BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 – po zakończeniu obrad ósmej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.20, natomiast zakończenie o godzinie 13.45.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.

2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że projekt budżetu na 2011 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego stanu prawnego, w ramach którego funkcjonują powiaty. Został on pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku stosownymi uchwałami w dniu 10 grudnia 2010 roku. Wg przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 8.868.561 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 4.249.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody źródeł z pozostałych źródeł stanowią kwotę 9.867.771 zł. Łącznie, więc dochody stanowią kwotę 22.985.332 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano na rok 2011 na kwotę 24.506.531 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 1.579.799 zł który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadmienić tu należy, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2011 trudno dzisiaj przewidzieć. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostały środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych zmniejszeń w projekcie budżetu na 2011 r. W sytuacji gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny, ponieważ zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zaplanowany został wzrost o 7% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych oraz zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizacje zadań w ramach programów unijnych i rządowych. Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok i WPF na lata 2011-2014 przekazano wszystkim Państwu w dniu 16 listopada 2010 roku.
Teraz chcę zaakcentować kilka istotnych kwestii rzeczowych dot. projektu budżetu. Mianowicie poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2011 rok. Uważam także, że sytuacja finansowa powiatu jest korzystna w świetle trudności finansowych w naszym kraju. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań, jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 15 listopada 2010 roku przyjął projekt budżetu na 2011 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Zadania drogowe w stosunku do poprzedniego roku 2010 roku zostały zabezpieczone na kwotę niższą, ponieważ z roku na rok wykorzystywane były nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i skalkulowana nadwyżka za 2010 rok pozwalała na wprowadzenie deficytu, jaki przedstawiony został w projekcie budżetu na 2011 rok. Jednakże trwają prace nad podsumowaniem roku 2010, które wykażą faktyczną nadwyżkę, którą będzie można ewentualnie zagospodarować na zadania drogowe. Należy nadmienić, że mimo trudności Zarząd zaprojektował wyższą kwotę na bieżące utrzymanie tj. 349.494 zł, mając na uwadze problemy finansowe z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie instytucji kultury na poziomie wyższym niż w 2010 roku, w związku z utratą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez te instytucje, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Zarząd zabezpieczył środki na pokrycie wkładu własnego na projekt realizowany przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, rozpoczęty w 2010 roku w ramach projektów unijnych. Jednakże decydujący wpływ na kształt budżetu powiatu będą miały wskaźniki uchwalone na rzecz powiatu w ramach ustawy budżetowej na 2011 rok. Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2011 rok jest „dokumentem poprawnym”. Wobec tego w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji, może być on uchwalony. Należy nie zapominać o nowym instrumencie finansowym, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014, którą równocześnie rada powiatu powinna uchwalać z budżetem powiatu.
Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowane projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie. Zmiany, które zostaną wprowadzone do budżetu spowodują automatycznie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.
Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji (4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył drugie posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:16
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1371 razy