BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 maja 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.50.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy oraz funkcyjny członków Komisji przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Henryk Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania sztandaru Powiatowi Łomżyńskiemu.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego porządku obrad.

Ad.1 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury poinformowała, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji, Rada Powiatu Łomżyńskiego może już w drodze podjętej uchwały ustanowić sztandar Powiatu Łomżyńskiego. Opis projektu sztandaru i wizerunek graficzny stanowią załącznik do przekazanego projektu uchwały. Przed wydaniem opinii przez Ministra pozytywną opinię wydała Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA. Następnie wzór zatwierdził Minister. Zasady używania sztandaru zostaną określone w odrębnej uchwale podjęte w stosownym czasie przez Zarząd Powiatu. W ten sposób będzie można łatwiej modyfikować te zasady i dopasowywać je do zaistniałych potrzeb.
Następnie Elżbieta Gosk przedstawiła opis sztandaru (ww. dokument znajduje się w aktach Wydziału OKZ).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Andrzej Piotrowski – wyraził rozczarowanie tym, że wcześniej nie udało się skonsultować z radnymi wzoru sztandaru. Zwrócił przy tym uwagę, że w zasadzie Komisja została postawiona przed faktem dokonanym, bowiem wzór sztandaru nie był wcześniej z członkami Komisji konsultowany.

Przewodniczący Komisji – przyznał rację przedmówcy. Nawiązując do powyższego zapytał czy sztandar został już wykonany.

Elżbieta Gosk – stwierdziła, że na pewno sztandar został już wykonany, ponieważ jest bardzo pracochłonny.

Henryk Krajewski – zapytał z czego wnikają daty: pierwsza symbolizująca utworzenie powiatu łomżyńskiego – reaktywowania samorządu – 1999 i druga 2012 o symbolice nieznanej.

Elżbieta Gosk – stwierdziła, że druga daty oznacza datę oddania sztandaru.

Andrzej Piotrowski – podkreślił, że rozmowy w przedmiotowej sprawie powinny być przed zaopiniowaniem projektu uchwały.

Ostatecznie członkowie Komisji ustalili, że wzór sztandaru jest właściwy.

Elżbieta Gosk – na zakończenie zapoznała zebrany także z wzorem ornatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych kwestii.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 6 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania sztandaru Powiatowi Łomżyńskiemu.

Ad.2 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 13-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:12
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 980 razy