BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dojazd, rezerwację i zakup biletów lotniczych.

Zapytanie ofertowe na dojazd, rezerwację i zakup biletów lotniczych na trasie Warszawa- Frankfurt -Werona oraz Werona- Frankfurt -Warszawa dla uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. (086) 215 69 00, fax. (086) 215 69 04 e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl, www.powiatlomzynski.pl

II. Przedmiot zamówienia:
1. Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej:
- rezerwację i zakup biletów lotniczych na przelot samolotem w związku z realizacją wizyty studyjnej do miejscowości Werona (Republika Włoch) w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” dla 14 osób dorosłych w klasie ekonomicznej na trasie:
a) Warszawa -Werona w dniu 01.07.2013 - preferowane wczesne godziny ranne wylotu
b) Werona - Warszawa w dniu 06.07.2013 – preferowane godziny popołudniowe
- zorganizowanie przejazdu autokarem/busem 14 os. z Łomży na lotnisko Warszawa w dniu wylotu i z lotniska Warszawa do Łomży w dniu powrotu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zorganizowania dojazdu na lotnisko i z powrotem
b) wyszukania najtańszego biletu na rynku dla połączenia na danej trasie
c) wyszukania połączenia z uwzględnieniem wymaganego standardu podróży, tj. w klasie ekonomicznej
d) ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników na czas przelotu - w szczególności koszty następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty bagażu podróżnego.

III. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1. Oferty należy składać listownie, faksem 086 215-69-04, lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży, Kancelaria, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 304 do dnia 31 maja 2013 roku do godz. 13.00.
2. Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową (zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik do zapytania).
3. Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku nadania o oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

IV. Kryteria i sposób wyboru ofert:
1. Kryteriami oceny oferty jest cena, tj. cena brutto za 1 osobę, obejmująca koszt dojazdu , cenę biletu wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami wchodzącymi w cenę biletu lotniczego. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
2. Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów za kryteria określone w niniejszym punkcie liczona wg wzoru:

cena najniższa / cena w badanej ofercie x 100 = ...... pkt.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2013 r. o godzinie 13:15 w Biurze Projektu: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 323.
5. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego www.powiatlomzynski.pl/bip.
6. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
7. Zamawiający zastrzega, że lista osób wyjeżdżających zostanie przesłana w ciągu 5 dni, od daty podpisania umowy na świadczenie usługi lotu.
8. Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”.

V. Zapytania o przedmiot zamówienia.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Anna Mierzejewska , tel. (086) 215 69 14, fax. (086) 215 69 04,
e-mail: am.mierzejwska@gmail.com.

VI. Załączniki
Nr 1 – Formularz oferty
Nr 2 – Wzór umowy

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 maj 2013 12:27
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2013 12:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2013 06:20
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1220 razy