BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska poinformowała, że punkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 ma charakter stricte finansowy, wobec czego będzie stanowił przedmiot obrad Komisji Budżetu. W nawiązaniu do powyższego zaproponowała wycofanie tego tematu z proponowanego porządku obrad.

Członkowie Komisji przychylili się do ww. sugestii.

Z kolei Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 19647B Bronowo-Janczewo-Bożejewo-Olszyny na odcinku Janczewo-Bronowo i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 (na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90) i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015”.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

Ad.1 i Ad.2 Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – stwierdził, że w związku z tym, że Powiat Łomżyński będzie starać się o pozyskanie dofinansowania zaplanowanych inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, konieczne jest złożenie wniosków do 28 września br. Natomiast pozyskanie środków zewnętrznych na te inwestycje jest kluczowe, bowiem samorządy same nie są w stanie udźwignąć ciężaru finansowego. Aktualnie wg nowych wytycznych można złożyć dwa wnioski, które mają szansę na otrzymanie wsparcia. Poziom dofinansowania na dzień dzisiejszy jest na poziomie 30 % wartości inwestycji, jednak ma wzrosnąć. Natomiast przyjęliśmy zasadę, że będziemy lobować inwestycje, które znajdą pokrycie udziału własnego przez samorząd powiatu i zainteresowanej gminy. Takie zaangażowanie zagwarantowały samorządy Gminy Nowogród i Gminy Wizna. Z pewnością szanse na dofinansowanie obu inwestycji są małe, jednak korzystając z możliwości chcemy złożyć dwa wnioski i stąd dwa projekty uchwał przedstawione Państwu. Pierwszy projekt uchwały dotyczy gminy Wizna drogi Bronowo – Janczewo, odcinka o długości 1,8 km; jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokości 5 m, obustronne pobocza o szerokości 1 m; warstwa ścieralna 4 cm; warstwa wiążąca 4 cm; podbudowa 20 cm.
Na terenie gminy Nowogród mamy dwa odcinki. Pierwszy odcinek o długości niespełna 1,4 km; szerokość zmienna od 5 do 5,90 m, szerokość poboczy do 1 m; warstwa ścieralna 4 cm; warstwa wiążąca 4 cm; podbudowa 20 cm; jezdnia mineralno-bitumiczna. Drugi odcinek o długości 1,569 km; konstrukcja podobna do przytoczonych powyżej. Koszty w tym drugim przypadku są znacznie wyższe, ponieważ zakres prac jest znacznie większy. Poza tym w tej sytuacji dodatkowo zachodzi potrzeba wymiany gruntów.
Trudno jest ocenić czy obie inwestycje znajdą wsparcie środkami zewnętrznymi, jednak korzystając z możliwości zamierzamy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.

Radny Rafał Kołakowski – wiem, że na dzień dzisiejszy jest dużo przygotowanych dokumentacji technicznych, więc czy były prowadzone rozmowy z innymi wójtami czy burmistrzami. Konkretnie mam na myśli Gminę Jedwabne i szlak nadbiebrzański, który wielokrotnie miał być modernizowanych – w ramach kontynuacji działań podjętych w poprzednich kadencjach.

Janusz Świderski – były prowadzone takie rozmowy, jednak aktualnie Gmina Jedwabne jest zaangażowana w inne przedsięwzięcia i nie może zaplanować wydatków na ten cel.

Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – przypomniał, że w pierwszej i drugiej kadencji samorządowej szlak nadbiebrzański był modernizowany z 1%-towej rezerwy ministerialnej, gdzie wymogiem było w kolejnej fazie dołożenie środków własnych w wysokości 50 % wartości inwestycji. Natomiast w związku z tym, że ten warunek nie został spełniony, Powiat Łomżyński nie otrzymał dalszego wsparcie na dokończenie tej inwestycji.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionych zagadnień.
W zarządzonym głosowaniu, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 19647B Bronowo-Janczewo-Bożejewo-Olszyny na odcinku Janczewo-Bronowo i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został zaopiniowany 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu, projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 (na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90) i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został zaopiniowany 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015” został opracowany w związku z planowaną do realizacji inwestycją na drodze powiatowej Stara Łomża – Siemień – Pniewo. Ma on o tyle istotne znaczenie, że ma duże szanse powodzenia współfinansowania ze źródeł zewnętrznych i wobec tego wskazane jest wpisanie tego przedsięwzięcia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015.
Proces przygotowawczy harmonogramu inwestycyjnego został rozpoczęty już w roku 2010, natomiast na dzień dzisiejszy stwierdziliśmy, że będzie konieczna aktualizacja dokumentacji technicznej, co będzie angażować dodatkowe środki. Natomiast warunkiem o ubieganie się o dofinansowanie tej inwestycji jest wpisanie jej do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego. Zleciliśmy opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, bowiem takiego raportu nie wykonała firma, której w 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji.

Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – aktualizacja dokumentacji jest standardem przy realizowaniu inwestycji drogowych i z pewnością w tym wypadku również będzie wymagana. Jak wiem dokumentacje robi się na zapas, aby mieć możliwość aplikowania o dofinansowanie.
Natomiast nie wiem czy konieczne jest wykonanie studium wykonalności, ponieważ jest ono wymagane jedynie w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego raczej nie będzie możliwości aplikowania o środki.
Dodam, że staraliśmy się bardzo szybko przygotować dokumentację techniczną na drogę powiatową: Stara Łomża – Siemień – Pniewo, ponieważ dostaliśmy sygnał, że będą uruchomione środki na ścieżki rowerowe i na tym odcinku zamierzaliśmy wykonać modernizację z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Zarząd Dróg Wojewódzkich, planując inwestycje modernizacyjne na drodze wojewódzkiej Nowogród – Zbójna, poszedł tą samą zasadą i wszczął analogiczne procedury.

Przewodnicząca Komisji – Wójt Gminy Łomża ma wiele problemów z tą inwestycją. Radni zarzucają mu wydatek środków w wysokości ponad 100.000 zł i brak możliwości realizacji inwestycji.

Wicestarosta – było półtora roku, aby zając się tą sprawą. Raport oddziaływania na środowisko jest dokumentem fakultatywnym. Na 25 dokumentacji taki raport zamówiliśmy jedynie przy dwóch. Natomiast wcześniej nie można było zlecić wykonania tego raportu, ponieważ nie było wydanej przez Wójta decyzji. Mam dosyć pomówień w tej sprawie i mam nadzieję, że w końcu trafi to do tych służb, które wyjaśnia całą sprawę.

Janusz Świderski – nie jest tak, że te półtora roku zostało stracone. Wszystkie poczynania i wszczęte procedury: w zakresie wydania decyzji środowiskowej, z kolei wykonania raportu itp., trwają od półtora roku.
Natomiast studium wykonalności to koszt około 15.000 zł i naszą strategią jest to, aby posiadać pełną dokumentacją i składać wniosek do wszelkich możliwych programów.
Ponadto nie zamknęliśmy drogi do ubiegania się o zwrot środków za wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. W naszej ocenie wszystko wskazuje, że zleceniobiorca miał obowiązek wykonania tego raportu.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015” został zaopiniowany 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 1) Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska poprosiła o ewentualne zgłaszanie w sprawach różnych tematów, które w ocenie zebranych wymagały przedstawienia na forum Komisji.

Radny Rafał Kołakowski przypomniał, że na drodze powiatowej przebiegającej przez wieś Burzyn są poważne uszkodzenia, które po okresie zimowym się nasilą, wobec czego zasadnym jest wykonanie remontu w chwili obecnej – czyli okresie jesiennym.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że prace naprawcze na tym odcinku już trwają.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.4 2) Radny Rafał Kołakowski poruszając inną sprawę zwrócił się z prośbą o zainstalowanie oznakowania z lustrem na skrzyżowaniu na drodze powiatowej w miejscowości Makowskie. Wyjaśniając zaznaczył, że na wspomnianym skrzyżowaniu istnieje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszających się drogą, ze względu na słabą widoczność.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że przeprowadzi rozeznanie w przedmiotowej i rozważy zainstalowanie znaku z lustrem, jeżeli takie rozwiązanie okaże się wskazane ze względu na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na przytoczonym odcinku drogi.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 11-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:23
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 879 razy