BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko "Asystent ds rekrutacji, szkoleń i ewaluacji" w ramach projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego"

Starostwo powiatowe w Łomży, realizator projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego" ogłasza nabór na stanowisko "Asystent ds rekrutacji, szkoleń i ewaluacji" na potrzeby projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (60 godz./m-c)

Planowany termin rozpoczęcia pracy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.


I. Wymagania niezbędne:
•wykształcenie wyższe
•udokumentowane min. 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych co najmniej 3 lata (preferowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
•udokumentowana znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości,
•znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
•niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:
•doświadczenie zawodowe na stanowiskach kadry zarządzającej w ramach realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
•znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami;
•umiejętność zarządzaniami projektami;
•umiejętność prowadzenia sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. sporządzanie wniosków o płatność);
•umiejętność zarządzania personelem
•komunikatywność, odpowiedzialność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•przeprowadzenie rekrutacji na szkolenia
•nadzór nad pracą trenerów prowadzących szkolenia (monitoring szkoleń w trakcie ich trwania);
•uczestnictwo w procesie promocji projektu w mediach (w tym opracowanie materiałów informacyjnych do artykułów prasowych, radiowych, na strony internetowe)
• działaniami związanymi z zastosowaniem Ustawy PZP oraz Ustawy o finansach publicznych,
•Sporządzanie dokumentacji z postępów edukacyjnych beneficjentów/-ek;
•Sporządzanie dokumentacji monitoringowej projektu;
•Sporządzanie cząstkowych raportów ewaluacyjnych ze szkoleń oraz sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu;
•sprawozdawczość i raportowanie (m.in. pomoc w sporządzaniu wniosków o płatność, obsługa kontroli, sporządzanie PEFS itp.);
Raport końcowy nie powinien zawierać więcej niż 50 stron A4 (bez załączników) i powinien składać się z następujących elementów:
•spis treści
•wprowadzenie (opis przedmiotu badania, celów badania, metodologia badania itp.)
•opis grupy badawczej
•opis wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją, przedstawionych również za pomocą tabel/ wykresów, w tym opis systemu monitorowania postępów w realizacji projektu,
•wnioski i rekomendacje (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru)
•aneksy, przedstawiające zestawienie danych oraz zastosowane narzędzia badawcze)
Ostateczny kształt raportu będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Zleceniobiorcą po zakończeniu przez zleceniobiorcę badań.

IV. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi zawierać:
-wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1]
-dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
-oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych [wg załącznika nr 2]
-oświadczenie/ informacja o zatrudnieniu w innych projektach NSRO [wg załącznika nr 3]
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
3. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający zaleca, aby:
•oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich),
•wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, kancelaria pok. 304, II piętro, w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2013 r., do godz. 10:00
1.1. Kopertę zaleca się zaadresować jak niżej:
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża,
pokój 304, II piętro
Oferta na Asystenta ds. rekrutacji, szkoleń i ewaluacji
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31 STYCZNIA 2013 r. GODZ. 10.00

1.2. Kopertę zaleca się opatrzyć także nazwą i adresem Wykonawcy.
1.3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
1.4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

VI. Zmiana i wycofywanie oferty
1.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty formie pisemnej przed terminem składania ofert.
2.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej ofercie.
2.Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, łącznie z narzutami na wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie brutto (należny podatek wraz z ewentualnymi (w zależności od statusu wobec Zamawiającego) składkami na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy oraz ubezpieczenia zdrowotne).
3.Cena podana przez Wykonawcę zostanie uznana za obowiązującą w całym okresie trwania umowy i nie będzie podlegać zmianie.

VIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA OFERTOWA (Cof.) – 100 %
1a. Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych (Cof) w złożonych ofertach liczonych wg wzoru:
Cmin
Cof = x 100 pkt
Cof bad
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin– najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu.

2.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu.
3.W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4.Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym naborze oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IX.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży www.powiatlomzynski.pl/bip.

X. Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Data powstania: czwartek, 24 sty 2013 11:41
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2013 11:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lut 2013 14:54
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1606 razy