BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 września 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz skarbu państwa.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – stwierdził, że nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położona w obrębie Marianowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 24/2 o pow. 0,1855ha oraz nr 23/2 o pow. 0,3594ha, ujawnioną w księdze wieczystej LM1L/00048796/4 była własnością Powiatu Łomżyńskiego i aktem notarialnym repertorium A Nr 7659/2007 z dnia 07.12.2007r została przekazana w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa „w celu prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie oraz wykonywania dotychczasowych zadań wynikających z tytułu zarządzania tymi nieruchomościami”. Darowizna została uczyniona za zgodą Rady Powiatu wyrażonej w uchwale Nr XI/57/07 z dnia 17 października 2007 roku, w związku z przekazaniem Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustanowiony został trwały zarząd dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Chor. J. Szymańskiego w Marianowie (jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa). Pismem z dnia 13 stycznia 2010 r. Dyrektor „Zespołu Szkół” za zgodą Ministra Rolnictwa złożył wniosek o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu między innymi do w/w działek. W uzasadnieniu wskazał, że nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi, w których lokale mogą być przeznaczone do sprzedaży dla ich najemców. Szkoła nie ma możliwości pozyskiwania środków na inwestycje związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych budynków, które nie są związane ze statutową działalnością szkoły.
Starosta Łomżyński działający jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ma obowiązek wydać decyzję o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu po uzyskaniu innej możliwości zagospodarowania nieruchomości. Jednym ze sposobów wykorzystania nieruchomości może być sprzedaż zajmowanych lokali ich najemcom. Postanowił więc przeznaczyć w/w nieruchomości do sprzedaży jako wyodrębnione lokale mieszkalne. Na sprzedaż lokali wyraził zgodę Wojewoda Podlaski zarządzeniem nr 123/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r i określił warunki udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży tych lokali mieszkalnych w zarządzeniu nr 126/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r. Po wygaśnięciu prawa trwałego zarządu dla „Zespołu Szkół” i sprzedaży lokali ich najemcom zmieni się cel wykorzystania nieruchomości określony w w/w umowie darowizny. W takim przypadku zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami darowizna podlega odwołaniu. Odstąpienie od odwołania darowizny może nastąpić tylko za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Rady Powiatu Łomżyńskiego uchwałą z dnia 28 września 2011 r. nr XIII/156/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa, wyraziła zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położoną w woj. podlaskim, powiecie łomżyńskim, gminie Piątnica, w obrębie ewidencyjnym Marianowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 24/2 o pow. 0,1855ha oraz nr 23/2 o pow. 0,3594ha, ujawnioną w księdze wieczystej LM1L/00048796/4. Odwołanie darowizny i przejęcie do utrzymania i zarządzania nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi z lokalami zamieszkałymi przez najemców nie leży w interesie Powiatu. Dochody możliwe do pozyskania z tytułu wynajmu lokali pokryją tylko ponoszone wydatki na bieżące utrzymanie budynków, które są już wieloletnie i wymagają remontów. Z takich powodów dotychczasowy zarządca (szkoła) chce pozbyć się tych nieruchomości i przekazać do zasobu Skarbu Państwa. Aktualnie szkoła pobiera czynsz w wysokości 0,70zł/m² lokalu plus poniesione koszty za dostawę wody ciepła odbiór ścieków i wywóz nieczystości. Natomiast przejęcie nieruchomości z zamiarem jej sprzedaży również nie gwarantuje znacząco większego dochodu dla Powiatu niż można go uzyskać ze sprzedaży jako nieruchomości Skarbu Państwa. Wynika to z poniższej kalkulacji – obecna wartość rynkowa według operatów szacunkowych wynosi: 2 325 675zł. Możliwa do uzyskania kwota ze sprzedaży za 5% jej wartości; 116 284zł. Należna kwota dla Powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości S.P. (25%) 29 071zł Przewidywane koszty związane z odwołaniem darowizny – w przypadku nie podjęcia uchwały: koszt aktu notarialnego; około 10 000 zł, koszt sporządzenia operatu szacunkowego około 20 000zł, koszty zarządu w okresie 1 roku: 1630 m² x 1 zł x 12 mies. = 19 560 zł, koszty ewentualnych remontów, dostosowania infrastruktury do nowych stosunków własnościowych, utrzymanie pustostanów i zaległości w opłatach czynszu, które mogą wystąpić to około 40 000zł. Strata/zysk: 116 284zł – (29 071zł +10 000zł + 20 000zł + 19 560zł + 40 000) = - 2347zł. Ponadto najemcy tych lokali oczekują już około 4 lat na możliwość nabycia zajmowanych lokali. Przejęcie ich do zasobu nieruchomości Powiatu oddali taką możliwość o kolejny rok niezbędny do podjęcia wymaganych prawem decyzji – uchwał, przygotowania dokumentacji, określenie zasad i przeprowadzenia procedury ewentualnej sprzedaży. Stąd też odstąpienie od odwołania darowizny jest zasadne ze względów ekonomicznych i społecznych i wnioskuje o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.
Na zakończenie pragnę dodać, że ZS w Marianowie nie był zainteresowany przejęciem budynków mieszkalnych, jednak postawiliśmy taki warunek, że przejęcie majątku Szkoły może nastąpić wyłącznie wraz z budynkami mieszkalnymi.

Radna Barbara Zalewska – niestety, jeżeli choć jeden z mieszkańców nie będzie chciał odkupić mieszkania to nie uda nam się zrealizować tych założeń.

Radny Adam Sowa – jeżeli tak się stanie to będziemy musieli wystosować pismo do Wojewody aby zwiększył bonifikatę.
Mam pytanie, jak się przedstawiają bonifikaty dla nauczycieli?

Stanisław Kozikowski – nauczyciele mają za każdy rok najmy 6 % bonifikaty i w związku z tym szukają dowodów, które wskazywałyby na jak najdłuższy okres najmu. Wojewoda nie wziął pod uwagę stażu pracy nauczycieli.
Warto podkreślić, że warunkiem uzyskania bonifikaty jest dokonanie jednorazowej wpłaty za zakupywane mieszkanie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Z kolei członkowie Komisji 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz skarbu państwa (powyższa opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 4-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:41
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1220 razy