BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 17/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 4 lutego 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia miało miejsce o godzinie 900, natomiast zakończenie o godzinie 920.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji przypomniała, że wszyscy zainteresowani otrzymali propozycje tematów do planu pracy Komisji na 2010 rok. W nawiązaniu do powyższego poprosiła o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Lech Szabłowski – uważam, że wszystkie tematy zaproponowane przez naczelnika Wydziału ROŚB są bardzo istotne, ale w kwestii realizacji przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny warto przeprowadzić analizę na forum sesji Rady Powiatu. We wcześniejszych latach zajmowaliśmy się tym tematem na posiedzeniu Komisji i niestety raczej nic nie wynikło z postanowień i wniosków Komisji. Nasze możliwości są zbyt ograniczone, a podjęte przez nas działania nie sprawiły, że poruszone problemy zostałyby rozwiązane na szczeblu centralnym.

Wacław Sierbiński – Naczelni Wydziału ROŚB – pragnę przypomnieć, że postulaty Komisji zostały zrealizowane w co najmniej jednym przypadku przez Ministra Środowiska – a mianowicie wydłużenia okresu polowań na dziki i odyńce.

Przewodnicząca Komisji – w mojej ocenie ważne jest, że są oddolne sygnały wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami skierowanymi między innymi do Ministerstwa Środowiska – sygnały o problemach, z którymi spotykają się rolnicy. Uważam, że w mniejszym gronie łatwiej wypracować stanowisko, które można przekazać na wyższe szczeble, także na sesję naszej Rady Powiatu.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przedstawił 3 projekty uchwał podlegające pod kompetencje Komisji RGGWiOŚ, które będą wymagały zaopiniowania i powinny być wpisane do planu pracy Komisji na 2010 rok.

Członkowie Komisji nie wnieśli innych uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu plan pracy Komisji na 2010 rok został przyjęty 5 głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) wg następującego układu:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok. I kwartał.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. II kwartał.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w 2009 roku. II kwartał.
4. Zapoznanie się z realizacją przez dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży). II kwartał.
5. Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami kwotowania produkcji mlecznej (przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku). III kwartał.
6. Zapoznanie się z informacją Regionalnego Konserwatora Przyrody w Białymstoku nt. szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry i wilki. III kwartał.
7. Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” w 2010 roku (przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku). III kwartał.
8. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2011 rok. IV kwartał.
Ponadto w planie pracy komisji na 2010 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów właściwych uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień podlegających pod kompetencje Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 17-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Data powstania: wtorek, 12 lut 2013 12:19
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 12:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1254 razy