BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 78/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2009r. dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu pt. „NOWE OTWARCIE- Centrum Integracji Społecznej w Łomży”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście w biurze projektu:
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 323 do dnia 12 września 2013 do godziny 12:00

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.

Oferent powinien także przedstawić informację o:
1. Szybkości realizacji zamówienia,
2.Możliwości bezpośredniej dostawy do zleceniodawcy.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie (proszę o podawanie cen brutto).

Kontakt:
Edyta Zawojska, tel: (86)215-69-13; fax:(86)215-69-04, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl

Adam Deptuła, tel: 509133277, e-mail: deptula88@gmail.com
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 wrz 2013 10:41
Data opublikowania: środa, 4 wrz 2013 10:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 wrz 2013 12:06
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 932 razy