BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W trakcie posiedzenia przybyła radna – Wiesława Masłowska). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Wiceprzewodniczący Komisji – Mirosław Szymanowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Sprawy różne:
1.) omówienie kwestii przeprowadzenia inwestycji na terenie gminy Łomża – w zakresie modernizacji drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Rybno, obejmującej budowę chodników i ścieżek rowerowych,
2.) omówienie możliwości napraw dróg powiatowych w ramach przysługujących Powiatowi praw gwarancyjnych, szczególnie na odcinkach przez miejscowość Łochtynowo i miejscowość Puchały,
3.) omówienie możliwości zabezpieczenia przed powodzią w okolicach drogi przebiegającej przez miejscowość Janowo – w obrębie przepustu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Wiceprzewodniczący Komisji – Mirosław Szymanowski udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Swiderski – wniosek o dofinansowanie w ramach środków pomocowych – tzw. schetynówek – zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo był składany już w ubiegłym roku, jednak nie uzyskał wymaganej ilości punktów, aby otrzymać dofinansowanie. Aktualnie zmniejszyliśmy zakres tego zadnia ze względu na wysokość kosztów – do odcinka o długości 2827,50 m. Został już ogłoszony przez Radę Ministrów nowy program przebudowy dróg lokalnych postanowiliśmy postarać się o dofinansowanie naszego projektu. Niestety warunki nowego programu są znacznie mniej korzystne. Wg nowych założeń z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 30 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 1 mln zł. Poza tym j.s.t. może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu. Wobec tego jak wcześniej wspomniałem został złożony projekt, który przewiduje modernizację odcinka drogi o długości niespełna 2,9 km, co stanowi około ½ odcinka, który stanowił przedmiot ubiegania się o dofinansowanie w ubiegłym roku. Pozostałe 70 % wartości inwestycji samorząd powiatu i samorząd gminy pokryją w wymiarze ½ kosztów. Projekt przewiduje poszerzenie drogi do 5,5 m i zwiększenia wytrzymałości, tak aby mogły się po tym odcinku poruszać pojazdy ciężkie, nie niszcząc przy tym nawierzchni. Jeżeli uda nam się zrealizować te zadania to do końca tego odcinka – docelowo – pozostanie nam jeszcze około 2,5 km. Dodam, że starą podbudowę wykorzystamy poprzez recykling. W mojej ocenie jest to optymalnym rozwiązaniem. Uchwała musi być podjęta przed 5 października, aby dotrzymać terminów.

Wiceprzewodniczący Komisji – co należy rozumieć poprzez sformułowanie: „upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji” ?

Starosta – to, że organem właściwym do składania dokumentów i wniosku jest Rada Powiatu, natomiast organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu. Stąd też zapis upoważniający Zarząd Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tej inwestycji. Jest to standardowa formuła stosowana od kilku lat. Natomiast poprzez scedowanie na Zarząd przez Radę Powiatu obowiązku dopełnienia formalności przy składaniu wniosku a następnie rozliczenie inwestycji znacznie upraszcza podejmowane działania w tym przedmiocie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie pięcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 1.) W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska – poprosiła o przedstawienie kwestii przeprowadzenia inwestycji – na obecnym etapie wykonanie dokumentacji projektowej – na terenie gminy Łomża – w zakresie modernizacji drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Rybno, obejmującej budowę chodników i ścieżek rowerowych.
Z kolei dodała, że jeżeli środki zapisane w budżecie Gminy – w wysokości 100.000 zł nie zostaną przeznaczone w roku bieżącym to w przyszłym roku Wójt na pewno nie pozyska do budżetu takiej kwoty na ten cel.

Starosta – jeżeli chodzi o same porozumienie to na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostanie podpisane z Wójtem porozumienie w problemowej sprawie.
Natomiast jeżeli chodzi o rok poprzedni to inwestycja w zakresie budowy chodnika nie została wykonana, ponieważ w pierwszej fazie Wojewoda uchylił decyzję środowiskową, a następnie jeden z mieszkańców oprotestował budowę tego chodnika, co ponownie doprowadziła do zablokowania tej inwestycji.
Z kolei odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy i Wójtem – panem Jackiem Nowakowskim. Wg moich ustaleń zostały zgłoszone nowe uwagi przez panią Lipińska – z Urzędu Gminy Łomża, która zaproponowała przełożenie chodnika na druga stronę. To doprowadziła do podniesienia kosztów wykonania dokumentacji projektowej i ponownie została zablokowana inwestycja. Wójt odpowiedział nam, że nie można powrócić do pierwotnej wersji projektowej.
Kosztorys inwestorski na te przedsięwzięcie jest wysoki i nie stać ani Gminy ani nas na realizację tej inwestycji w pełnym zakresie. Wobec tego staramy się połączyć siły także z Miastem Łomża i Urzędem Marszałkowskim, aby doprowadzić do montażu finansowego tej inwestycji. Inaczej nie ma szans na pełną realizację tej inwestycji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

2.) Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska – poprosiła o przedstawienie możliwości napraw dróg powiatowych w ramach przysługujących Powiatowi praw gwarancyjnych, szczególnie na odcinkach przez miejscowość Łochtynowo i miejscowość Puchały.

Janusz Swiderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – jesteśmy w trakcie uzgadniania tych napraw i na pewno wyegzekwujemy od wykonawców naprawy gwarancyjne. Mamy już przygotowanych 9 wniosków w sprawie napraw gwarancyjnych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

3.) Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska – poprosiła o przedstawienie możliwości zabezpieczenia przed powodzią w okolicach drogi przebiegającej przez miejscowość Janowo – w obrębie przepustu.

Janusz Swiderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – tę inwestycję trzeba przygotować, na chwilę obecną nie planowaliśmy żadnych środków na przebudowę mostku w okolicach drogi przebiegającej przez miejscowość Janowo. Dwie inwestycje powinny być równolegle przeprowadzone. Aktualnie nie mamy żadnych przygotowań w tym zakresie, jednak jestem w trakcie rozpoznania tego problemu.

Przewodnicząca Komisji – składam prośbę o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie.

Janusz Swiderski – proponuję powołanie zespołu gminno-powiatowego, aby przeanalizować powyższą sprawę.

Przewodnicząca Komisji – tę propozycję przekażę Wójtowi Gminy Łomża.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 6-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:40
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 863 razy