BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 29/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 kwietnia 2010 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.00, natomiast zakończenie o godz. 9.20.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy oraz radnej Ireny Przybylak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

Jan Olszewski – poinformował zebranych, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową wynika z tego, że Gmina Śniadowo wystąpiła z pismem do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie użyczenia działki nr 391 (droga powiatowa nr 1996B ul. Ostrołęcka) w celu wykonania przebudowy chodników położonych w pasie drogi, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie Projektu z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi”. Przejęcie przez Gminę Śniadowo części pasa drogowego ma nastąpić wyłącznie na czas realizacji projektu. Zadanie te wynika z podjętych działań na rzecz przebudowy rynku w Śniadowie.
Jan Olszewski reasumując zaznaczył, że dołączone materiały zawierają wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowej sprawy.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową, został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 21 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji przypomniał, że Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Antoni Kołakowski na poprzedniej sesji poprosił o radnych Powiatu Łomżyńskiego o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystów apelu w sprawie przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA. Zadaniem pana Posła (podobnie jak z przebiegiem trasy Via Baltica) są duże szanse na zmianę wytyczonej trasy przez PKP w zakresie projektowanej budowy magistrali kolejowej RAIL BALTICA i zmianę wytyczonej trasy na wariant „łomżyński”, czyli przez Ostrołękę i Łomżę.
Pragnę dodać, że ważnym argumentem zdaniem pana Posła jest, że podobnego zdania jest większość ekspertów zajmujących się tą problematyką. W uzasadnieniu niniejszego apelu jest podkreślone, że w XXI wieku Ostrołęka i Łomża weszły z okrojoną przez decyzje PKP infrastrukturą kolejową. Zlikwidowano rekordową w skali kraju ilość połączeń, zamknięto linie do Szczytna, Siedlec, Białegostoku i Łomży. Na mapie kolejowej ten region Polski jest białą plamą. Nie ma drugiego miejsca w kraju z tak małą ilością czynnych linii kolejowych a oczywistym jest, że troska o zrównoważony rozwój kraju powinna być sprawą nadrzędną. Wariant tej magistrali przez Ostrołękę i Łomżę jest rekomendowany jako najkorzystniejszy przez firmę doradczą Scot Wilson. Inne najbardziej istotne argumenty przemawiające za wariantem ostrołęcko-łomżyńskim to:
1) najkrótszy przebieg, nawet o około 80 km mniej niż wariant białostocki,
2) najmniejsza ingerencja w naturalne środowisko, wariant „łomżyński” poparł dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego,
3) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na terenie, który omijają duże arterie międzynarodowe,
4) odcinek linii kolejowej Ostrołęka-Łomża jest w fatalnym stanie i planowane jest jego zamknięcie w 2012 roku,
5) RAIL BALTICA przez Ostrołękę i Łomżę doprowadzi do ponownego połączenia dwóch byłych miast wojewódzkich z Warszawą i przyczyni się kapitalnie do rozwoju tak zwanej ściany wschodniej.
Kolejnymn argumentem przemawiającym na korzyść podnoszonego tematu jest to, iż decyzja o wytyczeniu tej trasy przez Ostrołękę i Łomżę jest potrzebna i doprowadzi wreszcie do zrównoważonego rozwoju tych zapomnianych przez władze terenów o bogatej historii. Miasto Łomża, które liczy około 65.000 mieszkańców jest jedynym w Polsce, które nie ma połączeń kolejowych pasażerskich, a w najbliższej perspektywie planowane jest także zlikwidowanie połączeń kolejowych towarowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk, został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji z dnia 21 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).


Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 29-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:05
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1511 razy