BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 38/10 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 listopada 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.20, natomiast zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 11.35.
Komisja obradowała w pełnym sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu również brali udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przewiduje się zmniejszenie w planie wydatków budżetu o kwotę 401.000 zł i jednoczesne zmniejszenie deficytu o tę kwotę z tego w zakresie zadań własnych o kwotę 321.000 zł. Poszczególne działy, w których następują zmniejszenia wymienione są w przedłożonym projekcie. Natomiast w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 80.000 zł. Jest to urealnienie planu przewidywanego do wykonania budżetu, ponieważ zadania te nie zostały dotychczas zrealizowane i nie będą zrealizowane do końca tego roku. pozwala to zmniejszyć deficyt budżetowy do kwoty 1.826.808 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 38-me posiedzenie Komisji Budżetu.


Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 12:16
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 12:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1364 razy