BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.30.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwag bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
5. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – przedstawiając pierwszy projekt uchwały poinformowała, że zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany, jakie należy wprowadzić do budżetu na 2012 rok, po uzyskaniu wskaźników zawartych w ustawie budżetowej na 2012 rok dla powiatu, właśnie wpływają na wyniku budżetu, a konkretnie na wysokość deficytu. I właśnie przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją tych zmian. Ponadto wprowadza się aktualne dane z wykonania budżetu za 2011 rok, po jego zamknięciu. Deficyt planowany na 2012 rok po zmianach zmniejszył się o kwotę 6.814,00 zł do wysokości 2.361.421,00 zł. Szczegóły dotyczące zmian budżetu przedstawię przy omawianiu zmian, jakie zostały zaproponowane przy projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2012 rok zawiera następujące zapisy: w § 1 pkt 1 zawarto wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2012 rok, który w stosunku do załącznika do uchwały budżetowej uległ zmianie. Wg zasad finansowych załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych musi być zgodny z planem wydatków inwestycyjnych, w przeciwnym wypadku będzie to uchybienie formalne. W tym załączniku uwzględniono zmiany, które zostały wprowadzono na podstawie decyzji Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego w ramach ustawowego upoważnienia. Zmiany w tym załączniku mają charakter porządkowy i przedstawiają się następująco:
• Wprowadzono do planu w poz. 1 kwotę dotacji z budżetu państwa w wys. 312.204 zł na realizację zadania w ramach tzw. schetynówki.
• Wprowadzono zadanie, które realizowane będzie wspólnie z Gm. Miastkowo, poz 3. Wskazany jest tu udział powiatu w wysokości 400.000 zł, zaś udział z Gminy zostanie wprowadzony po rozstrzygnięciu przetargu.
• Z kwoty 700.000 zł przeznaczonej na wkład własny powiatu na wspólną realizację zadań inwestycyjnych z gminami . wydzielono w/w kwotę, zmienione zapisy w poz. 4.
• § 1 pkt 2 wskazuje na zmianę załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody w 2012 roku” w stosunku do uchwały budżetowej na 2012 rok w związku ze zmianą wysokości deficytu po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, które omówię przy § 2 projektu uchwały.
• § 2 i 3 wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu powiatu po uzyskaniu informacji o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej a przeznaczonych dla powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę 7.054 zł, zmniejszona o kwotę 240 zł w części subwencji równoważącej. Te zmiany miały wpływ na wynik budżetu, co za tym idzie wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w WPF na lata 2012-2015. Ponadto uległy zmianie kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, o czym Starosta Łomżyński został poinformowany pismem Wojewody Podlaskiego. Zmniejszone kwoty dotacji o 300 zł na zadania PINB i Starosta Powiatowego oraz zwiększone o 26.000 zł środki na prowadzenie Ośrodka w Kownach. Ponadto wprowadzono środki pozyskane z PFRON na zadanie realizowane w ramach wyrównywania barier architektonicznych w kwocie 6.300 zł.
Na wynik finansowy budżetu miały wpływ zmiany dot. wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej. Uzasadnienie dokonanych zmian przedstawione zostało w załącznikach nr 5,6 i 7.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – stwierdziła, że projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża jest zgodny z art. 7a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Przepis ten wskazuje, że powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2012 roku po zapoznaniu się z pismem J. Antoniuka – Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży z dnia 15 marca br. o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 2000 zł zespołowi, który wykaże się znakomitym poziomem artystycznym na Jubileuszowym XXV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA, uznał że Powiat przyzna środki finansowe tej wysokości. Festiwal odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2012 r. w Łomży i można uznać, że jest on ważnym wydarzeniem artystycznym Udział w tym Festiwalu zapowiedziały zagraniczne zespoły teatralne: z Rosji, Białorusi, Czech, Iranu, Francji, Hiszpanii, Słowenii oraz Serbii, promującym Ziemię Łomżyńską w Polsce i Europie. Środki zostaną przekazane do budżetu Miasta Łomża, ponieważ Teatr Lalki i Aktora jest jednostką organizacyjną Miasta, które bezpośrednio zasila finansowo Teatr. Umowa, o której mowa w § 2 uchwały zostanie zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu i Prezydentem Miasta Łomża, po podjęciu przez Radę zaprojektowanej przez Zarząd Powiatu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodnicząca Komisji przypomniała, że ustalenie wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych było już analizowane na posiedzeniu Zarządu oraz na posiedzeniach komisji Rady Powiatu, które argumentowały proponowane podwyżki wysokości diet tym, że diety w roku bieżącym zmalały, co też jest powiązane ze zmniejszeniem kwoty bazowej przyjętej jako wskaźnik do naliczania wysokości diet. Kwota bazowa została zmniejszona w ustawie budżetowej – za rok ubiegły dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, co było od Rady Powiatu niezależne. Ponadto niektórzy radni wskazywali, że rewaloryzacja diet uzasadniona jest rosnącą inflacją. Ostatecznie została zaproponowana wysokość miesięcznych – zryczałtowanych diet wg następujących wskaźników:
1) Przewodniczący Rady – 96,2377 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.700 zł;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070 zł;
3) Nieetatowym członkom Zarządu Powiatu – 87,7461 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.550 zł;
4) Przewodniczącym komisji – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070 zł;
5) Wiceprzewodniczącym komisji – 56,3840 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 996 zł;
6) Pozostałym radnym – 50,3832 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 890 zł.
W paragrafie 3 również zapisano zmiany. Zakres tych zmian stanowi, że za każdy dzień nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu i komisji potrąca się 5 % należnej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej delegacją służbową radnego lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Wcześniej zapisy były bardziej restrykcyjne, bowiem przewidywały potrącenia wysokości 10 % należnej diety bez żadnych wyjątków, za każdą nieobecność.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – dodała, że zaproponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę około 16.500 zł. Pokrycie tych wydatków odbędzie się w ramach rezerwy budżetowej ogólnej uchwalonej na 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 12-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:05
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 913 razy