BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
2. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie założeń do budżetu powiatu na 2011 rok.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu- prezentując budżet na 2011 rok stwierdził: projekt budżetu na 2011 rok i uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 opracowane zostały przez Zarząd Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego stanu prawnego, w ramach, którego funkcjonują powiaty. Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałami Nr IV.-00310-4/10, Nr IV.-00311-4/10 z 10 grudnia 2010 roku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 8.868.561 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 4.249.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 9.867.771 zł. Łącznie więc dochody stanowią kwotę 22.985.332 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano na rok 2011 na kwotę 24.506.531 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 1.579.799 zł który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadmienić tu należy, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2011 trudno dzisiaj przewidzieć. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostały środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych zmniejszeń w projekcie budżetu na 2011 r. W sytuacji gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny, ponieważ zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zaplanowany został wzrost o 7% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych oraz zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizacje zadań w ramach programów unijnych i rządowych. Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok i WPF na lata 2011-2014 przekazano wszystkim Państwu w dniu 16 listopada 2010 roku. Komisje Rady IV kadencji zapoznały się z tymi projektami uchwał i nie wysunęły wniosków oznaczających zdaniem Zarządu Powiatu, konieczność przekonstruowania ich na tym etapie. Poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2011 rok. Uważam także, że sytuacja finansowa powiatu jest korzystna w świetle trudności finansowych w naszym kraju. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań, jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 15 listopada 2010 roku przyjął projekt budżetu na 2011 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Zadania drogowe w stosunku do poprzedniego roku 2010 roku zostały zabezpieczone na kwotę niższą, ponieważ z roku na rok wykorzystywane były nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i skalkulowana nadwyżka za 2010 rok pozwalała na wprowadzenie deficytu, jaki przedstawiony został w projekcie budżetu na 2011 rok. Jednakże trwają prace nad podsumowaniem roku 2010, które wykażą faktyczną nadwyżkę, którą będzie można ewentualnie zagospodarować na zadania drogowe. Należy nadmienić, że mimo trudności Zarząd zaprojektował wyższą kwotę na bieżące utrzymanie tj. 349.494 zł, mając na uwadze problemy finansowe z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie instytucji kultury na poziomie wyższym niż w 2010 roku, w związku z utratą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez te instytucje, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Zarząd zabezpieczył środki na pokrycie wkładu własnego na projekt realizowany przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, rozpoczęty w 2010 roku w ramach projektów unijnych. Jednakże decydujący wpływ na kształt budżetu powiatu będą miały wskaźniki uchwalone na rzecz powiatu w ramach ustawy budżetowej na 2011 rok. Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2011 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Należy nie zapominać o nowym instrumencie finansowym, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014,którą równocześnie rada powiatu uchwala z budżetem powiatu. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowane projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie. Zmiany, które zostaną wprowadzone do budżetu spowodują automatycznie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2011 został zaopiniowany 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).


Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 2-gie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:15
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1532 razy