BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XXXI/13

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 30 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Rafała Kołakowskiego oraz radnego Mirosława Szymanowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.
9. Prezentacja budżetu na 2014 rok:
9a) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017,
9b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady Powiatu realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXX-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXX-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXX-tej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 4 grudnia 2013 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 4 grudnia 2013 r., bezpośrednio po zakończeniu Sesji odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego. W dniu 18 grudnia br. w trakcie drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał:
• w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013,
• w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013,
• w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w latach 2014-2015 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
• w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego,
• oraz 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
Ponadto Zarząd przyjął projekty 5-ciu uchwał Rady Powiatu:
• w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016,
• w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok,
• w sprawie wydatków nie wygasających w 2013 roku,
• oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd rozpatrzył także wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie środków na 2014 rok na dokumentację projektową dwóch dróg w Gminie Łomża; przyjął porozumienie z w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931 Stryjaki-Karwowo-Wszebory o dł. ok. 2,25 km. Następnie Zarząd przyjął porozumienie w sprawie zmiany porozumienia Nr 1/2013 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1915B, dr. 1914B- Budy-Mikołajka na dł. odc. 1,200 km oraz zapoznał się z porządkiem obrad XXXI sesji Rady Powiatu. Wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni członkowie Zarządu Powiatu:
05.12.2013r. – Konsultacje społeczne PWSIiP w Łomży,
06.12.2013r. – XVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności w Zespole
Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.
11.12.2013r. – Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa; Komisja Rozwoju Gospodarczego; a także spotkanie opłatkowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży,
12.12.2013r. – Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego oraz Komisja Budżetu.
14.12.2013r. – Spotkanie promujące książkę autorstwa pt. „Wpisany w wiek
zmian pamiętnik samorządowa” Jerzego Jabłońskiego,
16.12.2013r. – Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
17.12.2013r. – Podsumowanie projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” oraz Konwent PWSIiP w nowej kadencji 2013-2017,
19.12.2013r. – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego.
Ponadto w okresie tym uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach wigilijnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 W tym punkcie obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 jest pochodna zmian jakie były wprowadzane do budżetu od dnia 4 grudnia do chwili obecnej, wobec czego obowiązkiem jest dokonanie urealnienia wydatków wraz z końcem roku. W związku z tym nastąpiło urealnienie planu zadań w załączniku inwestycyjnym. Zmiany w WPF mają charakter porządkowy, gdyż obejmują zmiany jakie były wprowadzone w ww. okresie. Przede wszystkim są to zmiany, poprzez wprowadzenie aktualnych wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych wskazanych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie. W konsekwencji tych zmian wynik finansowy zmniejszył się z kwoty 3.401.937,00 zł do wysokości 3.020.157,00 zł. Jak wynika z wielkości deficytu, Powiat poniósł niższe wydatki na planowane zadania inwestycyjne o kwotę 381.157,00 zł. Załącznik nr 1 stanowi zmienioną WPF na lata 2013-2016.