BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 marca 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.50.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwag bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014.
3. Sprawy różne.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – w uchwale budżetowej określającej w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne i środki na ich realizację zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały tenże załącznik ze względu na to, że zadania, które zostały rozpoczęte w 2010 roku a nie zakończone należy wprowadzić do budżetu na 2011 roku. W związku z tym, proponuje się wprowadzić następujące zadania inwestycyjne a mianowicie: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1833B na odc. Przytuły – Borawskie – Mieczki Czarne gm. Przytuły, którą rozpoczęto w listopadzie 2010 roku i ze względu na trudne warunki atmosferyczne przerwano. Zadanie to realizowane były wspólnie z Gminą Przytuły, która to zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 532.500 zł zaś udział powiatu został określony na kwotę 207. 490 zł. Środki finansowe na to zadanie ze strony powiatu nie wykorzystane w 2010 roku weszły w nadwyżkę budżetową za 2010 rok, zaś Gmina Przytuły zaplanowała udział w 2011 roku w swoim budżecie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15 i 23 listopada 2010 roku pomiędzy Powiatem Łomżyńskim Wójtem Gminy Przytuły zadania to ma być zrealizowane do 15 czerwca 2011 roku; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo gm. Łomża. Środki w wysokości 145.000 zł na wykonanie dokumentacji zgodnie z porozumieniem z dnia 2 grudnia 2010 roku zostaną zabezpieczone przez Gminę Łomża w 2011 roku; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1917B Stary Cydzyn – Jeziorko- Wyrzyki gm. Piątnica. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wójtem Gminy Piątnica w dniu 29 grudnia 2010 roku środki finansowe w wysokości 12.200 zł zabezpieczy Gmina w budżecie na 2011 rok; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1935B Stare Krzewo - Nowe Krzewo gm. Piątnica. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wójtem Gminy Piątnica w dniu 29 grudnia 2010 roku środki finansowe w wysokości 30.100 zł zabezpieczy Gmina w budżecie na 2011 rok; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1920B Stryjaki – Pawełki gm. Jedwabne o wartości 15.300 zł. Zgodnie z porozumieniem z Wójtem Gminy Jedwabne środki finansowe zabezpieczone zostaną po 50% wysokości kosztów (po 7.650 zł) ze strony Powiatu i Gminy w budżecie na 2011 r.; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne–Bronaki–Janczewko gm. Jedwabne na kwotę 19.800 zł. Zgodnie z porozumieniem z Wójtem Gminy Jedwabne środki finansowe w wysokości 19.800 zł zostaną zabezpieczone ze strony Gminy i Powiatu po 50% (po 9.900 zł) w budżecie na 2011 rok; Zmiany omówione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dotyczące załącznika „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku skutkują zwiększeniem budżetu po stronie dochodów o kwotę 737.350,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 tytułem dotacji celowej, którą powiat otrzyma z gmin jako pomoc finansową w realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Ministerstwo Finansów pismem z 11 lutego 2011 roku poinformowało o tzw. „ostatecznych” kwotach subwencji przyznanej powiatowi na 2011 rok ustawą budżetową. W stosunku do wielkości wskazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej zmniejszono o kwotę 34.113 zł z tego: a) subwencję oświatową o 34.089 zł; b) część równoważącą subwencji ogólnej o 24 zł. W związku z tym zapisy pod l.p. 2 strony dochodowej doprowadzają ich plan do właściwego stanu, bowiem w uchwale budżetowej ujęte zostały w wielkościach wskazanych w piśmie Ministerstwa Finansów z 22 października 2010 r. W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku „zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 962.390 zł z czego 225.040 zł zostanie pokryte ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj.; zadania opisane w uzasadnieniu do załącznika Nr 1 w pkt 1, 5 i 6. Wydatki na kwotę 737.350 zł wykazane w poz. 2,3, 4 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały sfinansowane zostaną z dotacji, które przekazane zostaną przez gminy jako pomoc finansowa na współfinansowanie zadań własnych powiatu. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: dochody ogółem – 23.847.832 zł, w tym dochodu bieżące – 23.110.482 zł. Wydatki ogółem – 25.686.784 zł, w tym wydatki bieżące 22.290.083 zł. Deficyt budżetu 1.838.952 zł, który zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.838.952 zł.

Radny Sławomir Łomotowski – jaki zakres prac jest zaplanowany w inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo?

Starosta – jest to szeroki zakres prac, z punktami widokowymi, ścieżkami rowerowymi itp., szczegółowa dokumentacja dotycząca planów w tym zakresie jest w dyspozycji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, który może ją udostępnić do wglądu.

Radny Sławomir Łomotowski – jakie są szanse na dokończenie inwestycji w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych?

Starosta – sukcesywnie będziemy dokańczać te inwestycje – w miarę posiadanych środków.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 są konsekwencją zmian przyjętych w poprzednim projekcie uchwały zawartych w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” przyjętego przy uchwale budżetowej na 2011 rok. W związku z tym wprowadzone zostały zadania, które sfinansowane zostaną ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co spowoduje zwiększenie deficytu z kwoty 1.579.799 zł do wysokości 1.838.952 zł. Po tych dokonaniach należy wprowadzić zmiany w kolumnie 7 „Prognoza 2011” i w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2011 i 2012.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 5-te posiedzenie Komisji Budżetu.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:23
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1039 razy