BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.35 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.05.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
3. Sprawy różne.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu gł. spec. w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Renata Wierzba – poinformowała, że projekt przedłożonej uchwały wynika z nowelizacji przepisów w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. Konkretnie zostało wydane Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program obejmuje elementy, których realizacja jest realnie możliwa i wynika przede wszystkim z możliwości finansowych, organizacyjnych, potrzeb społecznych oraz zadań przypisanych powiatowi/na poziomie powiatu. Nakłada on na samorządy obowiązek uchwalenia analogicznych programów na swoim szczeblu oraz wskazuje wytyczne jaki kształt powinien mieć takowy program. Wylicza przede wszystkim cele jakie powinny być w poszczególnych programach. Nasz Program zawiera cele, które zostały uznane – przez specjalnie powołany do tego zadania Zespół – za realne do wykonania. Gminy niestety nie są zainteresowane współpracą z nami w tym zakresie. Wg naszych założeń ujętych w Programie ochrona zdrowia psychicznego będzie polegać w szczególności na trzech następujących elementach:
1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym – propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia w całej populacji oraz w grupach o szczególnym ryzyku powstawania problemów i zaburzeń psychicznych;
2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym i respektujących godność osobistą i prawa obywatelskie;
3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych tj. przyjaznych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, przeciwdziałających napiętnowaniu, nierówności w traktowaniu i wykluczeniu społecznemu czyli szeroko pojętej dyskryminacji.

Z kolei Przewodniczący Komisji poprosił o przytoczenie danych statystycznych odnoszących się do potrzeb w zakresie pomocy psychiatryczno-psychologicznej.

Renata Wierzba – poinformowała, że potrzeby społeczne w zakresie zdrowia psychicznego są w Polsce od 15 lat zdecydowanie narastające. Około 1,5 mln obywateli regularnie zgłasza się do placówek lecznictwa psychiatrycznego. Natomiast około 40% obywateli odczuwa w ciągu życia potrzebę psychiatrycznej i psychologicznej pomocy. O 73% wzrósł wskaźnik osób zgłaszających się z zaburzeniami psychicznymi do opieki ambulatoryjnej (dane z lat 1997-2006). O 41% wzrósł wskaźnik wymagających opieki całodobowej. Do poradni i szpitali najczęściej trafiają osoby z depresją, zaburzeniami lękowymi i schizofrenią. Do szpitali najczęściej trafiają osoby z zaburzeniami alkoholowymi i depresją. Tygodniowo do statystycznej poradni zgłasza się około 100 pacjentów. Miesięcznie do statystycznej Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zgłasza się ok. 100 pacjentów. Mają kłopoty i zaburzenia związane m.in. z agresywnym zachowaniem, odżywianiem oraz tłumieniem negatywnych emocji. Zazwyczaj nie wymagają oni leczenia szpitalnego. Równocześnie z badań wynika, że 10% z 9 mln dzieci i młodzieży do 18 lat wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie tylko Gmina Śniadowo powołała zespół gminy do opracowania programu gminnego, jednak ustawodawca nie przewidział żadnych konsekwencji dla samorządów, które nie opracują swojego programu.

Przewodniczący Komisji zapytał z jakich działań zrezygnowano z powodów finansowych lub z innych względów.

Renata Wierzba – poinformowała, że w omawianym programie nie uwzględniono np. tworzenia poradni psychiatryczno-psychologicznej, ponieważ taka poradnia jest w mieście Łomża i obsługuje ona pacjentów także z powiatu łomżyńskiego. Poza tym zaznaczyła, że powiatu łomżyńskiego nie byłoby stać na realizację takiego przedsięwzięcia.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Edward Jarota – stwierdził, że projekt chwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok jest konsekwencją wniosku Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy. Jest to 50 % wartości tej inwestycji, pozostała część – 75.000 zł ma dofinansować PFRON. W powyższym dps-ie występuje niepełnosprawność sprzężona, ponieważ prócz niepełnosprawności umysłowej występuje niepełnosprawność fizyczna. Większość z blisko 50 pensjonariuszek jest leżących lub na wózkach inwalidzkich. Kilkanaście lat wcześniej sytuacja w tym zakresie była znacznie lepsza, jednak ze względu na rosnący wiek pensjonariuszek z roku na rok coraz więcej z nich nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. W związku z tym zainstalowanie windy stało się koniecznością.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył siódme posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:43
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 810 razy