BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 marca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.10.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.
3.Sprawy różne.
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji szkół i placówki.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora PCPR w Łomży.

Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest przyjmowany każdego roku przez radę powiatu. w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2011 r. państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 719.688 zł. Jest to o 94 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2011 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatu łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma prezesa zarządu PFRON nr wf/136w/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 ustawy o rehabilitacji dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2011r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie WTZ na 2011 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł, z tego kwota 34.524 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu. kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez miasto Łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu Łomży po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON – dotyczy to zobowiązań wynikających z działań wtz w Piątnicy – pozostaje kwota w wysokości 201.828 zł. zgodnie z ustawą o rehabilitacji środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 113.700 zł. Rehabilitacja ta obejmuje dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Natomiast rehabilitacja społeczna ma być dofinansowana w kwocie 88.128 zł tj. na dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Edward Jarota na zakończenie podkreślił, że problem mniejszych środków przyznawanych –przez PFRON na pomoc społeczną dotyczy w zasadzie wszystkich powiatów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2011 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2011 rok (5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), wg następującego układu:
I KWARTAŁ
- Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2011 Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- Opinia dotycząca uchwały w sprawie zamiaru likwidacji, a następnie likwidacji szkół i placówek, tj.:
 Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jedwabnem,
 Liceum Profilowanego w Jedwabnem,
 Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Jedwabnem
 i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jedwabnem:
- Zapoznanie się z listami rankingowymi i wykazem ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechnienia turystyki oraz upowszechnienia kultury fizycznej oraz realizujących je podmiotów rekomendowanych przez Komisję Konkursową Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji
- Zaopiniowanie wniosku dotyczącego przyznawania stypendium osobie zajmującej się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
- Informacja dotycząca realizacji zadań statutowych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie w roku 2010 oraz działań mających na celu poprawę bazy lokalowej instytucji.
II KWARTAŁ
- Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.
- Zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
- Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2010 (dyrektor MBP w Łomży).
III KWARTAŁ
- Zapoznanie z bieżąca działalnością instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w tym realizacją przez te instytucje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (dyrektorzy instytucji kultury).
IV KWARTAŁ
- Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2011 roku.
- Informacje dotyczące realizacji zadań statutowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (Dyrektor Poradni)
- Informacja dotycząca placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat.
- Zaopiniowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2012 – zamykającego programy gminne.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2011 rok zostaje uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień, które będą podlegać pod przedmiot działania Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 4 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: wtorek, 20 sie 2013 14:54
Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2013 14:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1085 razy