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/172/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok zawiera 7 załączników - załączniki od 1 do 5 są to zaktualizowane załączniki, do uchwały budżetowej na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian, które wprowadzane były Uchwałami Zarządu od momentu podjęcia ostatniej zmiany budżetu na Sesji Rady tj. od 4 grudnia 2013 r. Załącznik nr 6 zawiera zapisy dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie poprzez jego zmniejszenie, po stronie dochodowej na kwotę 285.682,00 zł, zaś po stronie wydatkowej – 666.839,00 zł. W związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych, wprowadzono faktyczne koszty tych zadań. Wydatki poniesione na realizacje zadań wskazanych w załączniku w poz. 1-3 są niższe. W wyniku tego mniejsza się plan o kwoty powyżej podane. W załączniku nr 7 zawarto uzasadnienie do zmian proponowanych w przedstawionym projekcie uchwały rady powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/173/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zostały złożone dwa wnioski o ujęcie zadań do wydatków niewygasających z końcem 2013 roku. Jeden złożył Dyrektor ZDP w Łomży o wprowadzenie do planu wydatków niewygasających zadania pn. nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi pow. Nr 1874B we wsi Supy o wartości 298.674,00 zł i wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na drodze pow. nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy: 4.140,00 zł oraz na drogę pow. nr 1915B Budy Mikołajki – 3.450,00 zł Drugi wniosek został złożony przez Naczelnika Wydziału Geodezji na wartość 145.834,41 zł z czego 134.559,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Zbójna i Przytuły, zaś 11.275,41 zł na wykonanie dwóch regałów jezdnych i jednego stacjonarnego na potrzeby Wydziału Geodezji. Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających tych zadań jest zasadne, ponieważ zostały lub zostaną zawarte umowy na podstawie zapisów zamówień publicznych. Wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z procedurami zamówień publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 została podjęta 14-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXXI/174/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta – prezentując projekt budżetu na 2014 rok stwierdził – dokument, który został przekazany Państwu, został przejęty przez Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada 2013 rok, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Zapisy w nim są zgodne z obowiązującym prawem w ramach, którego funkcjonują powiaty. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów zaprojektował na rzecz powiatu subwencje w wysokości 8.732.200,00 zł, niższej od tegorocznej o 24.411 zł. Na tych samych zasadach Wojewoda Podlaski ustalił kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 6.085.400,00 zł. Dochody z pozostałych źródeł to 10.710.152,00 zł , co daje łączną wartość prognozowanych dochodów 25.527.752,00 zł. Limit wydatków został ustalony na kwotę 26.712.373,00 zł, w konsekwencji budżet staje się deficytowy. Deficyt budżetowy w wysokości 1.184.621,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych. Przy konstruowaniu budżetu spełniono wymogi ustawy o finansach publicznych między innymi w odniesieniu do określania dochodów i wydatków budżetu Powiatu w tym zrównoważeniu części bieżącej budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia. Inaczej mówiąc dochody plus nadwyżka budżetowa umożliwia sfinansowanie zaplanowanych wydatków. Należy mieć na uwadze, że kwoty wskazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego dla Powiatu, są kwotami wstępnymi zapisanymi w projekcie budżetu Państwa na 2014 rok. Ostateczne wskaźniki otrzymamy, po uchwaleniu budżetu Państwa, co najpóźniej musi nastąpić do 31 stycznia 2014 roku. Planowane dochody są na tym samym poziomie, a w niektórych sytuacjach niższe, ponieważ można zauważyć tendencje spadkowe osiąganych dochodów na rzecz Powiatu. Około 77% są to dochody Powiatu, które wpływają na konkretne zadania, na które limit wydatków mógłby być wyższy wg wniosków jakie składane są przez jednostki organizacyjne Powiatu. Jednakże w sytuacji braku wzrostu prognozowanych dochodów, przyjęto wydatki na poziomie tego roku budżetowego, a w niektórych przypadkach są obniżone. Tylko w przypadkach wydatków obligatoryjnych , które musiały być zwiększone, zaplanowano ich wzrost. W tej sytuacji środki z nadwyżki budżetowej, która umożliwiała realizację zadań inwestycyjnych, topnieją w tempie niepokojącym. Taki stan ma bardzo duże znaczenie, ponieważ część subwencji jaka jest przyznawana na rzecz Powiatu na utrzymanie dróg jest w wysokości niewystarczającej i zarząd zmuszony jest do pozyskiwania środków z innych źródeł aby choć w minimalnym stopniu zabezpieczyć przejezdność powiatowych dróg. Przy subwencji 2.550.303 zł, wydatki minimalne przyjęto na kwotę 5.976.069 zł. Na wydatki inwestycyjne – drogowe zaplanowano na 2014 rok kwotę 1.591.959,00 zł, zaś na bieżące utrzymanie 2.292.220 zł, bez wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ZDP w Łomży.
