BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 8/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 8 listopada 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2.Sprawy różne.
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie..

Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – pragnę przypomnieć, że przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Do chwili obecnej trzykrotnie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, które zostało unieważnione, gdyż oferty opiewały na znacznie wyższą kwotę niż kwota zabezpieczona na to zadanie. Terminy ogłoszenia poszczególnych przetargów nieograniczonych i kwoty złożonych ofert przedstawiają się następująco: I przetarg 29.07.2011 r. 1 oferta na kwotę 971.700; II przetarg 18.08.2011 r. 2 oferty na kwotę 845.474,85 i 825.945; III przetarg 16.09.2011 r. 2 oferty na kwotę 613.032 i 688.800.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem Muzeum zabezpieczyło na dokumentację techniczną i budowę ośrodka edukacji ekologicznej kwotę w wysokości 472.607,05 na podstawie kosztorysu inwestorskiego przygotowanego w październiku 2010 r. W momencie ogłaszania przetargu w lipcu 2011r. wartość kosztorysowa robót i dokumentacji wzrosła. Wg kosztorysanta i projektanta wpłynęło na to wiele czynników m. in. wzrost cen materiałów budowlanych w związku ze zwyżką kursu euro oraz wzrost cen usług projektowych. W związku z przedstawioną powyżej sytuacją, Muzeum Przyrody w Drozdowie, by zrealizować to zadanie i wyłonić wykonawcę, musi dysponować kwotą wyższą tj. zbliżoną do wartości najniższej oferty. Oszczędności z realizacji przez Muzeum Przyrody w Drozdowie projektu pn. "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" na dzień dzisiejszy wynoszą 134.998,07 zł, które można wykorzystać przy realizacji budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Niestety te dodatkowe koszty są niekwalifikowane.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany 5 głosami „za” głosów wstrzymującym się i przeciwnych nie było (opinia Komisji załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 8 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:47
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1263 razy