BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko w projekcie

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na STANOWISKO KOORDYNATOR WSPARCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. (086) 215 69 00, fax. (086) 215 69 04
e-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl
www.powiatlomzynski.pl

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na STANOWISKO KOORDYNATOR WSPARCIA SS w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DLA STANOWISKA:
1) zarządzanie i nadzór nad prawidłową realizacją Zadania 2. - Wsparcie spółdzielni socjalnych (SS) zgodnie z wymogami PO KL i wnioskiem o dofinansowanie projektu;
2) kierowanie personelem na poziomie zadań;
3) udzielanie informacji o projekcie Zarządowi Powiatu/ Radzie Powiatu,
4) akceptowanie i nadzór nad realizacją kwartalnych harmonogramów wsparcia, wniosków o płatność;
5) analiza ryzyka w projekcie, rekomendacja środków zaradczych;
6) przeprowadzanie akcji informacyjno-promocyjnych związanych z zakładaniem spółdzielni socjalnych;
7) opracowanie wszelkich dokumentów związanych ze wsparciem finansowym i pomostowym, w tym ciągły kontakt z IP oraz Wnioskodawcą w zakresie uzgadniania tychże dokumentów;
8) opracowanie wszelkich dokumentów związanych z pracami Komisji (Komisji Oceny Wniosków – dotacja inwestycyjna, wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone) oraz nadzór nad przebiegiem prac tejże Komisji;
9) zarządzanie dokumentacją z zakresu realizacji Zadania 2. Wsparcie spółdzielni socjalnych - kontrola nad dokumentami opracowywanymi przez kadrę projektu (w tym pomoc w opracowywaniu specyfikacji warunków zamówienia dla poszczególnych zamówień);
10) kontakt z Uczestnikami Projektu, kadrą trenerską, podwykonawcami z zakresu realizacji Zadania 2 tj. Wsparcie Spółdzielni Socjalnych;
11) bieżący kontakt z pozostałymi członkami Zespołu Zarządzającego i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu w celu prawidłowej jego realizacji;
12) przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
13) sprawozdawczość merytoryczna projektu, w tym współpraca z Instytucją Pośredniczącą oraz Wnioskodawcą;
14) rozliczanie kosztów oraz rezultatów projektu z zakresu realizacji Zadania 2;
15) reprezentowanie projektu na zewnątrz.
16) poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu oraz obecność podczas kontroli projektu;
17) prowadzenie własnej ewidencji pracy oraz przedkładanie Zamawiającemu raz w miesiącu miesięcznych kart czasu pracy;
18) merytoryczno-formalne zamknięcie projektu;
19) przekazanie dokumentacji projektowej do archiwum zgodnie z aktualnie obowiązującą w Urzędzie Instrukcją Kancelaryjną.

IV. KRYTERIA DOSTĘPU

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie wyższe magisterskie i/lub podyplomowe (preferowane: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie projektem);
• doświadczenie zawodowe w realizacji projektów, w tym pełnienie funkcji kierowniczej przynajmniej w 2 projektach o wartości powyżej 40.000,00 PLN każdy);
• minimum 3 letni staż pracy biurowej;
• ukończone minimum 1 szkolenie z zakresu zasad systemu sprawozdawczości związanych ze środkami europejskimi;
• ukończone minimum 1 szkolenie z zakresu rozliczania i realizacji projektów europejskich;

Niespełnienie któregoś z powyższych kryteriów powoduje odrzucenie oferty.

WYMAGANIA DODATKOWE
• znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich, w szczególności zasad kwalifikowalności wydatków i zasad systemu sprawozdawczości;
• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych
• znajomość obsługi komputera (WORD, EXCELL, Internet);
• pełną zdolność do czynności prawnych;
• niekaralność.

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI USŁUG
Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie przez czas trwania umowy, tj od zawarcia umowy do 30.09.2014 roku, w wymiarze średnio 58 godz. miesięcznie w tym przynajmniej 12 godzin tygodniowo w siedzibie Zamawiającego, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w dni robocze w godzinach pracy Urzędu (pn – pt., godz. 7:30 – 15:30.

VI. WYBÓR WYKONAWCY
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty ( max 100 pkt.)
Nr kryterium Kryteria oceny oferty Wagi punktowe
Kryterium 1 - Cena max. 50
Kryterium 2 – doświadczenie zawodowe w realizacji projektów max. 25
Kryterium 3 - Doświadczenie w pracy w biurowej max. 15
Kryterium 4 Wykształcenie wyższe magisterskie i/lub podyplomowe (preferowane: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie projektem) 10 pkt

2. Sposób przyznania wag punktowych:
Kryterium 1 Cena. Maksymalnie 50 punktów

Najniższa cena oferty w postępowaniu
Cx = ------------------------------------------------- x 50
Cena oferty danego oferenta

Kryterium 2 Doświadczenie w realizacji projektów. Maksymalnie 25 punktów.
- udział w 2 projektach, w tym pełnienie funkcji kierowniczej w 2 projektach o wartości powyżej 40.000 zł każdy - 10 pkt.
- udział w więcej niż 2 projektach, w tym pełnienie funkcji kierowniczej w min. 2 projektach o wartości powyżej 40.000 zł każdy o - 25 pkt.

Kryterium 3 Doświadczenie w pracy biurowej. Maksymalnie 15 pkt.
Doświadczenie 3 lata – 10 pkt.
Doświadczenie powyżej 3 lat – 15 pkt.

Kryterium 4 Wykształcenie wyższe magisterskie i/lub podyplomowe - obowiązkowe jako kryterium dostępu
Wykształcenie wyższe magisterskie preferowane (prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie projektem)- 10 pkt.

3. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
• W przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu tj.: niespełnienia kryteriów formalnych i dostępu;
• W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
• W przypadku przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych;

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów.

5. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeśli okaże się, że Wykonawca nie spełnia kryteriów określonych w tymże zapytaniu.

7. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną oraz informacja o wynikach wyboru zostanie opublikowana na stronie www.powiatlomzynski.pl/bip.

8. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna, a oferentom nie przysługuje prawo odwołania.

VII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Prosimy złożyć oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1do Zapytania ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października br. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, kancelaria II piętro) drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. Na kopercie proszę umieścić dopisek „Nabór – Koordynator wsparcia SS OWES”.

2. O terminowym zgłoszeniu oferty decyduje data jej wpłynięcia do Zamawiającego.

3. Do oferty ( zał. nr 1) należy dołączyć:
• Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w tym zaświadczenia/ certyfikaty o ukończonych szkoleniach,
• List motywacyjny,
• Oświadczenie o niekaralności (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
• Oświadczenie o nie/ - zatrudnieniu w projektach w ramach NSRO (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
• Oświadczenie o dyspozycyjności (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
4. W przypadku nie załączenia do Formularza oferty załączników, o których mowa w części VII pkt. 3. Oferta zostanie odrzucona pod względem formalnym i nie będzie oceniana pod względem merytorycznym.
5. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VIII. Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. (086) 215 69 13 e-mail:promocja@powiatlomzynski.pl.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 wrz 2013 16:44
Data opublikowania: piątek, 27 wrz 2013 17:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 paź 2013 07:17
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1413 razy