BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 10/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Protokół Nr 10/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2011 roku. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 945. Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Krzysztofa Kozickiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco: 1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji. 2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji. 3. Agata Chomętowska – członek Komisji. 4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji. 5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji. 6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji. 7. Lech Szabłowski – członek Komisji. Przebieg posiedzenia: Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwag bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011. 3. Sprawy różne. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad. Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu. Barbara Gorzęba – przedstawiając pierwszy projekt uchwały poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały po stronie wydatkowej i dochodowej zwiększa się plan budżetu na zadania własne w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 35.520 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały został zaktualizowany po uwzględnieniu zmian jakie były wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzono zadania, po podpisaniu nowych porozumień o pomocy finansowej dla powiatu z Gminy Śniadowo – 84.080 zł, Gminy Łomża – 30.000 i gm. Przytuły – 28.961 zł. Poza tym w projekcie proponowane jest rozwiązanie części rezerwy celowej „drogowej” na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji na terenie gm. Wizna – 11.469 zł i przesunięcie decyzją Dyrektora ZDP w Łomży – 50.000 zł z poz. 1 wykazu, na utrzymanie bieżące dróg powiatowych. Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia. Następnie w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – omawiając kolejny projekt uchwały stwierdziła, że Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w dniu 8 grudnia 2011 roku o przesunięcie terminu wykonania prac dotyczących założenia i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji w/w zadań przez wykonawcę. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji roboty do 15 marca 2012 roku. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, z którym zawarto umowę w dniu 28 czerwca 2011 roku. Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia. Następnie w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji. Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 10-te posiedzenie Komisji Budżetu. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Krzysztofa Kozickiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwag bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – przedstawiając pierwszy projekt uchwały poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały po stronie wydatkowej i dochodowej zwiększa się plan budżetu na zadania własne w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 35.520 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały został zaktualizowany po uwzględnieniu zmian jakie były wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzono zadania, po podpisaniu nowych porozumień o pomocy finansowej dla powiatu z Gminy Śniadowo – 84.080 zł, Gminy Łomża – 30.000 i gm. Przytuły – 28.961 zł. Poza tym w projekcie proponowane jest rozwiązanie części rezerwy celowej „drogowej” na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji na terenie gm. Wizna – 11.469 zł i przesunięcie decyzją Dyrektora ZDP w Łomży – 50.000 zł z poz. 1 wykazu, na utrzymanie bieżące dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – omawiając kolejny projekt uchwały stwierdziła, że Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w dniu 8 grudnia 2011 roku o przesunięcie terminu wykonania prac dotyczących założenia i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji w/w zadań przez wykonawcę. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji roboty do 15 marca 2012 roku. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, z którym zawarto umowę w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 10-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:52
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1075 razy