BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 36/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.20.
Komisja obradowała w pełnym sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5.627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2.230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2.165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
5. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu w § 1 proponuje się dokonanie zmiany przeznaczenia dotacji dla m. Łomża w wysokości 15.000,00 zł zapisanej w załączniku Nr 3 p.n. „Wykaz wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2010 rok” przyjętym Uchwałą Nr XXXI/155/2009 Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok, zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego pod poz. 18 na dofinansowanie zamiast zakupu samochodu ratowniczego – kamery termowizyjnej użytecznej w akcjach ratowniczych wykonywanych przez KM PSP w Łomży. Całkowity koszt jej zakupu kształtuje się na poziomie 30.000,00 zł. Różnicę potrzebnych środków pokryje m. Łomża. Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia środków z budżetu powiatu łomżyńskiego został złożony przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w dniu 9 sierpnia 2010 roku, a zaaprobowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu w dniu 19 sierpnia 2010 roku. W § 2 uchwały zakładane jest przeniesienie środków w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę 33.200 zł i tak zmniejsza się je w rozdziale 85333 w § 4210 o kwotę 33.200 zł i jednocześnie zwiększa o tę samą kwotę § 6060 na zabezpieczenie pełnego pokrycia środków na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu. Kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 40.000 zł po rozeznaniu na rynku okazała się niewystarczająca. Najniższa oferta wynosi 73.200 zł. Samochód osobowy, którym dysponuje Urząd wymaga częstych napraw i z tego względu dalsze jego utrzymywanie jest nieopłacalne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.2, Ad.3 i Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że samorządy mają czas do 30 września na złożenie w ramach NPPDL wniosków o dofinansowanie zaprojektowanych inwestycji drogowych. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostałą część muszą pokryć samorządy. W związku z tym zostały przygotowane 3 projekty. Pierwszy projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi niespełna 6 mln zł, wobec tego na samorząd Gminy Śniadowo i Powiat Łomżyński przypada po około 1,5 mln zł. Rada Gminy także w dniu dzisiejszym podejmie decyzję w niniejszej sprawie. Kolejny projekt jest analogiczny do omówionego powyżej. Obejmuje on złożenie w ramach NPPDL wniosku o dofinansowanie zaprojektowanej inwestycji drogowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostałą część muszą pokryć samorządy. Obecnie na tym odcinku jest nawierzchnia z bruku. Łączy on powiaty: łomżyński i grajewski. Jest to dokończenie inwestycji rozpoczętej w poprzednich latach. Rada Gminy będzie miała posiedzenie w przedmiotowej kwestii za tydzień. Trzeci projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2 165,72 m. W tym przypadku odcinek łączy nasze dwie drogi powiatowe. Wartość kosztorysowa tego zadania 1.941.000 zł. Z budżetu państwa otrzymamy dofinansowanie 50 %, jeżeli uzyskamy akceptację tego wniosku. Udział nasz jest przewidziany w kwocie 150.000 zł a Gminy w wysokości ponad 807.000 zł. Dodam, że maksymalnie mogą być dofinansowane dwa projekty do łącznej kwoty dotacji 3 mln zł, natomiast można uznać, iż faktyczne szanse na dofinansowanie ma w zasadzie tylko jeden projekt, bowiem na to wskazuje skala środków jaką dysponują lub jak zamierzają przeznaczyć decydenci na modernizację dróg powiatowych w naszym województwie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5.627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W trzecim głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2.165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).


Ad.5W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 36-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 12:13
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 12:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1592 razy