Przy tendencji zmniejszania się dochodów bieżących, ponieważ dochodów majątkowych powiat nie uzyskuje i wzrostu wydatków bieżących, istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji zrównoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, bez środków nadwyżek z lat ubiegłych, nie ma możliwości realizować inwestycje ani uzyskać jakikolwiek kredyt w związku z wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych. Art. 243 ustawy mówi o indywidualnym wskaźniku zadłużenia, który zależy od uzyskiwania dochodów majątkowych jednostki samorządów terytorialnego, których Powiat nie osiąga.
Mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej Powiatu, należy uznać, że w projekcie zostały zabezpieczone środki na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Jednak nie można było zabezpieczyć środków na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników, poza obowiązkowym wzrostem wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1.600 zł do 1.680 zł. Zmiany wynagrodzeń skutków zwiększeniem wydatków na następne lata. W sytuacji zmniejszania się dochodów, istnieje zagrożenie braku środków na pokrycie wydatków bieżących. Powiat jest w sytuacji, gdzie nie może zwiększać limitu wydatków nie mając realnego wzrostu dochodów. Naruszenie art. 242 skutkowałoby drastycznemu cięciem wydatków i tak już zaniżonych, co mogłoby spowodować zakłócenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Reasumując, wydaje się, iż projekt uchwały budżetowej na 2014 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu kompetencji ustawowych może być uchwalony. Drugim nie mniej ważnym instrumentem finansowym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, która będzie wprowadzona w formie uchwały Rady Powiatu na lata 2014-2017. Projekt w sprawie WPF na wskazany okres uzyskał pozytywną opinię organu nadzorczego tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Prognozowane dochody i limity wydatków są zgodne z danymi liczbowym zawartymi w projekcie budżetu na 2014 rok. Rok 2014 jest rokiem deficytowym, zaś lata 2015-2017 to budżety zrównoważone.
Wnoszę, zatem o przyjęcie budżetu na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017. W ciągu roku budżetowego 2014, można wprowadzać zmiany w budżecie, jeżeli zaistnieją zasadne przesłanki. Zarząd przedłoży stosowne projekty uchwał Radzie, w sytuacji braku ustawowych kompetencji do ich wprowadzenia we własnym zakresie.

Z kolei Przewodniczący Rady przypomniał, że wszystkie komisje rady Powiatu opiniowały przedłożony projekt budżetu na 2014 rok. Nawiązując do powyższego zapytał czy zebrani mają jakieś uwag lub pytania odnoszące się do przedstawionego tematu.
Wobec ich braku odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017 (ww. opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu o odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2014.

Radna Maria Mrozek stwierdziła: Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż projekt budżetu opracowany przez Zarząd Powiatu jest zgodny z procedurą przewidzianą w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o finansach publicznych. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę 25.527.752,00 zł, ustalono na podstawie źródeł wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla powiatu. Jednakże dochody nie pokryją limitu wydatków zaplanowanych na 2014 rok w wysokości 26.712.373,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.184.621 zł będzie można pokryć ze środków nadwyżek z lat ubiegłych. Reasumując należy podkreślić, iż planowane dochody i przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych pozwolą na zrównoważenie wydatków budżetu. Zachowana została zasada, zawarta w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Należy w tym momencie zwrócić uwagę, iż z każdym rokiem wyczerpują się środki nadwyżek z lat ubiegłych. Jest to skutek malejących dochodów przy jednoczesnym choćby minimalnym wzroście wydatków. Środki te pozwalały i w przypadku tego budżetu umożliwiły w sposób bezpieczny dla finansów Powiatu przyjąć budżet, bez zagrożenia zachwiania płynności finansowej. Jeżeli w najbliżej przyszłości sytuacja nie ulegnie poprawie, będzie bardzo trudno opracować budżet zrównoważony, nie mówiąc już o jakichkolwiek inwestycjach. Ponadto wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych, który mówi o indywidualnym wskaźniku zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, jeszcze bardziej ograniczy możliwości finansowe Powiatu. Wskaźnik indywidualny zadłużenia ma być wyliczany na podstawie średniej arytmetycznej z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, bez udziału nadwyżek z lat ubiegłych i wolnych środków. We wzorze podanym przy art. 243 ustawy mówi się jedynie o dochodach ze sprzedaży majątku, które mogą poprawić relację. Jednak w naszej jednostce taka „poprawa„ jest niedostępna, bo posiadany majątek jest zbyt skromny. W tej sytuacji Powiat, nie osiągając dochodów majątkowych, będzie miał trudności w pozyskiwaniu kredytu realnego do spłacenia. Oceniając całokształt budżetu na 2014 rok Komisja opiniuje go pozytywnie.
