BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 marca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przy ul. Poligonowej 30. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.10. W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Powiatu: Starosta – Lech Szabłowski, członek Zarządu – Elżbieta Parzych, członek Zarządu – Adam Sowa.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę ośmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Agaty Chomętowskiej). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zapoznanie z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o funkcjonowaniu jednostki w zakresie:
 struktury zatrudnienia – liczby osób zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych;
 posiadanych środkach transportowych i sprzęcie;
 analizy wykazu dróg powiatowych wymagających odnów wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia;
 wykazu dróg powiatowych planowanych do remontu i przebudowy;
 posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej modernizacji dróg powiatowych.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Starosta – Lech Szabłowski wprowadzając do pierwszego zagadnienia poinformował, że zgodnie z wolą członków Zarządu Powiatu oraz członków Komisji Rozwoju Gospodarczego zostało zwołane wspólne posiedzenie celem dokonania kompleksowej analizy funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Następnie udzielił głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

Jan Olszewski na prośbę Starosty przedstawił informację o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży omawiając strukturę zatrudnienia jednostki z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych, posiadane środki transportowe i sprzęt, posiadaną dokumentację projektową, wykaz dróg wymagających odnów zapobiegawczych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia oraz wykaz dróg planowanych do remontu i przebudowy (materiały dotyczące ww. tematów stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei Starosta poprosił o przedstawienie informacji nt. planowanego zainstalowania liczników mierzących zużycie paliw w pojazdach znajdujących się na wyposażeniu ZDP.

Bogdan Gierwatowski – pracownik ZDP w Łomży – koszt instalacji tych urządzeń ustaliliśmy na poziomie około 50.000 zł. Przy tym należy dodać, że ze względów konstrukcyjnych do wszystkich naszych pojazdów nie da się zamontować tych liczników. Można to zainstalować do koparek, samochodów ciężarowych itp. Także należy rozważyć czy do samochodu wartego około 2.000 zł jest zasadnym zainstalowanie urządzenia za około 3.000 zł.

Starosta – rozliczanie zużycia paliw na podstawie liczników a nie norm i limitów jest już w zasadzie standardem w większości firm.

Bogdan Gierwatowski – prawdopodobnie w niektórych przypadkach na podstawie pomiarów licznikowych zużycie paliw może być większe niż na podstawie ustalonych norm i limitów.

Starosta – mimo to swoją decyzję – o potrzebie zamontowania liczników na pojazdach, w szczególności o dużym zużyciu paliw, podtrzymuję.

Marek Przysiuda – Zastępca Dyrektora ZDP poinformował, że w Urzędzie Marszałkowskim w ramach tzw. schetynówek nastąpiło większość rozstrzygnięć przetargowych, w wyniku czego oszczędności na tym etapie wynoszą zaledwie około 1,5 mln zł, co stanowi kwotę dającą małe szanse na sfinansowanie projektu przebudowy drogi na odcinku Śniadowo – Szczepankowo, który znajduje się na trzecim miejscu na liście rezerwowej. Aktualnie rozstrzygnięto 10 z 14 przetargów. Z każdego przetargu pozostało około 200.000 zł.

Radna Izabela Cwalina – jak przedstawia się sprawa dokumentacji technicznej na odcinek drogi przebiegającej przez miejscowość Chmielewo?

Jan Olszewski – dokumentacja jest w trakcie opracowywania – jest to realizowane na zlecenie Burmistrza Nowogrodu.

Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska – na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji technicznej na odcinek drogi w gminie Łomża – tzw. szlaku nadnarwiańskiego przebiegającego przez miejscowość Siemień i Rybno.

Marek Przysiuda – aktualnie ma być wydawana decyzja środowiskowa.

Jan Olszewski – dużo zależy od środków, które wygenerują nasze samorządy. Droga przez miejscowości Siemień i Rybno ma być przebudowana w szerokości 5 m, z parkingami, tarasami widokowymi i chodnikami.

Z kolei Dyrektor ZDP w Łomży, w oparciu o mapę powiatu łomżyńskiego, zapoznał zebranych z odcinkami dróg, na które jest opracowywana dokumentacja techniczna.
Radny Rafał Kołakowski – proszę o szerszą informację nt. opóźnień dotyczących wykonania dokumentacji technicznej.

Jan Olszewski – wykonawca dokumentacji jest z Gdańska i nie wywiązał się z terminów, my naliczamy mu kary umowne. Nie mamy innych możliwości egzekwowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy w sprawie wykonania dokumentacji.

Starosta – inwestycja Przytuły – Borawskie – Mieczki Czarne odnosiła się do porozumienia w miesiącu marcu 2010 roku, później były zawierane porozumienia w formie aneksu. Proszę odpowiedzieć w jakim czasie był ogłoszony przetarg, kiedy została podpisana umowa na wykonanie tej inwestycji i jaki przedsiębiorca został wyłoniony.

