BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”.
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

1. Przedmiot konsultacji:
„Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji:
19 września 2013 roku.

3. Uczestnicy:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Elżbieta Gosk – 086 215-69-17, e-mail: elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl
Renata Wierzba – 086 215-69-18, e-mail: renata.wierzba@powiatlomzynski.pl

5.Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1) uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.
2) uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

6. Termin zakończenia konsultacji:
3 października 2013r.

Przewodniczący Zarządu
Lech Szabłowski


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2013 12:42
Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2013 12:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 paź 2013 07:17
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 942 razy