetu można uznać za najbardziej pracowitą ponieważ wspólnie z Komisją Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego najczęściej obradowała w III kadencji, a aktualne obrady to już 32-gie w tej kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego.

Ad.2 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – realizacja w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” ma na celu podniesienie atrakcyjności Muzeum, tak wewnątrz siedziby jak i na zewnątrz. Zadania są rozłożone na 2 lata, przy czym zdecydowana większość inwestycji zostanie zrealizowana w 2011 roku. Udział własny powiatu wynosi w tym przypadku 30 %, ponieważ jest to projekt twardy obejmujący zadania inwestycyjne tj. wymiana stolarki okiennej – kosztorys opiewa na ponad 701 tys. zł i modernizacja tarasu wschodniego – kosztorys opiewa na ponad 435 tys. zł. Poza tym planowany jest zakup 2 hal namiotowych – kosztorys opiewa na ponad 86 tys. zł. Jest to związane z potrzebami turystów. Mniejsza hala namiotowa będzie służyła zadaszeniu sprzętu i miejsca występów artystów, a większa hala będzie dla publiczności. Także planujemy zakup wyposażenia pokoi gościnnych – kosztorys opiewa na kwotę ponad 23 tys. zł. Producent niemiecki wytwarza od pewnego czasu te hale i cieszą się one powodzeniem na ternie wielu krajów Europy. Posiadają one stoliki, oświetlenie, podłogę itp. Przyjęcie problemowej uchwały jest wymogiem formalnym przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Należy brać pod uwagę to, że wartość zadania może znacznie spaść po rozstrzygnięciu przetargu, podobnie jak w ostatnio zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym w naszej placówce.

Przewodniczący Komisji – jaki jest nasz udział w tym zadaniu?

Anna Archacka – koszt całego projektu to 1.715 tys. zł. Wobec tego nasz udział w tym momencie przekracza 416 tys. zł, wynosi on 30 % wartość całego zadania.

Przewodniczący Komisji – czy jest zagrożenie, że jeżeli pokryjemy udział własny w tym zadaniu to nie zrealizujemy zaplanowanych inwestycji drogowych?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – udział rozłożony jest na 2 lata, w tym roku będzie to zaledwie około 6.000 zł, natomiast w 2011 roku trzeba będzie zabezpieczyć ponad 400.000 zł. Tak jak zauważył Przewodniczący Komisji istnieje zagrożenie, że jeżeli pokryjemy udział własny w tym zadaniu to nie zrealizujemy wszystkich zaplanowanych inwestycji drogowych.

Radny Rafał Kołakowski – czy nie ograniczyć tego projektu i nie zrezygnować z zakupu tych hal? Uważam, że jeżeli będzie konieczna rezygnacja z inny zadań, np. z przebudowy części dróg powiatowych, to nie warto kupować wspomnianych hal namiotowych.

Anna Archacka – takie rozwiązanie umożliwiło wpisanie całego przedsięwzięcia pod działania o charakterze turystycznym, co też umożliwia pozyskanie wnioskowanego dofinansowania.

Przewodniczący Komisji – jaki przewidywany jest spadek wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu?

Anna Archacka – ciężko to określić, mogę jedynie dodać, że po ostatnim przetargu wartość zadania spadła aż o 50 %.

Barbara Gorzęba – należy pamiętać, że z mecenatu Ministerstwa nie ma już żadnych środków i na powiat spadło utrzymanie Muzeum oraz ROK są to kwoty po kilkaset tysięcy zł.

Radny Rafał Kołakowski – do powiatu przyszedłem z zamiarem modernizacji dróg, nie można przerzucać tak dużych pieniędzy – środków na kulturę. Cenię działania Pani Dyrektor, bowiem wprowadziła Pani bardzo dużo dobrych rozwiązań i Muzeum ma inny wygląd i ofertę.

Anna Archacka – ja także bardzo dużo ryzykuję, majątek Muzeum nie przekracza nawet ½ wartości inwestycyjnych ujętych w przedłożonym projekcie, wobec tego konieczne jest zabezpieczenie finansowe przez samorząd powiatu.

Barbara Gorzęba – Muzeum ma osobowość prawną i z tego powodu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe. Może mniejszymi etapami zrealizować te inwestycje?

Anna Archacka – jednostki kultury miasta Łomża także mają osobowość prawną i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, nawet same nie przygotowują projektów, miast za nie wszystko przygotowuje i rozlicza.
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zaplanowano 9 mln zł na Muzeum i to jest stopniowa realizacja tego Planu.

Barbara Gorzęba – na powiat nie można zrzucać wszystkich zobowiązań, jeżeli okaże się, że na rodziny zastępcze potrzebne są środki to prawdopodobnie zabraknie nam nawet 200.000 zł na ten cel. Natomiast po zmianie ustawy o finansach publicznych nasz budżet będzie dużo gorzej wyglądał, z pewnością będziemy musieli zaciągać kredyty, jednak nasze możliwości kredytowe także są ograniczone.

