BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 33/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 marca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 10.10.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji odnosząc się do sprawozdania z działalności Komisji stwierdził – Komisja Budżetu w roku 2009 obradowała 7-krotnie. Natomiast frekwencja podczas tych posiedzeń wyniosła 100 %. Pierwsze z przedmiotowych posiedzeń miało miejsce w dniu 16 stycznia 2009 roku. Opracowano na nim i przyjęto plan pracy Komisji na 2009 rok, a także sformułowano dwa wnioski do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego: w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki; oraz w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Śniadowo – Osobne (gmina Śniadowo). Kolejne posiedzenie, nr 26/09, odbyło się w dniu 18 marca 2009 roku. Komisja podczas tego posiedzenia zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji w 2008 roku oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok. Posiedzenie, nr 27/09, odbyło się w dniu 22 czerwca 2009 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Ponadto członkowie Komisji zaopiniowali dwa projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok. Dodatkowo w sprawach różnych wydano pozytywną opinię w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego. Na kolejnym posiedzeniu, nr 28/09, które odbyło się w dniu 7 września 2009 roku, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa. Z kolei posiedzenie, nr 29/09, odbyło się w dwóch etapach, wobec czego miało miejsce w dniu 28 i 29 września 2009 roku. Na posiedzeniu tym pozytywnie zaopiniowano: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji; projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego. Także zapoznano się z informacją Skarbnika Powiatu dotycząca rozdysponowania planowanych środków w budżecie na 2009 rok na rzecz Muzeum Przyrody w Drozdowie – w zakresie wydatków inwestycyjnych. W ostatnim etapie obrad członkowie Komisji wydali negatywną opinię w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Na posiedzeniu, nr 30/09, w dniu 18 listopada 2009 roku zaopiniowano pozytywnie dwa projekty uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla ,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu ,,Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kossaki” oraz projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń, nr 31/09, miało miejsce w dniu 9 grudnia 2009 roku. Tego dnia pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach PUP w Łomży Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, a także projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przedstawionego sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

Ad.2 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – projekt uchwały przewiduje w § 1 zmianę w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2010 rok” uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Powiatu 23 grudnia 2009 roku, który w niniejszej uchwale jest zapisany jako załącznik Nr 1. Do załącznika wprowadza się pięć nowych zadań inwestycyjnych i tak: trzy zadania z zakresu przebudowy dróg powiatowych wpisane w załączniku Nr 1 pod poz. nr 6, nr 7 i nr 8 o wartości 760.000 zł; na dofinansowanie samochodu średniego dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – 15.000 zł; dotacja dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na współfinansowanie zadania pn. „Drozdowo, dworek z XVIII/XIX wieku – wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego” - 57.233 zł. Ponadto w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej wykreśla się z pkt 7 z kolumny 8 kwotę 330.000 zł i wpisuje w kolumnę 7 załącznika Nr 1 projektu uchwały, w związku z przeniesieniem planowanych środków do budżetu w wyniku likwidacji PFOŚ i GW. W § 2 wprowadza się zmiany po stronie dochodowej. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 512.000 zł, zaś zmniejsza o 330.000 zł. tj. przenosi się planowane środki z funduszu celowego do budżetu powiatu. Także zmniejsza się dochody o kwotę 23.565,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej w części oświatowej po uzyskaniu potwierdzenia ostatecznych wskaźników do budżetu powiatu od Ministra Finansów. Ogólnie plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 512.000 zł a zmniejsza o kwotę 353.565 zł. Następnie w § 3 proponuje się zwiększyć po stronie wydatkowej plan budżetu powiatu o kwotę 1.014.332,00 zł oraz zmniejszyć o 23.565,00 zł. Zwiększenie planu wydatków jest konsekwencją zmian przedstawionych w § 1 dot. załącznika Nr 1 niniejszej uchwały to jest o kwotę 832.332,00 zł i załącznika Nr 3 omawianego projektu uchwały, w którym przenosi się plan wydatków do budżetu powiatu w związku z likwidacją PFOŚiGW na kwotę 182.000,00 zł z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg zadań, które uchwalone były przez Wysoką Radę na sesji budżetowej w grudniu 2009 roku. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.565,00 zł zaprojektowano poprzez zmniejszenie rezerwy budżetowej „ oświatowej” z kwoty 133.806,00 do 110.241,00 zł. W § 4 uchyla się § 8 pkt 1 oraz załącznik Nr 11 uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Zmiany te są dalszą konsekwencją wprowadzenia zapisów ustawy o likwidacji funduszu celowego tj. PFOŚiGW. Załączniki Nr 4 i 5 omawianego projektu uchwały zawierają uzasadnienie do proponowanych zmian. Po zaprojektowanych zmianach, budżet powiatu ukształtował się następująco : dochody na kwotę - 20.000.016 zł , wydatki: - 22.227.824 zł. tym samym deficyt wynosi 2.227.808,00 zł i jest wyższy o kwotę 832.332,00 zł od planowanego tj. 1.395.476,00 zł . Zostanie on pokryty ze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyznaczonej na kwotę 2.515.939,75 zł w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej z 23 grudnia 2009 roku.

Z kolei wobec braku pytań lub uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego wynika z tego, że Starosta został zatrudniony w projekcie „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” realizowanego w ramach POKL priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łomży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten przygotowuje powstanie zakładu aktywizacji zawodowej. Wyjaśniając Sekretarz Powiatu dodał – wg obowiązujących norm i przepisów można wynagradzać członków zarządu, którzy aktywnie uczestniczą przy realizacji projektów w ramach POKL. Koszty zarządu stanowią koszt pośredni realizacji projektu i dotyczą wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki – czyli kierownika jednostki. W związku z tym dla Starosty przewidziana jest kwota 355 zł brutto za każdy miesiąc realizacji projektu co stanowi 5 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres 1 luty 2010 rok – 31 grudzień 2010 rok. Obecnie dodatek specjalny wynosi 34 % tj. 2.414 zł, natomiast po przyjęciu uchwały będzie wynosił 39 % tj. 2.769 zł.

Z kolei wobec braku pytań lub uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji sanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 33-cie posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 11:02
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 11:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1267 razy