BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent projektu

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent projektu "Nowe otwarcie - Centrum Integracji Społecznej w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana następująca osoba:
1.Adam Deptuła, zam. Łomża


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:
1. posiada wykształcenie wyższe na kierunkach preferowanych w ogłoszeniu o naborze,
2. posiada udokumentowane doświadczenie w pracy biurowej/administracyjnej,
3. posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań dofinansowanych ze środków publicznych,
4. wykazał znajomość Programu Operacyjnego kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości i regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji projektów unijnych - potwierdzone zaświadczeniami o odbytych szkoleniach,
5. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Ponadto osoba ta spełnia wymagania dodatkowe takie jak: umiejętność zarządzania projektami, znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami.

Ocena merytoryczna dotycząca naboru na stanowisko Asystent projektu: 80 pkt /100 pkt.

Po szczegółowej analizie dostarczonych dokumentów stwierdzono, iż osoba ta posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.
Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 10:43
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 10:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2012 08:04
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1129 razy