Marek Przysiuda – przedsiębiorcą wyłonionym został Eurovia, przetarg był ogłaszany na etapie listopada, ponieważ były problemy z wywłaszczeniem działek.

Starosta – w związku z tym musimy wprowadzać te zadanie w roku bieżącym z nadwyżki z roku 2010.
Poza tym nie mamy wpisanych inwestycji drogowych przez miejscowości Stryjaki – Pawełki. Burmistrz deklaruje, że w budżecie w tym roku ma zaplanowane. Nie mamy potwierdzenia pisemnego. Dokumentacja w tym przypadku także nie została wykonana w terminie.
Inwestycja Przytuły – Supy – jaka jest szansa na realizację tej inwestycji w najbliższym czasie – w roku bieżącym?

Marek Przysiuda – w tej chwili trwają poprawki, tak aby organ wydający decyzję nie miał żadnych uwag. Uważam, że w roku bieżącym uda się zrealizować tej inwestycję.

Starosta – czy były przypadki, gdzie dokumentacje techniczne były finansowane wyłącznie ze środków powiatu?

Jan Olszewski – wszystkie dokumentacje były współfinansowane przez gminy lub wyłącznie finansowane przez gminy.

Starosta – a jak było z dokumentacją Bronowo – Bożejewo – Janczewo?

Marek Przysiuda – termin realizacji tej dokumentacji to 5.07.2010, a umowa była podpisana 1.04.2010. Kwota to 22.814 zł. To było wyłącznie ze środków Powiatu Łomżyńskiego. Więcej raczej nie było dokumentacji finansowanych wyłącznie z naszych środków.

Starosta – czy wcześniej nie było dokumentacji na ten odcinek drogi?

Marek Przysiuda – była dokumentacja do RPO na ciąg drogowy od Bronowa do Kownat.

Starosta – z jakiego powodu była wykonana ponownie dokumentacja na odcinek Bronowo – Bożejewo – Janczewo?

Jan Olszewski – ponieważ pierwotnie została zaplanowana przebudowana o szerokości zaledwie 3,5 m. Przez Janczewo została zaplanowana przebudowa za pośrednictwem powierzchniowego utrwalenia – o szerokości 5 m.

Starosta – należy z gminami wcześniej ustalać warunki przebudowy dróg – przed opracowaniem dokumentacji.

Radny Adam Sowa – dokumentacja na odcinek drogi przez Dobrzyjałowo była wykonana w 2006 roku, zostały poniesione koszty i czy dalej w tym temacie nic było czynione?
Poza tym należy zastanowić się czy kary za nieterminowe wykonywanie dokumentacji technicznych nie są zbyt niskie, ponieważ tak często zdarzają się nieterminowe wykonania tych zadań. Ta kwestia jest bardzo ważna, opóźnienia w tym przedmiocie blokują całe inwestycje. Uważam, że nierzetelni przedsiębiorcy powinni być wykluczeni z dalszej współpracy z naszym powiatem. Poza tym czy w ogóle są ściągane kary umowne?

Jan Olszewski – kary są potrącane z należności za wykonanie dokumentacji.

Radny Jarosław Kulesza – nie ulega wątpliwości, że zasoby kadrowe są bardzo duże w ZDP – 36 osób to duża załoga. Poza tym stare samochody i inny stary sprzęt należy zlikwidować, ponieważ takie jednostki nie są skuteczne i generują jedynie duże koszty. Także uważam, że liczniki zużycia paliwa są nieodzowne. Z kolei pracowników tak należy dobierać sobie, żeby nie dochodziło do sytuacji gdzie na dwóch lub trzech pracowników jeden z pracowników musiał ich pilnować.

Bogdan Gierwatowski – pracownik ZDP w Łomży – nasi pracownicy mają wiele uprawnień i są wykorzystywani z pełnym zakresie. Często zdarza się, że normy godzinowe są przekraczane.

Starosta – proszę powiedzieć co w tej chwili – czyli dziś, jest wykonywane przez ZDP?

Bogdan Gierwatowski – dziś dwa samochody ciężarowe wożą ziemię do Śniadowa, jest tam także równiarka. Jeden kierowca jest już na zwolnieniu lekarskim od 20 dni. Jeden pracownik odbiera wolne. Przy rębaku jest kierowca ciągnika, pracuje z pracownikiem. Jeden kierowca z mechanikiem przygotowują maszyny do jutrzejszych prac.

Marek Przysiuda – w Nowogrodzie jest jeden katerpiler, nastąpił tam wyciek wody ze źródeł i droga jest nieprzejezdna. Drugi katerpiler pracuje w okolicach Wizny, tam także woda uszkodziła nawierzchnię, tam także pracuje dwóch pracowników. Oprócz tego są dwie brygady, jedna w Śniadowie a druga na terenie gminy Wizna.

Starosta – w jakim czasie są określone przerwy śniadaniowe?

