BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia,Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 lutego 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotorowskiego oraz radnej Ireny Przybylak (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki.
3. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium pani Kindze Lewiarz – studentce III roku muzykologii kościelnej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
4. Sprawy różne.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad.1 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk poinformowała, że samorząd powiatowy jest zobligowany do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej, natomiast w myśl porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży przyjmie do realizacji zadania biblioteki powiatowej, które określone są w art. 20 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5, ustawy o bibliotekach. Do zadań tych należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, w tym prowadzenie Kroniki Powiatu Łomżyńskiego; pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; udzielanie bibliotekom gminnym z terenu Powiatu Łomżyńskiego pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej; sprawowanie nadzoru metodycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.
Wg ustaleń z Prezydentem Miasta Łomża na realizację ww. zadań w 2011 r. Starosta Łomżyński ma przekazać kwotę w wysokości 45.000 zł w 12 ratach miesięcznych. Wspomniana kwota będzie wydatkowana na: refundację zakupów księgozbioru i prasy; organizację konkursów i spotkań autorskich; organizację seminariów szkoleniowych; podróże służbowe; zakup paliwa; koszty naprawy i ubezpieczenia samochodu; refundację kosztów korespondencji i rozmów telefonicznych; zakup materiałów biurowych. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza przedmiotowe zadanie od 2000 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomży.

Przewodniczący Komisji zapytał jaką pomoc otrzymywali najczęściej bibliotekarze gminni.

Elżbieta Gosk stwierdziła, że rok 2010 to przede wszystkim było wdrażanie w bibliotekach dość skomplikowanego systemu informatycznego MAK, natomiast pomoc bibliotekom gminnym została zrealizowana w oparciu o ponad 80 wizyt instruktażowych.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie został zaopiniowany pozytywnie 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych poinformowała, że z dniem 31 sierpnia 2009 roku został rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem. Zespół w Jedwabnem przestał formalnie istnieć w sensie technicznym należy je jednak zlikwidować. Nie uległy natomiast likwidacji nieczynne szkoły, które wchodziły w skład Zespołu, tj. utworzone w 2006 r.: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jedwabnem i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jedwabnem oraz Liceum Profilowane w Jedwabnem. W/w szkoły z uwagi na brak chętnych i naboru nigdy faktycznie nie rozpoczęły działalności i były szkołami martwymi. Również z dniem 31 sierpnia 2007 r. dokonano likwidacji internatu, funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Wraz z likwidacją internatu przestało faktycznie funkcjonować schronisko. W związku z tym zachodzi konieczność formalnej likwidacji tego schroniska. Zgodnie z obowiązującymi wymogami zawiadomiono Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku o zamiarze podjęcia w/w czynności i zwrócono się do Kuratora o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji w/w szkół i placówki.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki został zaopiniowany pozytywnie 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji wprowadzając do tematu dotyczącego wydania opinii w sprawie wniosku o przyznanie stypendium pani Kindze Lewiarz – studentce III roku muzykologii kościelnej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poinformował, że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją uzasadniającą przyznanie niniejszego stypendium i jest pod wrażeniem osiągnięć kandydatki do stypendium. Podsumowując zaznaczył, że osobiście w pełni popiera wniosek o przyznanie stypendium pani Kindze Lewiarz i wyraża żal, z tego powodu, że powiat łomżyński nie ma możliwości, aby większe środki przeznaczać na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, która bardzo często z braku środków nie może rozwijać swoich talentów.
Z kolei Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych przedstawiła osiągnięcia pani Kingi Lewiarz (dokumentacja dotycząca osiągnięć pani Kingi Lewiarz stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji – czy wypłata stypendium jest jednorazowa czy w formie wypłat miesięcznych.

Elżbieta Gosk – wypłata stypendium będzie przelewana w ratach miesięcznych.

Radna Izabela Cwalina – czy nie można zwiększyć środków na te stypendium. Uważam, że 4.000 zł na cały rok to niewielka kwota?

Elżbieta Gosk – niestety w budżecie nie mamy większych środków na ten cel, ewentualnie przy projektowaniu budżetu na kolejny rok można tę sprawę przeanalizować.

Starosta – Lech Szabłowski – ile wniosków napłynęło o przyznanie stypendium?

Elżbieta Gosk – tylko ten. Nie nagłaśnialiśmy tej sprawy, ponieważ z pewnością napłynęłoby bardzo dużo wniosków i mielibyśmy duży problem z wyłonieniem stypendysty.

Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – ze stypendiów artystycznych korzystają kandydaci, którzy zwracają się do Marszałka Województwa dysponującego znacznymi środkami na takie cele. Natomiast tutaj nie chcieliśmy nagłaśnialiśmy tej sprawy, ponieważ byłoby dużo rozczarowań ze względu na brak środków w naszym budżecie.

Przewodniczący Komisji – uważam, że mimo wszystko należy umożliwić kandydowanie większej ilości uzdolnionej młodzieży.

Radna Izabela Cwalina – stwierdziła, że osobiście zetknęła się wielokrotnie z talentem pani Kingi Lewiarz i również jest pod wrażeniem osiągnięć tej kandydatki do stypendium. Ponadto podkreśliła, że radni mogą ze swoich diet wygenerować pewne środki i przeznaczyć je np. na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

Przewodniczący Komisji przyznał rację przedmówczyni.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przyznanie stypendium pani Kindze Lewiarz – studentce III roku muzykologii kościelnej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został zaopiniowany pozytywnie 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:18
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1314 razy