BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowena realizację zadania p.n.: Opracowanie Analizy Finansowej oraz opisu technicznego dla projektu w ramach Działania 8.3 w ramach 8. Osi Priorytetowej PO IG 2007 - 2013

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. t. j. ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro, na realizację zadania p.n.:
Opracowanie Analizy Finansowej oraz opisu technicznego dla projektu w ramach Działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Łomży - będzie się ubiegać o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Analiza finansowa oraz Opis techniczny projektu stanowić będą obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu i musi być opracowana zgodnie z wytycznymi i zasadami obowiązującymi w ramach PO IG 2007-2013. Opracowanie analizy finansowej oraz Opis techniczny projektu wymaga spójności z założeniami projektowymi i opracowywaną dokumentacją aplikacyjną.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz postawionym w nim wymaganiom.
2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub zmiany treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Każda zmiana treści zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP oraz informację na tablicy ogłoszeń. W przypadku kiedy dokonana zmiana ma istotny wpływ na treść i/lub sposób opracowania oferty, Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas umożliwiający wykonawcom przygotowanie / skorygowanie oferty.
4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca powinien zapoznać się z całością Zapytania ofertowego, które składa się
z następujących części:
A. Informacje dla Wykonawcy.
B. Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
• załącznik nr 1: „Cena oferty”,
• załącznik nr 2: „Wiedza i doświadczenie wykonawcy”,

Całość zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1 (poniżej).

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 20 lut 2013 13:20
Data opublikowania: środa, 20 lut 2013 13:54
Data przejścia do archiwum: środa, 20 lut 2013 15:17
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 864 razy