Marek Przysiuda – w regulaminie pracy przerwa ta trwa od 10.00 do 10.15.

Starosta – jak wygląda praca drogomistrzów?

Marek Przysiuda – przeprowadza niezapowiedziane kontrole prac w terenie i przy okazji sprawdza jakie prace należy wykonać w kolejnych dniach.

Starosta – pytam o to ze względu na częste przypadki nagannego zachowania pracowników ZDP w terenie, którzy przyjeżdżają do pracy dość późno, robią sobie długie przerwy i wracają dość szybko do bazy. Jest to obserwowane przez mieszkańców, którzy są oburzeni. Czas pracy powinien być wykorzystany maksymalnie. Jeżeli ma to tak wyglądać to może lepiej, żeby pracownicy nie jeździli w teren i nie irytowali mieszkańców.

Marek Przysiuda – czasami jesteśmy obwiniani za to, że np. samochód jechał z podniesionym pługiem, jednak tak jest w sytuacji kiedy nasze pługi przejeżdżają przez drogi wojewódzkie, my mamy odśnieżać drogi powiatowe, a mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego która droga jest powiatowa a która wojewódzka.

Radny Rafał Kołakowski – chciałbym zapytać o remont drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 664 w kierunku na Dobrzyjałowo. Czy to zadanie będzie kontynuowane?

Marek Przysiuda – okres remontu był wyjątkowo niesprzyjający, jest na wykonanie tego remontu gwarancja. W tej chwili nie pamiętam czy będą tam jeszcze jakieś prace wykonywane, w każdym razie protokół odbioru już był.

Radny Rafał Kołakowski – proszę przedstawić elementy współpracy z podmiotami prywatnymi – zewnętrznymi, w zakresie kto za jakie kwoty realizował zadania np. w 2010 roku, co zdecydowało o tym, że zlecano zadania na zewnątrz.
Między innymi chodzi mi o zadanie na terenie gminy Jedwabne, gdzie za kwotę 80.000 zł zlecono wykonanie nawierzchni żwirowej.

Marek Przysiuda – nasz sprzęt ma ładowność od 5 do 10 ton, czyli np. przewiezienie 1000 ton zajmie nam nawet kilka miesięcy.

Radny Rafał Kołakowski – akurat na tym odcinku drogi pracował tylko jeden samochód ciężarowy.

Jan Olszewski – my powinniśmy zajmować się statutowym zadaniem, czyli utrzymaniem dróg, a na budowę dróg trzeba mieć odpowiedni sprzęt i środki. Odkrzaczanie, budowa chodników itp. to nasze zadania.

Radny Adam Sowa – kiedy padło rozstrzygnięcie przetargu na odśnieżanie w ubiegłym roku?

Marek Przysiuda – na przełomie roku?

Radny Adam Sowa – to wynika z tego, że wcześniej były realizowane zadania w zakresie zimowego utrzyma dróg z wolnej ręki, co istotnie podraża koszty.

Jan Olszewski – pragnę zaznaczyć, że np. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich korzystają wyłącznie ze zlecania na zewnątrz zadań.
W roku bieżącym doraźnie wynajmowaliśmy sprzęt ciężki – ze względu na ciężką zimę. W tej chwili jest potrzeba reakcji natychmiastowej, a nie tak jak mamy zapisane 72 godziny od momentu wystąpienia opadów.

Marek Przysiuda – my płacimy firmom zewnętrznym jedynie za efektywnie przepracowane godziny, nie płacimy za dyżury.

Radna Elżbieta Parzych – pragnę przypomnieć, że jeżeli jakiś pojazd nie nadaje się np. do odśnieżania to nie powinien być wysyłany w teren. Mam tu na myśli w szczególności przestarzałą jednostkę samochód ciężarowy Star.

Radny Adam Sowa – chciałbym zwrócić uwagę na to, że na odcinkach przez Kobylin, Nowe Krzewo, Wyrzyki, Dobrzyjałowo należy wykonać naprawę nawierzchni.
Radna Izabela Cwalina – czy gminy współpracują w zakresie zimowego utrzymania dróg i na jakich zasadach to się odbywa?

Jan Olszewski – współpraca w tym zakresie na ogół układa się dobrze, jednak nie ze wszystkimi gminami. W niektórych przypadkach mamy podpisane porozumienia.
Ponadto proponuję dokonywanie powierzchniowego utrwalenia w większym zakresie, takie działania zdecydowanie wydłużają żywotność dróg.

Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska – czy na odcinku do Jednaczewa jest realizowana naprawa nawierzchni?

Jan Olszewski – jest tam wykonywane uzupełnienie masy bitumicznej.

Z kolei na prośbę Przewodniczącej Komisji Jan Olszewski oprowadził zebranych po siedzibie ZDP w Łomży, gdzie została dokonana wizja bezpośrednia sprzętu i wyposażenia tej jednostki.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 4-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:14
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 969 razy