Radny Stefan Popiołek – uważam, że nas nie do końca stać na takie dodatkowe wydatki, jednak szkoda tego ponad 1 mln zł z zewnątrz, który istotnie wsparłby Muzeum.

Barbara Gorzęba – w tym roku mamy rezerwę drogową w wysokości 500.000 zł, a w ubiegłym roku było to 580.000 zł. W tym roku przekażemy rekordowe środki dla Muzeum, a te ponad 400.000 zł udziału własnego trzeba będzie przenieść z innych wydatków.

Radny Krzysztof Chrostowski – uważam, ze jeżeli są możliwości pozyskania tak dużych środków to należy podjąć działania w tym kierunku.

Anna Archacka – należy liczyć się z tym, ze jeżeli przejdzie w Urzędzie Marszałkowski projekt na budowę bulwarów miejskich w Łomży to nie mamy raczej żadnych szans na dofinansowanie naszego wniosku. Jeżeli państwo radni uznają to za stosowne to można rozważyć jeszcze złożenie w lipcu tego projektu?

Przewodniczący Komisji – w mojej ocenie trudno będzie w całości zrealizować ten projekt jeżeli nie zrezygnujemy z innych zadań inwestycyjnych.

Radny Stefan Popiołek – czy w trakcie roku nie wypadną inne zadania związane z pokryciem udziału własnego?

Barbara Gorzęba – nie wierzę, że nasze dochody w przyszłym roku wzrosną. Także trzeba mieć na względzie problemy, które mogą wystąpić z rodzinami zastępczymi. Z kolei stan deficytu – zadłużenia budżetowego musi być monitorowany i nie może przekraczać obowiązujących wskaźników. zima jest bardzo ciężka, z pewnością Zarząd Dróg Powiatowych zwróci się niedługo o dodatkowe środki związane z zimowym utrzymaniem. Sytuacja budżetowa nie jest dobra, mamy zaplanowany deficyt na poziomie 1,4 mln zł. Jeżeli chcemy zrealizować te zadanie to musimy z innych wydatków pozabierać pewne kwoty – tak aby uzbierać kwotę ponad 400.000 zł.

Z kolei członkowie Komisji 5 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się postanowili dokonać zaopiniowania problemowej uchwały w dniu 4 lutego 2010 roku – po wydaniu opinii w przedmiotowej sprawie przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Ad.3Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – projekt pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi” planujemy złożyć w związku z ogłoszonym 12 grudnia 2009 roku konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20113, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk. Potrzeba realizacji takiego projektu wynika z faktu, że konieczne jest uzupełnienie środków, którymi dysponujemy na zadania promocyjne. Wobec tego jest to projekt promocyjny, jego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Łomżyńskiej, poprzez realizację przeprowadzenia szerokiej kampanii medialnej – film o powiecie, spoty reklamowe w telewizjach, radiach regionalnych w całej Polsce, udział w targach krajowych i międzynarodowych, w tym zamieszczanie oferty turystycznej w publikacjach, informatorach krajowych i zagranicznych, wydawnictwa promocyjne zgodnie z ustaloną w projekcie koncepcją tematyczną tłumaczone na 4 języki – angielski, niemiecki, rosyjski i francuski, prowadzenie podstrony internetowej. Minimalna wartość projektu to 300.000,00 zł kosztów kwalifikowanych, z czego środki własne mają stanowić minimum 5%. Jednym z kryteriów merytoryczno – technicznych wyboru projektu jest wkład własny Beneficjenta. Za podwyższenie wkładu własnego beneficjent otrzymuje dodatkowe punkty w ogólnej ocenie projektu. Jeżeli uzyskamy wymaganą akceptację to będziemy dysponować znaczącymi środkami na promocję naszego powiatu. Wizualizacja będzie musiała być tak przygotowany, aby odzwierciedlać wszystkie cztery pory roku w naszym powiecie
Reasumując Edyta Zawojska podkreśliła, że dotarcie z ofertą do odbiorcy będzie odbywać się w sposób zmasowany – poprzez wizję i fonię(reklamy w mediach, radiu, w gazetach, folderach, ulotkach itp.)

Z kolei wobec braku dalszych uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

C.d.Ad.2
W dniu 4 lutego 2010 roku obrady Komisji zostały wznowione o godzinie 915. Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do ustaleń z poprzedniego dnia poinformował, że w dniu 4 lutego br. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
W związku z powyższym członkowie Komisji w zarządzonym głosowaniu 6 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały (opinia Komisji sanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).


Ad.4W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 32-gie posiedzenie Komisji Budżetu.


Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 11:00
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 11:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1320 razy