BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 9/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 grudnia 2011 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.20.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Krzysztofa Kozickiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
2. Sprawy różne.
 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały po stronie wydatkowej i dochodowej zwiększa się plan budżetu na zadania własne w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 35.520,00 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku”. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały został zaktualizowany po uwzględnieniu zmian jakie były wprowadzone Uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzono zadania, po podpisaniu nowych porozumień o pomocy finansowej dla powiatu z Gminy Śniadowo (84.080 zł), Gminy Łomża (30.000 i gm. Przytuły (28.961 zł) oraz rozwiązano część rezerwy celowej „drogowej” na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji na terenie gm. Wizna (11.469 zł) i przesunięcie decyzją Dyrektora ZDP w Łomży (50.000 zł z poz. 1 wykazu) na utrzymanie bieżące dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu na 2011 rok został zaopiniowany 6 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – projekt uchwały przewiduje wprowadzenie następujących wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdów oraz wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym:
1) rower lub motorower – za usunięcie – 105 zł; za każdą dobę przechowywania – 16 zł,
2) motocykl – za usunięcie – 209 zł; za każdą dobę przechowywania – 23 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 459 zł; za każdą dobę przechowywania – 35 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 574 zł; za każdą dobę przechowywania – 47 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 813 zł; za każdą dobę przechowywania – 68 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1199 zł; za każdą dobę przechowywania – 126 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1459 zł, za każdą dobę przechowywania – 188 zł.
Natomiast wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powodującej powstanie kosztów, a następnie odstąpienia od jego usunięcia wynoszą:
1) rower lub motorower – 52,50 zł,
2) motocykl – 104,50 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 229,50 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 287 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 406 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 599,50 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 729,50 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu został zaopiniowany 6 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 9 posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:51
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1396 razy