Zachowanie ostrożności przy uchwalaniu budżetu z umiarkowanym deficytem na rok 2014, związanym z prowadzeniem zadań inwestycyjnych, pozwoli realizować zadania ustawowe bez drastycznych cięć wydatków w budżecie powiatu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017 została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok orasz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat łomżyński (ww. opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2014 została podjęta 12-ma głosami „za”, 1-ym głosem „przeciwnym” i 2-ma „wstrzymującymi się” (Uchwała Nr XXXI/176/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi PCPR w Łomży.

Edward Jarota – stwierdził, że przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu wynika z pozostałej części puli środków na rehabilitację zawodową, które były w dyspozycji PUP w Łomży, jednak w całości nie zostały wykorzystane. Wobec tego można je przesunąć na rehabilitację społeczną, którą realizuje PCPR. Kwota, która pozostała do rozdysponowania na dzień dzisiejszy wynosi 8.019 zł. Przesunięcie tych środków umożliwi zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka oraz zakup protezy podudzia lewego i pielucho-majtek dla osób, które złożyły wnioski w tej sprawie. Dodam, że część osób oczekuje na turnusy rehabilitacyjne, jednak w pierwszej kolejności staramy się zapewnić bardziej podstawowe potrzeby niepełnosprawny, które Państwu przedstawiłem.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

Karolin Przybyłek – na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą.
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
W dniu 5 września 2013r. minister finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Poz. 704 z dnia 1 sierpnia 2013 r. obowiązujące w 2014 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu
Wobec powyższego mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu podjęcie uchwały jest uzasadnione. Reasumując pragnę podkreślić, że stopień wzrostu ww. stawek został zaplanowany na poziomie przewidywanej inflacji, czyli niespełna 3 %. Uważam, że jest to niewielki wzrost.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.13 W wolnych wnioskach radny Sławomir Łomotowski stwierdził: chciałbym umotywować soje głosowanie w punkcie nr 9 porządku obrad, gdzie sprzeciwiłem się przyjęciu projektu budżetu na 2014 rok. Otóż wielokrotnie mówiłem, interpelowałem w sprawie wykonania projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Łomża na odcinku Szablak – Nowogród. Te działania nie przyniosły żadnego skutku, ponieważ na dzisiejszej sesji ta inwestycja nie znalazła swojego odzwierciedlenia w projekcie budżetu na kolejny rok. Uzasadnieniem tego było to czy warto inwestować w projekty, które budzą pewne wątpliwości. Natomiast niektóre projekty techniczne, chociażby na przebudowę odcinków na drodze pow. nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy oraz na drogę pow. nr 1915B Budy Mikołajki, będą wykonane. Zastanawiam się czy te inwestycje – po wykonaniu projektów technicznych będą miały realne szanse na wykonanie inwestycji, ani razu nie słyszałem o tych inwestycjach ani na sesjach ani na komisjach Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ponadto w wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXI-szej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: środa, 9 kwi 2014 15:22
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2014 15:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1095 razy