BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 grudnia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
4. Adam Sowa – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011–2014 z perspektywą na lata 2015–2018” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2011–2014 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2015–2018”.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Naczelnik Wydziału ROŚB.

Wacław Sierbiński poinformował, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarząd powiatu sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Integralną częścią tego programu jest powiatowy plan gospodarki odpadami, który jest sporządzany na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Program został opracowany na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 przez firmę „SUKCES” s. c. Urszula Ilkowska, Ewa Magrel z Sobolewa wybraną w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dla zamówień o wartości nieprzekraczajacej równowartości 6000 euro i uzyskał wymagane prawem opinie: Zarządu Województwa Podlaskiego, Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz gmin z terenu naszego powiatu. Dla projektów przedmiotowych dokumentów przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko – w jej ramach projekty dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały udostępnione do konsultacji społecznych oraz przeszły procedurę przewidzianą art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
Z kolei reasumując przedstawił najistotniejsze elementy „Programu ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2011 – 2014 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2015-2018.
Na zakończenie podkreślił, że to gminy ustalają stawki za odbiór odpadów, które mogą być uzależnione od ilości zużytej wody lub energii, zajmowanej powierzchni.

Radna Elżbieta Parzych – dodała, że stawki te będą musiały być ustalone najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Wacław Sierbiński poinformował, że wg danych GUS jedna osoba produkuje rocznie średnio około 300 kg odpadów.

Starosta – zwrócił uwagę na to, że aktualnie na wsi znaczna część mieszkańców nie ma podpisanych umów na odbiór odpadów, co stanowi duży problem, bowiem ci mieszkańcy najczęściej palą śmieci, wywożą je do lasu lub zakopują.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011–2014 z perspektywą na lata 2015–2018” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2011–2014 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2015-2018” został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt budżetu na 2012 rok i uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 opracowane zostały przez Zarząd Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego stanu prawnego. W dniu 12 grudnia br. zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 8.715.353 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 5.145.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 8.056.514 zł. Łącznie dochody stanowią kwotę 21.916.867 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano na rok 2012 na kwotę 24.285102 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 2.368.235 zł, który będzie miał pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Należy zwrócić uwagę, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2012 trudno dzisiaj przewidzieć. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostałe środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych zmniejszeń w projekcie budżetu na 2012 r. W sytuacji, gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny. Została zachowana ustawowa zasada, obowiązująca od 2012 roku, nadwyżki prognozowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi.
Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok i WPF na lata 2012-2015 przekazano wszystkim Państwu. Należy uznać, że poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2012 rok. Uważam także, że sytuacja finansowa powiatu jest korzystna w świetle trudności finansowych w naszym kraju. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 15 listopada 2011 roku przyjął projekt budżetu na 2012 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne. Zadania inwestycyjne w stosunku do poprzedniego roku 2011 roku zostały zabezpieczone na kwotę wyższą, z czego na zadania i zakupy inwestycyjne – drogowe o kwotę 522.074,00 zł.
Mimo trudności i zwiększenia wydatków na zadania obligatoryjne, Zarząd także zaprojektował wyższą kwotę na bieżące utrzymanie tj. 237.400 zł, mając na uwadze problemy finansowe z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie instytucji kultury na poziomie wyższym niż w 2011 roku, w związku z utratą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez te instytucje, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie i z budżetu Ministra Kultury. Zarząd zabezpieczył środki na pokrycie wkładu własnego na projekt realizowany przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, rozpoczęty w 2011 roku w ramach projektów unijnych oraz dodatkowo przeznacza na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Planowane środki nie zabezpieczają w pełni pokrycia kosztów utrzymania naszych instytucji kultury. Jednakże decydujący wpływ na kształt budżetu powiatu będą miały wskaźniki uchwalone na rzecz powiatu w ramach ustawy budżetowej na 2012 rok. Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2012 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Należy nie zapominać o instrumencie finansowym, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015, którą rada powiatu uchwala przed budżetem powiatu dopiero po raz drugi. Wielkość dochodów i wydatków jest zgodna z projektem uchwały budżetowej, zaś planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Natomiast w prognozie na 2013–2015 zaplanowano, że wydatki na te lata pokrywają się z prognozowanymi dochodami. Jeżeli w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowane projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie. Zmiany wprowadzone do budżetu, które wpłyną na wynik budżetu spowodują automatycznie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Warto zauważyć, że zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zaplanowany został wzrost o 6% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych oraz zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizacje zadań w ramach programów unijnych i rządowych.

Starosta – w projekcie budżetu został zaplanowany został wzrost o 6% wynagrodzeń osobowych w Starostwie Powiatowym oraz we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych. Mam tu na myśli przede wszystkim osoby zarabiające najmniej, osoby zarabiając najwięcej – przede wszystkim naczelnicy wydziałów, nie będą miały podwyżek. Podwyżkami zostaną objęci pracownicy, którzy zarabiają najmniej.

Przewodniczący Komisji – odnosząc się do załącznika inwestycyjnego dotyczącego wspólnych inwestycji z gminami pragnę zapytać, czy Zarząd Powiatu będzie sugerował się jakimś kluczem – zasadami przy podziale środków na inwestycje drogowe?

Starosta – klucz jest prosty – przede wszystkim najistotniejsze to będzie to czy na daną inwestycję będzie gotowy projekt, a po drugie będziemy brali pod uwagę wysokość – stopień dofinansowania inwestycji przez gminę.

Przewodniczący Komisji – rozumiem to, ale stopień zamożności gmin jest wysoce zróżnicowany. W związku z tym apeluję, aby wspierać inwestycjami drogowymi także gminy mniej zamożne.

Starosta – zawsze staramy się dojść do porozumienia z gminami i proponujemy różne kompromisy i wspólnie ustalamy montaż finansowy, jednak powiatu nie stać, aby w 100 % sfinansować inwestycje drogowe. Wobec tego musimy kierować się także stopniem zaangażowania gminy.

Zebrani nie mieli dalszych uwag lub pytań odnoszących się o niniejszego zagadnienia.

Mając na uwadze powyższe, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.


Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 5-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:54
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 916 razy